Лекции по Икономика

11. Основни елементи на годишния финансов отчет и стойностни връзки между тях


1. Баланс
(познания от „Теория на счетоводството”)

2. Отчет за приходите и разходите
Отчетът за приходите и разходите е съставна част от годишния финансов отчет на предприятието. Той съдържа синтезирана финансова информация, която основно се използва за оценяване на ефективността от дейността на предприятието. С отчета се определя финансовият резултат за отчетния период въз основа на реализираните приходи и извършените разходи, балансирани по формулата: Приходи минус Разходи равно на Финансов резултат (печалба или загуба). Прилаганите у нас отчет за приходите и разходите се разработва в двустранна форма или едностранна форма, съгласно т.16.1 от СС1 на НСФОМСП. Разделите в отчета се обозначават с главни букви, групите – с римски цифри, а статиите – с арабски цифри.
Информацията за попълване на отчета за приходите и разходите от предприятията, които прилагат двустранно счетоводно записване, се получава от групиране на разходите и приходите според тяхната същност. Съответните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите, при класификацията по функционално предназначение са:.
а) за разходната (лява) част на отчета:
- сметки от група “Разходи по икономически елементи”;
- сметки, отчитащи измененията в остатъците (между началните и крайните салда на отчетния период) на продукцията и незавършеното производство; отчетените разходи по икономически елементи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин; получени материали от собствено производство; получени приплоди и прираст на животни и други. По своята същност това са коригиращи статии, с които се цели да се допълнят или намалят отчетените през периода разходи от обичайна дейност, и в частност “Разходите по икономически елементи”.
- сметки от група “Финансови разходи”;
- сметки от група “Извънредни разходи”
- сумата на начислените данъци за сметка на финансовия резултат (от данъчната декларация);
б) за приходната (дясна) част на отчета:
- сметки от група “Постъпления от продажби”;
- сметки, отчитащи финансиранията;
- сметки от група “Финансови приходи”;
- сметки от група “Извънредни приходи”
В отчета за приходите и разходите не се допуска компенсиране на суми между статии на разходите и статии на приходите.
При изчисляване на изменението (увеличението или намалението) на запасите от продукция – незавършено производство не се вземат под внимание: балансовата стойност на бракуваната и/или липсващата продукция и незавършено производство, отчетена за сметка на предприятието; балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършено производство; намалението и/или последващото увеличаване на стойността на продукцията и незавършеното производство в резултат на оценки. В статията “Балансова стойност на продадените активи (без продукция)” се посочва стойността на продадените активи, като: материали, стоки, ДМА и ДНМА, млади животни, животни за угояване и други.
Отрицателните величини в отчета за приходите и разходите са: разходите за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин; измененията в посока на увеличение на запасите от продукция и незавършеното производство; приплодите и прирасъта на животни, материалите от собствено производство и други изменения.
Сумата на печалбата/загубата от обичайната дейност се определя като разлика между общата сума на приходите от дейността и общата сума на разходите за дейността.
Сумата на счетоводната печалба/загуба се определя като разлика между сумата на общите приходи и общите разходи.
Крайният финансов резултат – печалба, се посочва в разходната част на отчета, а загубата – в приходната, с което се цели да се изравнят двете страни на отчета. Крайният финансов резултат в отчета за приходите и разходите е равен на крайното салдо по с/ка “Печалби и загуби от текущата година”.
Печалбата или загубата от отчетния период, посочена в отчета за приходите и разходите, трябва да съотвества на печалбата или загубата, посочена в баланса.
Стандартът (т.16.17) допуска като изключение, малките и средни предприятия, определени със закон, да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели и групи.

3. Съдържание на Отчет за собствения капитал
Финансовият отчет за измененията в капитала съдържа информация, която представя състоянието и измененията в неговите елементи. Цялостното изменение на собствения капитал на предприятието между два счетоводни баланса, освен измененията в резултат от операции с акционерите или собсвениците като увеличение на капитала и плащане на дивиденти и изменението в резервите, представя печалба или загуба, генерирана от дейността на предприятието за периода. Отчетът за собствения капитал се съставя на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.
В отчета трябва да се представи информация за:
- нетната печалба/загуба за периода;
- всички приходи или разходи, печалба или загуба, които са отчетени директно в капитала съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти, както и общата сума на тези статии;
- кумулативният ефект на измененията в счетоводната политика и корекциите от фундаменталните грешки, когато се прилага препоръчителния подход по СС8 “Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”.
Измененията в капитала на предприятиято между датите на два баланса отразява увеличението или намалението в нетните активи или богатството на собствениците през периода по определени принципи на оценяване, възприети и оповестени във финансовия отчет.
Стойността на собствения капитал, посочена в показателя “Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период” в отчета за Собствения капитал, трябва да съотвества на размерът посочен в статията – “Общо за раздел А” от баланса на предприятието.

4. Съдържание на Отчета за паричния поток
Паричните потоци са входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти. Те се представят в Отчет за паричните потоци, чрез който се осигурява информация на потребителите за възможностите на дадено предприятие да генерира и използва парите и паричните си еквиваленти. Информацията от този отчет дава възможност да се оценят промените в нетните активи на предприятието, финансовата му структура и способността му да влияе върху размера на разполагането на паричните потоци във времето с цел приспособяване към променящите се обстоятелства и възможности.
Паричните наличности или често за краткост наричани само пари са парите в брой или депозити на виждане, които се отчитат чрез сметките в касата и по сметките в банки.
Паричните еквиваленти са краткосрочните, бързоликвидните инвестиции, които са лесно обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им. Паричните еквиваленти се държат предимно за посрещане на краткосрочни парични задължения, а не за инвестиционни или други цели. Една инвестиция нормално се включва в групата на паричните еквиваленти, когато има краткосрочен падеж, не по-дълъг от 3 месеца от датата на придобиването.
Не се считат за парични потоци движенията между статии, които представляват пари и парични еквиваленти.
Паричнито потоци се отчитат по видове дейности: оперативна (основна), инвестиционна и финансова.
Когато паричен поток по дадена сделка включва части, които характеризират разлини дейности, всяка от тях се представя в съответните видове дейности.
Паричните потоци от оперативната (стопанската) дейност са главните приходоносни дейности, които се включват при определяне на нетната печалба или загуба. Основно тези потоци са:
- парични постъпления от продажба на стоки и услуги;
- парични постъпления от лицензионни споразумения и авторски права, такси, комисионни и други приходи;
- парични плащания на доставчици на стоки и услуги;
- парични плащания на и от името на персонала;
- парични постъпления и парични плащания на застрахователни премии и обезщетения, анюитетни суми и други суми по застрахователни полици;
- парични плащания или възстановяване на суми, изплатени като подоходни данъци, с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно идентифицирани с финансовите и инвестиционните дейности;
- парични постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или търговски цели.
Паричните потоци от оперативната (основната) дейност се отчитат като се използва пряк или косвен метод.
Основно съдържание на паричните потоци от инвестиционните дейности са разходите за ресурси, които ще генерират проходи и парични потоци в бъдеще време. Такива са: плащанията за придобиване на ДМА, ДНМА и други ДА; парични постъпления от продажба на ДМА, ДНМА и други ДА; парични плащания за придобиване на акции или дългови инструменти на други предприятия; парични постъпления от продажба на акции или дългови инструменти на други предприятия; паричните аванси и кредити, предоставени на трети лица, без тези, които се отпускат от финансовите институции; паричните плащания за фючърси, форуърдни, опционни и суапови договори, с изключение на тези договори, които се държат за дилърски и търговски цели
Паричните потоци от финансовата дейност имат значение преди всичко за определяне на сумите, които ще представляват вземанията на институциите, предоставили капитал на предприятието. Като примери на такива потоци могат да се посочат: паричните постъпления от емитиране на акции или други капиталови инструменти; изплащането на паричните суми на собствениците за придобиване или изплащане на акции на предприятието; паричните постъпления от емитирането на необезпечени облагации, заемни средства, кредити, полици, облигации, ипотеки и други; парични погашения по кредити; парични плащания от страна на даден наемател за намаляване неизплатени задължения по финансов лизинг.
Паричните потоци се изчисляват по пряк метод чрез брутните парични постъпления и брутните парични плащания. Схемата на този отчет е представена в приложенията към СС7.
Отчетът за паричните потоци може да се изготви и по косвения метод, при който има разлика само при паричните потоци от оперативната (основната) дейност. Нетният паричен поток за тази дейност се определя чрез коригирането на нетната печалба или загуба по отношение на ефектите на:
- промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения през отчетния период;
- безналичните статии, като напр. амортизация, резерви, отложени плащания за данъчни задължения, нереализирани положителни и отрицателни разлики от промените на обменните курсове, неразпределена печалба на съдружниците и интересите на малцинствения дял на акционерите;
- всички други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.

5. Съдържание на поясненията към финансовите отчети
В поясненията към финансовите отчети се записва разнообразна информация, предназначението на която е да поясни съдържащата се информация в останалите финансови отчети или ще оповести информация за прилагането на всеки счетоводен стандарт.
Поясненията към финансовите отчети трябва да:
- представят информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики, избрани и приложени при значими операции и събития;
- оповестяват информацията, изискваща се от всеки приложим счетоводен стандарт, която не е представена в останалите финансови отчети;
- представят допълнителна информация, която не е посочена на лицевата страна на финансовите отчети, но оповестяването на която е необходима за вярно и честно представяне.
Поясненията към финансовите отчети трябва да се представят систематично. Всяка позиция от лицевата страна на баланса, на отчета за приходите и разходите (отчет за доходите), на отчета за паричните потоци и на отчета за собствения капитал трябва да бъде в синхрон със съответната информация в поясненията.
В поясненията трябва да се представят и прилаганите счетоводни политики, като следва да се описва:
- оценъчната база (бази), използвана при изготвянето на финансовите отчети;
- всяка специфична счетоводна политика, необходима за правилното разбиране на финансовите отчети.
Счетоводните политики, които едно предприятие може да счете за необходимо да оповести, включват най-малко следното:
- методи да признаване на разходите;
- консолидационни принципи, включително дъщерни и асоциирани предприятия;
- бизнескомбинации;
- съвместни предприятия;
- признаване и амортизация на амортизируеми активи;
- капитализиране на разходите по заеми и други;
- договори за строителство;
- инвестиционни имоти;
- финансови инструменти и инвестиции.
- методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи;
- методите за оценка на материалните запаси при тяхното потребление;
- събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния баланс;
- събития, настъпили след датата на изготвянето на финансовия отчет.
- изчислени показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на материалните запаси.