Лекции по Икономика

1.9. Фактори, спомагащи за вземане на предприемаческо решение

Решението за започването на собствен бизнес е резултат от въздействието на множество (често разнопосочни) фактори, но взето веднъж, то е преди всичко решение за промяна на досегашния начин на живот.
Формирането на това решение се определя от четири групи фактори: базисни, отключващи, личностни и задържащи фактори. Към първата група фактори могат да се отнесат:
Базисните фактори са:
Предшестващо влияние
1. Генетични фактори
2. Семейни фахтори
3. Образование
4. Предишен опит от кариерата
Инкубаторна организация
1.1.Географско разположение
2. Необходими умения и знания
3. Контакти с бъдещи съдружници
4. Мотивация за оставане или напускане но организацията.
5. Опит, натрупан при създаване на малък бизнес
Обкръжаващи фактори
1. Икономически условия
2. Достъпност и наличност на рисков капитал
3. Примери за предприемачески действия
4. Възможности за консултиране
5... Наличност на персонал , сервизно обслужване, достъп на потребителите.
Тези фактори, характеризирани като базови или основни фактори, могат да бъдат налични, но лицето да не бъде в състояние да вземе решение за собствен бизнес. Ако попитате който е да е успял собственик на малък бизнес, ще се убедите, че факторите, които са предопределили вземането на неговото решение за бизнес, стоят извън полето на гореуказаните. При всички обстоятелства и във всички случаи съществува фактор, който провокира стартирането или отключва процеса на вземане на решение.
Тези фактори не носят идеята за новия продукт (услуга) или новото, но те стартират процеса на създаване на новия бизнес, поради което ще ги наречем отключващи фактори на решението за собствен бизнес. Те формират втората група фактори, към които в този момент могат да бъдат причислени:
• икономическата принуда - потребността от по-висок доход, безработицата;
• успехът на съседа (познатия) и пр., т.е. завистта;
• примерите на успелите собственици на малък бизнес от средствата за масова комуникация - синдромът след като той можe, защо и аз да не успея;
• вътрешният подтик - страхът на носителя на идеята за нов бизнес, продукт или услуга от кражба или отнемането й;
• благоприятни външни фактори - примерно ембарго за търговия със съседна страна, наличие на контакти с близки лица в страни, с които до този момент не е извършван бизнес;
• неприемане на предложение за нововъведение в старата работа;
• липса на развитие в дадена среда или непризнаване на качествата от страна на ръководителите.
Третата група от фактори, определящи готовността на собственика за вземането на решение за собствен бизнес имат личностен характер, поради което ще ги наречем личностни фактори.
В специализираната и справочната литература по предприемачество и малък бизнес често се представя един набор от личностни качества, притежаването на които (или степента на притежаване) определя възможността едно лице да бъде или не собственик на малък бизнес. Това обикновено става с помощта на тест, след попълването на който се дава отговор на въпроса можеш или не да станеш собственик на малък бизнес. Такъв подход според нас е напълно погре¬шен. Вие сами ще се убедите в това, като приложите един такъв тест към при-мерно десет успели в бизнеса хора. Резултатите ще покажат, че девет от тях няма да отговорят на условията на теста за пригодност към бизнеса. Но това не пречи на същите тези хора да бъдат водещи в своите области. В тази връзка ние ще отбележим само тези от личностиите качества, които имат практическо значение за осъществяването на собствен бизнес и по тази причина имат отношение към вземането на решение за това. Към личностните фактори могат да се причислят:
- самоорганизираност и самодисциплина;
- готовност за пътуване;
- готовност за 18-часов работен ден;
- готовност за работа без почивни дни;
- готовност за поемане на риск;
- способност за вземане на бързи решения;
- специални знания в конкретната област на бизнеса;
- умения за работа с хората;
- готовност да губите;
- способност дълго време да работите под напрежение.
Съществува обаче и една група от фактори, които също влияят върху решението за започване на собствен бизнес, само че в обратна посока. Те играят деструктивна роля по отношенuе на вземането на решение и при създаването на благоприятна среда могат да имат преобладаваща роля, което може да има негативни последuци за личностното развитие на индивида.
Тези фактори произтичат от средата на предишния начин на живот на дадения кандидат за бизнеса. Те придърпват, придържат личността към стария начин на живот, който средата му осигурява, и в много от случаите се оказват по-силни дори от желанието за успех, примерът на успелите и пр. позитивни фактори. Във всеки отделен случай те са различни, индивидуални, но някои от най-характерните задържащи фактори са:
1) сигурността на старата среда - в конкретния случай това може да е държавно или голямо частно предприятие или организация, което със сигурността на своето възнаграждение (макар и невисоко в преобладаващ брой от случаите) играе ролята на защитен чадър. Съвършено вярно е, че под чадъра тревата расте по-бавно и доходът е по-нисък, но е по-сигурен. Извън чадъра тревата “расте бурно”, т.е. доходът е много по-висок, но е възможно “валежите да бъдат много по-силни, да има наводнение, дори бури”. Тогава защитният чадър го няма и е възможно по-силната и агресивна околна среда да унищожи “тревата”. Следователно, гарантираната сигурност чрез защитния чадър на държавната собственост или на голямата, но сигурна организацuя е един от основните задържащи фактори, действащи против бизнес решението на индивида.
2) страхът от нeycnex - обикновено се формира от възможното негативно отношение на колегите от старата работа, при евентуално завръщане при неуспех, подсилва се от неустойчивостта на икономическата среда, от намаляващата покупателна способност на населението, от непрекъснатите npoмeни в данъч¬ните и други икономически закони и пр. и пр.
3) негативното отношение на външната среда към бъдещия собственик на малък бизнес, изразяващо се преuмуществено в: липсата на каквито и да е данъчни преференции за малкия бизнес, липсата на помощ от страна на държавата и нейнuте органи, прогресивно нарастващото данъчно облагане и др.