Лекции по Икономика

12. Метод на инвентаризация.

Същност на метода.
Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието. В Закона за счетоводството е определен минималния брой инвентаризации за отчетния период по счетоводни обекти. Задължително се извършва инвентаризация при смяна на материално- отговорното лице .
Инвентаризациите могат да бъдат планови и извънпланови. Също така :
пълни- обхващат всички счетоводни обекти,
частични - за част от обектите,
тематични - предизвикани от конкретна потребност- смяна на материално отговорното лице, при залежаване на стоки и др.
комплексни- за взаимно свързани обекти.

Технологични етапи и процедури при инвентаризацията.
Инвентаризацията се провежда със заповед на ръководителя на предприятието, с която се назначава съставът на комисията, която ще я извърши. Логично е в нея да се включат счетоводители, специалисти и общественици. При всички случаи задължително е да присъства материално отговорното лице (МОЛ) или негов представител. Инвентаризацията понякога съдържа предположението за очаквани отклонения, грешки, дори измами. Това налага да се вземат предохранителни мерки.
Те са свързани със запечатването на складовете, касите и други помещения, където има стоково-материални или парични ценности. Ключът отскладовете или от касата остава в МОЛ. Инвентаризацията се открива в присъствието на комисията и на МОЛ на което се връчва лист за попълване на декларация за временното присъствие на чужди материални или парични ценности. Тази процедура изключва възможността да се оспорват констатирани резултати. Задължителна процедура е установяването на фактическата наличност на активите и пасивите, чрез броене, измерване идокументално издирване . Процесът на инвентаризацията се съпътства със съставяне на инвентаризационен опис. В него се отразява всеки от обектите на инвентаризацията в стойностно и в натурално измерение. Отделно или като съчетание с първия документ се съставя сравнителна ведомост.
В сравнителната ведомост намират отражение количествените и качествените и стойностните и натуралните измерения на фактически установените активи, съпоставени с отразената за тях в счетоводството информация.
Разликите се явяват като липси или излишъци на активи.
Специфичен характер има съставяният при инвентаризация на разчети (с клиенти, доставчици, други дебитори и кредитори) документ Протокол за резултатите от инвентаризация на разчети. Резултатите, които се отразяват в него са от съпоставката на документално установените по счетоводни данни с потвърдените разчети от съответните контрагенти. Искането за потвърждаване се използва като задължителна процедура при одита (заверката) на годишния счетоводен отчет, при финансова или данъчна ревизия.
При инвентаризацията като междинен резултат се получават липси и излишъци. Законово е разрешено те да се компенсират, при условие, че между тях има непосредствена причинна връзка. Данните се записват в Протокол за компенсация на липси и излишъци.
При наличието на естествени загуби (фири) и липси, се попълва Протокол за одобряванена естествени загуби и на липси за сметка предприятието. Естествените загуби
или фири не са право на МОЛ. Те се признават само ако са на лице всички предпоставки за това- намаление на теглото, обема , размера и др. в рамките на нормативно устанавените
величини за всеки отделен обект. Признаването на фирите евъзможно само след компенсация между липси иизлишъци.
Липсите се разглеждат като резултат от виновни действия на МОЛ, или като следствие от невиновност на МОЛ. Липсата по вина на МОЛ е за сметка на извършителя, а липсата не по негова вина- за сметка на предприятието. Излишъците са в полза на предприятието. Характеристиката на посочените три резултата- Липса по вина на МОЛ липса не по вина на МОЛ и излишъци , има значение за счетоводното им оформяне.


Счетоводно отразяване на резултатите от инвентаризацията на активите и пасивите.
1. Счетоводен модел за отразяване на липсата по вина на МОЛ .
ровежда се процедурата за намаляване на на съответните материални ценности и се увеличава отговорността на МОЛ за причинената липса . Стоково материалните ценности се отразяват в счетоводните сметки по тяхната историческа цена ( на придобиване ). Вземането от МОЛ, трябва да бъде по т. н. справедлива
или пазарна цена към датата на възникване на липсата, или по отчетната , взависимост от това , коя е по-висока от двете. Разликата между двете цени трябва да намери отражение в съответната сметка.
а) Моделът на счетоводното записване за отразяване вземането по липси иначети изглежда така :

Дт с/ка "Вземания по липси и начети" (по по високата цена ).
Кт с/ка " Материали" (по фактическа цена на придобиване)
Кт с/ка "Ценови разлики" (като разлика между двете цени)

б) Счетоводен модел за изплатената от МОЛ дължима сума. ( става чрез директно плащане или чрез удръжка от неговата заплата.
При директно плащане

Дт ска 501 "Каса"
Кт с/ка " 442 "Вземания по липси иначети"

в) При погасяване от удръжки от заплатата, счетоводния модел ще изглежда така:

Дт с/ка "Персонал"
Кт с/ка " Вземания по липси и начети"

г) При отразяване на ценовите разлики, счетоводния модел ще изглежда така:

Дт с/ка "Ценови разлики по липси и начети"
Кт с/ка "Други извънредни приходи"

д) Извънредните приходи се отразяват в пасивната резултатна сметка " Печалби изагуби" по нейния кредит.

Дт с/ка "Други извънредни приходи"
Кт с/ка "Печалби и загуби"


2. Счетоводен модел за отразяване на липсата, която не е по вина на МОЛ.
а) Отразява се липсата на активи:

Дт с/ка 693 "Липса на активи"
Кт с/ка "Материали"

б) Сумата, отразена в разходната сметка 693, се отнася в резултатната 123 "Печалби и загуби" в дебитната страна.

Дт с/ка 123 "Печалби и загуби"
Кт с/ка 693 "Липса на активи"

3. Счетоводен модел за отразяване на излишъци.
а) Увеличените активи ще се отразят в дебита на сметките , които натрупват информация за за активи- като 302 "Материали, 304 "Стоки" ,204 "Машини" , 501 "Каса" и др. Кореспонденцията на тези сметки ще бъде със сметка 793 " Излишъци на активи"

Дт с/ка 302" Материали"
Кт с/ка 793 " Излишъци на активи".

б) Отразяване на приходите от излишъци във финансовия резултат.

Дт с/ка 793" Излишъци от активи"
Кт с/ка 123"Печалби и загуби"