Лекции по Икономика

2.3. Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана

Грешки, които могат да се допуснат при разработването на бизнес плана са следните:
$ планът е прекалено дълъг, прекалено технически ориентиран или прекалено подробен;
$ финансовети данни не кореспондират с останалата част на плана;
$ печатни или логически грешки в документите;
$ мисията или стратегиите са насочени към настоящето, а не към бъдещето;
$ не са идентифицирани и отчетени критичните фактори за успеха;
$ недостатъчно финансиранеили погрешен избор на източници за финансиране;
$ грешен подбор на хората, привлечени за работа във фирмата;
$ недостатъчно прилагане на информационно-контролна система;
$ недостатъчно използване на диаграми, графики и схеми;
$ неадекватно използване на външни консултанти;
$ надценяване на проектните продажби и/или подценяване на проестните разходи за дейността;
$ недооценяване на необходимото време за навлизане на нови продукти на пазара.