Лекции по Икономика

14. Текущо оценяване на промените в дълготрайните активи- амортизация на дълготрайните активи.

Характер на текуща оценка имат амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи. Известное, че дълготрайните активи пренасят на части стойностната си величина в текущите разходи на предприятието или в неговата себестойност. Амортизацията следователно епаричен израз на изхабяването на на дълготрайните активив процеса на тяхната употреба. Несе начислява амортизация на земята, горите, паметниците на културата и произведенията на изкуството, както и на напълно амортизираните дълготрайни материални и нематериални активи.
В Закона за счетоводството са отбелязани общите правила за за начисляване на амортизациите, като изискването за амортизационен план и съставен съобразно с приетия срок за практическо използване на активите и общата амортизационна сума. Общ характер имат и изискванията за използването на линеен или нелинеен метод за определяне годишния размер на амортизациите , както и задължението, амортизациите да се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на актива.
Освен посочените общи изисквания значение за счетоводството има това, че амортизациите се явявят като коректив на историческата цена на ДМА (дълготраен материален актив ).
Стойността на дълготрайните активи се отразява като балансова остатъчна стойност , след като се приспада сумата на начислената амортизация. Амортизацията на дълготрайните активи, следователно е източник на средства и намира счетоводно отражение в пасивните сметки "Амортизация на ДМА" и "Амортизация на ДНМА" (дълготрайни нематериални активи) . По своята същност, това е информация за размера на коректива към оценката на активите.
Счетоводните сметки да дълготрайните активиотразяват информация за придобиването им и изваждането им от употреба. Самите дълготрайни активи запазват своята историчиска цена на придобиване , по която се иизписват след тяхното изваждане от употреба. Както се вижда, амортизацията не променя стойностната оценка на актива пряко в счетоводната сметка , където той се отчита.
Двата метода за определяне годишния размер на амартизацията са следните:

1. Линеен метод на амортизация.
Този метод се прилага за ДМА и ДНМА , за които може да се определи приблизително точно полезния срок на годност. Годишната норма на амортизация се изчислява , като общата сума на актива се раздели на полезния срок на годност в години.

100 (процента)
АН =----------------------------------------------------------------------------------------------
брой години на практическо използване на актива
Амортицационната квота ще е произведение от общата амортизационна сума за 5 години, например 12 000 лв. и годишната норма от 20% , или за всяка година амортизационната квота е 2 400 лв.
Месечната норма на амортизация ще бъде 2 400 : 12 = 200лв. Или всеки месец в кредита на счетоводната сметка за амортизация на ДМА от 24- та група на Националния сметкоплан ще се отразява сумата от 200 лв., Която ще кореспондира със счетоводна сметка за "Разходи за амортизации" от група 60-та на сметкоплана.
Пример:
Дт с/ка "Разходи за амортизации"
Кт с/ка " Амортизация на ДМА"

За данъчни цели в Закона за корпоративното подоходно облагане е посочено, че е необходимо да се прилага само линеен метод на амортизация.

2. Нелинейни методи на амортизация.
Характерно за тези методи е, че размерите на амартизационната квота могат да намаляват или да нарастват равномерно или неравномерно през отделните периоди.Известни са дегресивен метод на амортизация и прогресивен нелинеен метод на амортизация.

2.1. Дегресивни нелинейни методи на амортизация. При тях се получава намаляване на на амортизационната квота през времето на амортизационния срок.
Той от своя страна може да бъде :
2.1.1. Константно дегресивен метод При него амортизационната норма остава постоянна и се определя както при линейния метод- с определен коефициент на повишение. Например: При обща амортизационна сума на ДМА 12 000 лв. Срок на изхабяване 5 години, при получената чрез линеен метод норма на амортизация от 20%, и при определен коефициент на повишение 1.5 % повишената амортизационна норма ще бъде : 20% Х 1.5% = 30%. Амортизационните годишни квоти ще бъдат :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Години                      Амортизационна квота            Неамортизирана стойност
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първа година             12 000 Х 30% = 3 600                              8 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втора година               8 400 Х 30% = 2 520                              5 880
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трета година               5 880 Х 30% = 1 764                              4 116
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Четвърта година         4 116 : 2      =  2 058                              2 058
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пета година                2 058                                                       0
=================================================================
 Равното разделяне на амортизационните суми за последните две години е с цел да се получи пълното амортизиране    на актива.


2.1.2. Неравномерно дегресивен метод. При него амортизационната квота за годината е определена от прогресивно намаляващата норма на амоптизация. Избира се процентната дегресия , за да се изчерпи 100% амортизация.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Години                       Аморт.сума       Аморт. норма         Аморт.квота
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първа година              12 000                     30%                       3 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втора година               12 000                     25%                       3 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трета година                12 000                    20%                       2 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Четвърта година          12 000                    15%                       1 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пета година                  12 000                    10%                       1 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   100%                    12 000
================================================================

2.1.3. Метод на сумата на числата. При този метод амортизационната норма се получава, като избрания полезен срок на годност се раздели на сбора от числата на годините в амортизационния срок,
Амортизационна сума на актива            - 12 000 лв.
Полезен срок на годност                         -   5 години
Сбор (сума) на числата в годините
( 1+2+3+4+5)  = 15                                      - 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Години                      Аморт.сума         Аморт.норма           Аморт.квота
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първа година            12 000                     5 / 15                      4 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втора година             12 000                     4 / 15                      3 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трета година             12 000                     3 / 15                      2 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Четвърта година       12 000                     2 / 15                      1 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пета година               12 000                    1 / 15                         800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                15 /15                     12 000
=================================================================