Лекции по Икономика

2. Същностни характеристики на счетоводството и закономерности в неговото историческо развитие.

Същност на счетоводството като информирана и информираща система.
Счетоводният процес включва събирането и обработването на информация за състояния, изменения и получени резултати, като се използват стойностни, натурални итрудови измерители, Той е специфичен по форма и съдържание, Неговата индивидуалност е забележителна с това, че обхваща двойнствената природа на всеки процес, т,е, промяната в един обект винаги води до промяна в друг обект. Счетоводното отразяване на двойнствената природа на стопанските процеси отличава счетоводния информационен процес от останалите информационни процеси и представя неговата неповторяемост.

Системен подход в управлението на счетоводния процес.
Управлението на системите е информационен процес, Съставни елементи на на процеса са управленските функции:
вземане на решение, планиране, прогнозиране, координиране, контрол, регулиране, анализ, отчитане на резултатите и др. Информационният процес свързва в едиство отделните елементи на системата от възможно най-малката ( например предприятието) до възможно най-голямята ( например Европейската общност), Всяка система е едно условно обобщение на сравнително еднородни и обединявани по някакъв признак елементи, Така всяка система може да има подсистеми, а всяка подсистема- елементи,
Счетоводната информационна система е сложна съвкупност от подсистеми и елементи, всяка и всеки от които имат своята относителна самостоятелност и определеност като неделима част от едно цяло,

Принципи на организация на счетоводния процес.
Счетоводните процеси протичат организирано в счетоводната организационна системана предприятието, Те обхващат реални обекти, стопански операции и сделки, Всвоя състав счетоводният информационен процес включва счетоводни записвания (счетоводни операции) и счетоводни процедури, Счетоводните операции се осъществяват в хронологичен ред, което се осъществява чрез няколколко процедури: контиране на операцията, оформяне на счетоводната статия, отбелязването и в Главната книга и др,
Счетоводният информационен процес протича в съответствие с нормативно установени принципи.Те са представени в нормативен документ от висок ранг- Законът за счетоводството. Постановките в Закона за счетоводството и в някои от счетоводните стандарти
представят принципите на счетоводството в следната последователност:

1) Принципът на действащо предприятие- предприятието не предвижда или няма необходимост да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност в период минимум една година,

2) Принципът на текущо начисляване- обяснява се като задължение при което приходите и разходите от сделките и събитията се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване независимо от момента на получаването или плащането на парични средства и сепредставят всчетоводния отчет за същия период,

3) Принципът за задължителна съпоставимост между приходите и разходите определя задължението всеки отчетен приход да есвързан с определен разход,

4) Принципът предимство на съдържанието пред формата задължана сделките и събитията да се представят в годишния счетоводен отчет в съответствие с тяхното икономическо съдържание , същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма,

5) Принципът вярно и честно представяне означава обективно и непреднамерено да се представят сделки и събития в счетоводните отчети.

6) Принципът за същественост, това е израз за степента на полезностна счетоводната информация в счетоводните отчети,

7) Принципът предпазливост е: а) отчитане на действителния финансов резултат
б) отчитане на всички евентуални предполагаеми рискове и загуби за бъдещи отчетни периоди,
в) отчитане обезценяването на средствата,
г) некомпенсирания на вземания и задължения

8) принципът историческа цена, това е стойността по която активите, пасивите и капиталът се записват в момента на тяхното придобиване или възникване,

9) Принципът независимост на отделните отчетни периоди означава, че всяка стопанска операция и счетоводна съвкупностот операции се отрозява само в периода, през който са осъществени, Оценки по аналогия, по презумпция или абстрактни оценкиот един период в друг са абсолютно недопустими,

10) Принципът за стойностна връзка между начален и краен баланс означава, че крайното състояние на на баланса от предходната година, представлява началното състояние за баланса в следвящята, текуща година,

11) Принципът документална обоснованост задължава всяка стопанска операция да се документира със счетоводен документ,

12) Принципът възможно запазване на счетоводната политика означава да не се променят през отчетния период възприетите методи като: метод за начисляване на амартизации, метод за оценка на активите и пасивите, метод за определяне цената на влажените материали,

Качества на счетоводната информационна система.
1) Качеството надеждност означава, че всеки елемент на счетоводната информационна системаподсигурява останалите елементи с информация, Надеждността е качество, което има не само организационен характер, но и методологически и нормативно правен, Също така преполага наличието на вътрешни правила, както и вътрешен сметкоплан, Нормативно правната осигуреност се обезпечава със стриктно спазване на разпоредбите на :
а) Закон за счетоводствто
б) Национални счетоводни стандарти - осигуряват организационно и методологическо единство при осъществяване на счетоводното отчитане на дейността на предприятието,
в) Национален сметкоплан - представлява списък на използваните счетоводни сметки,
г) Международни счетоводни стандарти
д) Директиви на европейската общност

2) Качеството точност предполага точно протичане на счетоводния процес и спазване изискванията за срокове,

3) Качеството пропускателна способност е свързано със скоростта на придвижване на информацията от входа към изхода, Автоматизирането обработката на информацията би повишило нейната проспускателна способност,

4) Качеството параметрично постоянство- поддържане на постоянна счетоводна политика,

5) Качеството акумулираща способност- възможността да събира , натрупва, групира и обработва информация,

6) Качеството интегративна способност- прави я приспособима да се консолидират ( обобщават) информационни потоци, да се обединяват счетоводни операции и да се създават нови информационни масиви,

Исторически корени на счетоводството и на счетоводната теория и практика.
Основната цел на стопанската отчетност е да събира, обработва предава и анализира отчетната икономическа информация,
Исторически е потвърдено, че стопанската отчетност се е оформила като прогресивна и определена система за получаване на информация още при феодалния строй, Тогава ебило необходимо своевременно да се регистрират извършваните стопански операции с цел да се опазят и увеличат натрупванията ня феодалите, Това от своя страна е наложило да се обособи така наречената прослойка - счетоводители, които да документират и отчитат имуществото на феодалите, С развитието и процъфтявянето на търговията и появата на търговския капитал, обект на отчитане става движенето на индивидуалния капитал, печалбата, лихварството и банковото дело, Наложило се отчитането на взаимоотношенията между продавачи и купувачи, В този именно период започва да се прилага двустранното (двойно) отразяване и записване на стопанските операции в така наречените счетоводни сметки,
Счетоводната отчетност като система се е зародила в италианските градове Генуа , Венеция и др, в края на 12-ти век , По-късно италианецът- известен математик - Лука Пачиоли след обстойно проучване на венецианската счетоводна методика през 1494 год, издава книга с наменование " Съвкупност от всички аритметики, геометрии , учения за пропорциите и отношенията",В отделен трактат той представя системата за водене на счетоводство, Лука Пачиоли се счита за основателя на счетоводството, тъй като именно той написва първия научен труд, посветен на организацията и методиката на счетоводството.
За развитието на отчетността в България, чийто народ се е нуждаел ат счетоводни познания допринася дубровнишкия търговец Бенедикто Рести през 14-ти век,