Лекции по Икономика

29. Концептуален модел на стратегическия мениджмънт на туристическото предприятие. Критерии и стратегически фактори на влияние върху входа и изхода на производствената система и трансформационния процес в туристическото предприятие.


Еволюция на управленческата мисъл и формиране на идеята за стратегически мениджмънт в туристическото предприятие
Руският  изследовател академик Д. М. Гвишиани откроява три подхода в еволюцията на управленческата мисъл и формирането на научните школи;
А) класически /традиционен/ подход, при които основният елемент хората се разглеждат като мързеливи, неуки, поради което се нуждаят от точни предписания и указания какво и как да изпълняват;
Б) подход на човешките отношения, при които в основата на управлението се поставя човекът с неговия стремеж към развиване на творческия си потенциал. Тук ролята на мениджъра е да се съобразява с човешките особености и да създава на тази основа предпоставки за реализация на тези творчески възможности на персонала;
В) интегриран подход, в който се интегрират положителните моменти от първите два и се избягват техните слабости

1. Традиционен класически подход в мениджмънта
Научен мениджмънт и индустриален инженеринг
Създател на тази школа е Фредерик Тейлър. Тоий обосновава следните принципи на управление:
висока степен на типизация на продукта
висока степен на механизиране на производството
специален подбор за пригодност на работника към съответната работа и избор на най-добрите работници
висока работна заплата за надлежно изпълнение и добро качество на работата и продукта
забрана за профсъюзна дейност в предприятието
Административен подход
Основател на тази школа е френският инженер Анри Файол. Той извежда теоритично и използва в реалната практика на туристическота предприятие следния набор от функции на управлението:
техническа функция
търговска функция
финансова функция
функция на сигурността
функция на съвместяване
административна функция – тя се разчленява на следните функции: прогнозиране и планиране. Организиране, разпореждане, координиране, контролиране

3. Бюрократичен подход
Основател на този подход и научна шнола е немският икономист и социолог Макс Вебер. Той утвърждава необходимостта от засилване на бюрократизацията и властта в туристическото предприятие и организацията като необходимо условие за стабилност на системата, ред и висока продуктивност на производството чрез:
специализиране и разделиние на труда
строго йерархична структура на институциите
управление на служителите и работниците чрез норми и технически правила
документиране на управлението
4. Психологичен подход
В основата на този подход е положена идеята „на доброто работно място да се постави подходящ добър изпълнител. От значение още са работните условия и ергономическите изисквания /осветление, отопляване, отзвучаване, оцветяването и др./

5. Подход на човешките отношения
Основателят на това научно направление в теорията на мениджмънта са Мери Паркър Фолет Елтон Мейо, които подчертават, че работникът се чувства добре само в групата и само на тази основа може да се развива.
Според тях задачата на мениджмънта на предприятието се състои в това да се създават подобни условия или да се проверява дали в предприятието са изградени социалните групи и как най-добре в тази среда да се създават условия и предпоставки за разгръщане на творческия потенциал на човешките индивиди – членове на групата.
1.2 Модерни направления в мениджмънта
1.2.1 Специализиране
Специализирането на управленческите кадри в съответствие с разделинието на труда в управлението е следващият етап в еволюцията на управленческата мисълл. Водещи в тази насока са две школи:
- научно-поведенчески подход
- научно-формализиращ подход
* Научно-поведенчески подход
Приложението на този подход изисква институцията да се разглежда и изследва като отворена целенасочена социо-техническа система.
В тази система еднакво значение имат както техническите, така и човешките фактори
* Научно-формализиращ подход
Появата на този подход се свързва с развитието на информатиката и изследването на операциите като инструмент за разработване на управленческите проекторешения.
Днес е невъзможно да си представим вземането на управленчески решения без помощта на математическото моделиране и без ползването на съвременна електро-изчислителна техника.

1.3 Системно-теоритичен подход
1.3.1 Природонаучно направление
В основата на това направление лежат теорията на системите на френския биолог Людвиг Берталанфш и кибернетичната теория на Норберт Винер. Общата теория на системите и кибернетиката позволява  туристическото предприятие да се разглежда и изследва като кибернетична система.
Немският изследовател Малик извежда две основни направления на природонаучната шнола:
конструктивно-технологично направление
системно-еволюционно направление
В конструктивно-технологичното направление Малик извежда следните прнципи на мениджмънта:
- ръководство на хора
- по-малко разпоредителство, повече координиране на персонала
- по-малко поставяне на задачи и координиране
- повече директни контакти и въздействие върху кадрите
- управление, насочено към оптимизиране
- управление, обезпечено с необходимата информация
- целево управление, насочено към максимизиране на печалбата
При системно-еволюционното ноправление се извежда механизма на еволюцията:
управление на туристическото предприятие в съответствие с измененията в околната среда
управление на задачи, породени от изменящите се желания на хората
постоянна потребност от информация поради измененията в желанията и околната среда
концентриране върху механизма на управление
максимизира на способността за оцеляване на предприятието и позитивно развитие

1.3.2 Социални модели
Социалните модели са модерни направления, появили се в САЩ през 1938 г. в резултат на изследванията на Честър Бърнард. Той разглежда предприятието като социална система, която функционира под въздействието на две среди – вътрешна и външна. Външната среда въздейства върху предприятието като социална система и обуславя условията и предпоставките, при които то може да функционира и да се развива. Вътрешната среда се формира под влиянието на комуникирането между индивидите вътре в предприятието. И така следва управлението на стопанското предприятие да отчита влиянието на външната среда и да коригира отношенията във вътрешната среда.
В тази връзка се подчертава необходимостта от формиране на следните свойства на предприятието: адаптивност, целенасоченост, интегриране, латентност, субективиране, институционализиране, диференциране на околната среда и на вътрешната среда, гъвкавост на системната структура.


1.4 Ситуационен подход
1.4.1 Класически ситуационен подход
Могат да се изведат две групи хипотези:
наличие на причинно- следствена връзка между структури и процеси, условия, ситуации
разбиране, че всяка структура, респективно поведение на социалната система, реализира определен ефект в резултат на действия и мероприятия на мениджмънта.

1.4.2 Научно-поведенчески ситуационен подход
Всички представители на това направление подчертават свободата на личния избор при вземането на управленчески решения. Решенията се вземат на два етапа.
На първия етап се вземат решения относно изграждането на социалната система в следните управленчески области:
поставянето на цели пред социалната система
формиране на способите за максимизиране на печалбата
регламентирането на статута на туристическото предприятие и на правилника за вътрешния ред
проектиране на социалната структура на организацията и особено разделението на труда, квалификацията и нормирането
На втория етап управленческите решения са свързани с крайните резултати от дейността на туристическото предприятие и определят неговата стратегия и политика.

1.5 Подход на съгласуване
Американският учен Кхандвал издига две научни хипотези:
Теория на съгласуването: изграждането, структурирането и функционирането на индустриалната система е ефективно само ако факторите на влияние на вътрешната и външната среда са отчетени и параметрите на изградената организацианна структура съответствата на тяхното влияние.
Конфигурираща хипотеза:  структурирането на предприятието като система е рационално само ако между параметрите на организационната структура съществува вътрешна логична съгласуваност
Хенри Манцверд обединява двете хипотези в една теоритична концепция: рационалното структуриране на социалната система изисква съгласуваност между параметрите на организационната структура. В основата на тази концепция Манцверд полага следните предпоставки:
за да се съгласуват и структурират добре индустриалните социални системи, е необходимо наличието на сходност, подобие и адаптивност между целите на организацията, организационните правила и предписания и структурата на апарата за управление
институциите следва да се систематизират и класифицират според различията в организационните цели
индустриалните системи следва да се съпоставят и изследват в зависимост от организационните им структури

2. Критерии и стратегически фактори на влияние върху входа и изхода на производствената система и трансформационния процес в туристическото предприятие
2.1 Критерии и стратегически фактори на влияние върху изхода на производствената система в туристическото предприятие
Критериите са свързани с цели, поставени на изхода на индустриалното предприятие. Тяхната същност намира израз в  конкретните показатели, заложени в системата от цели на управление на туристическото предприятие. Реалната стойност на тези показатели се определя въз основа на постигнатите чрез реализацията стойности на общата ефективност на производството
Върху стойността на конкретните показатели, чрез които се озенява степента на постигане на целите на управлението на туристическото предприятие, оказват влияние следните основни фактори:
избраната методология на системно формулиране на целите на управление на туристическото предприятие
приложената методология на маркетингово проучване и рационален стратегически избор на пазарни възможности за развитие на предприятието /правилна маркетингова стратегия/
реалната оценка на потенциала на предприятието и неговата иновационна способност
Оттук се извеждат и основните методологически инструменти на стратегическия мениджмънт на туристическото предприятие:
правилен избор на предприятийна стратегия  и философия / мисия, визия и цели/
правилен избор на подход за реализация на целите на печалба
избиране на форма на интернационално и национално сътрудничество и коопериране на туристическото предприятие
развиване на потенциала и  иновационната способност на предприятието
разработване на система от стратегически цели на предприятието
рационално избиране на пазарни възможности за развитие на предприятието и формулиране на адекватна маркетингова стратегия
постигане на адекватна на пазара маркетингова позиция
развиване на потенциала и иновационната способност на индустриалното предприятие
2.2 Критерии и стратегически фактори на влияние върху входа на производствената система на туристическото предприятие
Критериите и факторите на влияниесе отнасят към първичните елементни производствени фактори: материали, финансови средства, работна сила, предприятийни средства на труда, материали
2.2.1 Фактори на влияние върху работната сила
- продуктивна способност на работната сила
- мотивираност на работната сила да реализира продуктивната си способност
- капацитетна способност на работната сила
- организация на труда на работната сила
* методологични подходи за управление на факторите на влияние
- избиране на подходяща кадрова стратегия
- рационално планиране и ползване на работната сила
- осъществяване на тайм-мениджмънт
- рационално проектиране на задачите и правилно организиране на работата
2.2.2 Фактори на влияние върху техническото оборудване /предприятийните средства/:
- продуктивност на предприятийните средства на труда
- вид на получаваната продуктивност
- капацитет на предприятийните средства на труда
- използваемост на капацитета
* Методологически подходи на стратегическия мениджмънт:
- комплексно, интегрирано поведение на предприятийните средства на труда
- планиране на капацитета на предприятийните средства на труда
- осъществяване на тайм-мениджмънт
2.2.3 Фактори на влияние върху материалите:
- организация на материалното стопанство
- материални потоци
- потребност от материали
- производствен цикъл
- цена на материалите
- позиция на пазара
*Методологични подходи на стратегическия мениджмънт:
- методи на доставка
- логистиката като метод на управление на материалните потоци
- методи на планиране на потребността от доставките
- извършване на инженерно-стойностен анализ
2.3 Критерии и стратегически фактори на влияние върху трансформационния процес
Има четири групи фактори и четири методологични подхода на стратегическия мениджмънт
А/ стратегически фактори на влияние върху трансформационния процес
техническа подготовка на производството
процесна организация
тотално качество / на подготовката, на производствения процес, на крайния продукт/
логистична верига
б/ методологични подходи на стратегическия мениджмънт:
тайм-мениджмънт
организация на труда
опазване на околната среда
управление на материалните потоци