Лекции по Икономика

2.2. Времеви график на бизнес плана

Систематизираното представяне на мероприятията и решенията, които трябва да се приемат и реализират за дадения планов период се извършват чрез времеви график.
Времевият график представлява таблица, в която съобразно логичната и времева последователност се разполагат най-важните цели, които трябва да се достигнат и в синхрон с тях – ключовите, определящи мероприятия и решения, коита трябва да се вземат. Най-важните показатели са размера на продажбите, себестойността, печалбата.
Областите, в които е желателно да се планират решенията са:
- маркетинг;
- нови продукти и иновации;
- производство ;
- персонал и управление;
- финанси.
Времевият график може да се разработва на месечна или тримесечна основа, като мероприятията могат да имат характер на еднократен акт или да се реализират за определено време.