Лекции по Икономика

19. Място и роля на компютърните технологии в регионалното развитие. Географски информационни системи.

І. Място и роля на компютърните технологии в регионалното развитие
1. Същност и развитие на електронните технологии – това открива нови възможности за разширяване, задълбочаване и ускоряване на регионалните изследвания. Това се изразява в няколко аспекта:
1) Съхраняване на много информация;
2) Възможност за бързо пренасяне на информацията в национален и световен мащаб, за търсене на информация по ключова дума, за разработване и поддържане на специализирани информационни сайтове;
3) Изчисляване на производни показатели, извършване на териториални сравнения, моделиране и прогнозиране на процесите;
4) Географски информационни системи /ГИС/, които служат за обработка, картографиране и анализ на геопространствената информация. Първата ГИС е създадена в Канада, пълноценната експлоатация на тези системи започва през 70-те години. Приоритетните области за използване на ГИС са геология, селско стопанство, промишленост, градско планиране, комуникации, инфраструктура, екология, растителен и животински свят и т.н.

ІІ. Географски информационни системи
Приложение на ГИС в регионалната икономика – те могат да бъдат особено полезни при осъществяване на локализационен избор, при разработването на варианти за административно – териториално деление на страната. С развитието на икономическите процеси някои селища се обезлюдяват, други бързо нарастват; променят се: инфраструктурата, отрасловата структура на икономиката, а тези промени могат ясно да бъдат отразени с помощта на ГИС. Тези системи улесняват значително органите на управление, като им представят лесно разбираема, бързо сравнима и обективна информация.
Данните в ГИС могат да се разглеждат в три аспекта – пространствен, временен и тематичен. Те се обособяват в два компонента:
- пространствен – определят разположението на обекта в територията, формата му и пространствените му връзките с другите обекти.
- непространствен – те включват: описание на обекта, непространствени /функционални/ връзки с други обекти, момент или период от време
Времевите характеристики също заемат важно място, а те съдържат исторически аспект. Историческата информация би била полезна при инвестирането, при проектирането и т.н.
Най-често използваните в ГИС данни са:
1. Демографски данни
2. Транспортни данни
3. Данни за земеразделяне
4. Данни за релефа
Анализът на информацията в ГИС се извършва чрез набор от методи и процедури за установяване на взаимоотношенията между тях и закономерностите в тяхното съществуване и развитие. Използват се група от методи, познати под наименованието “геостатистика”.
Софтуерът за практическа реализация на ГИС освен чрез закупуване от лицензиран доставчик може да се набави и от свободен достъп в Интернет. Чрез тези системи в България са постигнати съществени успехи, свързани със стопанската дейност, обучението по регионална икономика и научните изследвания в различни направления.
Предимствата на изградената информационна система са в няколко насоки:
- Използване на утвърдени продукти и технологии в световен мащаб, което е гаранция за качество и поддръжка
- Отвореност на системата за бъдещо развитие
- Възможност за използване на данни от други източници
- Предоставяне на данни към други гис базирани информационни системи

ІІІ. Електронизация на административните дейности – идеята за електронизация се основава на възможността за освобождаване на интелектуалния потенциал на персонала от рутинни дейности, съхраняване на големи масиви от информация в компактна форма с бърз електронен достъп и оптимизиране на текстообработката. Съществен принос в ускореното внедряване на компютърни системи в административната дейност има разработването на програми с повишена сигурност и в частност методиката за електронен подпис.
Въпросът за съвременните технологии е поставен на дневен ред от новата роля на управленските структури в условията на пазарно стопанство и интеграцията на страната в ЕС. Тази нова роля се изразява в:
1. Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на стопанската дейност
2. Поставяне във фокуса на вниманието административното обслужване на населението
3. Разкриване на възможности за ефективен диалог с населението
4. Търсене на съвременни начини за оптимизация на съществуващите административно – управленски структури
5. Преодоляване на езиковата бариера при обслужването на лица от други националности
6. Взаимодействие с мерките, визирани в националната стратегия за противодействие на корупцията
7. Трансфер на полезен опит от бизнес администрацията в публичната администрация
8. Осигуряване на по-добра възможност за оценка на качеството на административната дейност
9. Осигуряване на достъп до административните услуги на хората с увреждания
Идеята за електронизация на административните дейности е добила гражданственост в понятието – електронна община. Този вид община се идентифицира със степента на развитие на електронната комуникация с потребителите и намира израз в изграждането и поддържането на удобни сайтове на общините. Една от напредналите страни в приложението на електронни технологии в административните дейности е Великобритания.
Използването на електронни технологии в административното обслужване е сериозна предпоставка за стимулиране на регионалното икономическо развитие със средствата на регионалния маркетинг и чрез методите, обединени в концепцията за обслужване “на едно гише”. То трябва да осигури единен вход и изход за целия документооборот между външните потребители и регионалните управленски структури при пълна прозрачност за етапите от придвижването на документацията между технологично свързаните административни звена.
Счита се, че е преодоляна психологическата бариера, съпътстваща прехода от традиционни към електронни офис технологии. Основни моменти:
1. Избор на подходящо име на сайта
2. Забележимост /намираемост/ на сайта
3. Ползваемост на сайта – функционалност и удобство за потребителите
4. Наличие на възможност за диалог с местните органи за управление
5. Наличие на ясна, точна и многоаспектна информация
6. Наличие на рубрики, посветени на:
- икономика
- лични документи
- кредитиране
- социално подпомагане
- образование
- култура, религия и свободно време