Лекции по Икономика

32. Изпълнение на инфраструктурен проект. Стратегия за възлагане на инфраструктурни проекти.

Изпълнение на инфраструктурен проект. Стратегия за възлагане на инфраструктурен проект:
Стратегията и политиката на инфраструктурното развитие на всяка държава съдържа механизми и инструменти за възлагане на инфраструктурни проекти.
Процедурата и редът на възлагане се обуславят от различни фактори – национално и общо законодателство, приети м/ународни стандарти, икономически условия в страната и др.
В практиката се прилагат два основни подхода на възлагане на инфраструктурни проекти в публичния сектор – търг (открита и ограничена процедура ) и пряко договаряне (процедура на договаряне ).
Търг – това е вид състезателен начин за привличане на конкурентни оферти за доставка на определени продукти, предоставяне на услуги и изпълнение на различни видове дейности при предварително зададени условия за разработване на офертите и участие в търга.
Обекти на търга могат да бъдат:
• Инженерингова дейност – проучване, маркетингов анализ, проектиране.
• Произведения на машиностроителна промишленост – машини, съоръжения, транспортни средства
• Произведения на химическата, нефтохимическата и др. Промишлености – суровини, материали, горива.

Участници в търга могат да бъдат :
• Организатори (възложители) – инвеститори или клиенти – купувачи.
• Оференти (кандидат – изпълнители) – местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Съществуват няколко критерия за класификация и видове търгове.
Според начина на организиране и провеждане на търга има 2 вида процедури – открита и ограничена процедура.
• При откритата процедура възложителят отправя покана за участие до всички заинтересовани лица, като осигурява широка гласност. Могат да участват всички оференти, които имат желание и са спазили предварителните условия. Осигурява се широка конкурентност.
• При ограничената процедура право да предоставят оферти имат само кандидати, пряко поканени от възложителя, въз основа на предварителен подбор. Ограничена е конкурентността.

Според характера на кандидатите, търговете могат да бъдат:
• Национални – участие само на местни кандидати . Такива търгове се прилагат за проекти с малък мащаб и ограничено местно значение.
• Международни – няма ограничения за чуждестранни участници. Международните търгове се провеждат при възлагане на големи проекти с високо качество и специализация, и с м/ународно значение.
Според характера на процедурата търговете биват: еднократни (открита процедура за възлагане на проект) и многоетапни (провеждат се в 2 и повече кръга).
Пряко договаряне – чрез тази процедура възложителят възлага инфраструктурен проект чрез преговори с един или няколко избрани от него кандидати. Постига се общо разбиране за главните условия, които са предварително определени. Водещ преговорите е възложителят.
Процедурата се прилага в следните по-важни случаи :
• При ограничения за прилагане на открита и ограничена процедура за възлагане на инфраструктурен проект
• С цел намаляване продължителността на периода от възлагане до реализиране на инфраструктурен проект
• При специфични технически параметри, изпълними от конкретен кандидат
• Когато кандидатите са малко или един само

Тръжна процедура по възлагане на инфраструктурен проект :
1. Вземане на решение :
Извършва се предварително проучване за осъществимост на проекта. След анализа на проучването се избира метод за възлагане на проекта – търг или пряко договаряне.
При вземането на решение за възлагане на инфраструктурен проект, резултатите от предварителното проучване служат за изготвяне на тръжна документация.
2. Формиране на комисия по обезпечаване на процедурата
Комисията по обезпечаване на инфраструктурен проект отговаря за осигуряването на процедурата по възлагане. Тя се състои от: висш държавен служител, юрист, технически специалист и финансист. Допуска се ползване на консултанти. Комисията има следните по-важни функции :
• Гарантиране на спазването на принципите на правителствената политика
• Реализация на договорните процедури
• Предоставяне на подходящи условия по договора
• Получаване на тръжни оферти
• Уреждане на договорни въпроси
Работната комисия отговаря за тръжните процедури от поканата за участие в търга до крайното приемане.
3. Изготвяне на тръжна документация – това е пакет от документи, изготвени в 2 основни части – обща и специална.
Общата съдържа няколко документа – покана за участие, изисквания за изготвяне на оферта, отваряне на оферти, оценка на офертите, образец на офертите и образец на договора за възлагане.
Специалната съдържа спецификация, сертификат, проектна документация и други специфична документация.
Поканата за участие включва; предмет на търга, наименование, адрес, телефона на организатора на търга, място и срок на получаване на информация, размер на депозитна вноска, срок за начало на търга и др.
4. Преквалификация – процедурата по предварителна преквалификация е предмет на редица процедурни изисквания и условия, които обхващат изготвяне на покана за предварителна квалификация, на критерии за предварителна квалификация, на показатели за оценка на документите.
5. Отваряне, анализ и оценка на офертите – разглеждането на офертите има следната последователност:
• Изясняване на съответствието на офертите с предварително зададените изисквания в тръжната документация
• Класификация на офертите
• Оценка на класираните оферти
• Определяне на печеливша оферта
6. Произнасяне на решение и възлагане на проекта – комисията по обезпечаване на проекта съобщава на печелившия участник за присъждането на търга, след което се подписва проектно споразумение.
Победилият участник е задължен да приключи редица спогодби пред изпълнението на обекта.

Основни договори по ИП:
Инфраструктурен проект вкл. редица важни договорни споразумения м/у участниците:
1. Консултантско споразумение – споразумение за наемане на външни консултанти за обезпечаване на организацията по изготвяне и изпълнение на инфраструктурен проект. Изискването на консултантски опит е в 3 направления: технически опит, финансов и международен юридически опит. Консултантските услуги могат да бъдат ползвани както от физически лица, така и от търговски дружества и компании.
2. Предварително споразумение за консорциум – този документ изготвя се, когато страна по инфраструктурен обект са няколко субекта, които образуват юридическо лице. Споразумението м/у акционерите в консорциума осигурява начална подялба на разходите по предварителна подготовка на проекта. Чрез преговори м/у страните се изготвят окончателните споразумения.
3. Договор на фирма по проекта ( крайния консорциум ) – това е разширено предварително споразумение за консорциум. В договора се регламентират дългосрочни обвързващи ангажименти м/у всички страни. Юридическата форма на фирмата се определя в зависимост от законодателството. Най-често предпочитана форма е образуване на дружество с ограничена отговорност.
4. Проектно споразумение – основен документ по инфраструктурен проект. Установява правата и задълженията на страните по проекта. Има три основни функции: то е основна договореност м/у страните по проекта, отчита участието на трети страни в проекта, то е инструмент за координиране на всички документи.
5. Споразумение за стартиране на проекта – в него се предвижда цената на инфраструктурна услуга на база за действително произведената и реализирана услуга. Цената на инфраструктурна услуга има такива равнища, че се постигат три цели : аргументация на сигурността на обслужване, на възвращаемостта на инвестициите и на постигане на разумна подялба на печалби
6. Споразумение за изграждане – приема фирмата на договор „до ключ” и има три възможности за определяне цената на проекта :
• Глобална сума (фиксирана цена) – изпълнение на проекта с определена цена, неподлежаща на коригиране
• „Разходи плюс” – възстановяване на разходите плюс възнаграждения
• Цена на база единица продукция – работата по проекта се измерва с парична стойност въз основа на определени разходи и се определя възнаграждение
7. Договор за доставка на оборудване – всеки тип оборудване е предмет на отделен договор за доставка на оборудване, различен от споразумението за изграждане.
8. Договор за експлоатация и поддръжка – определя задълженията и отговорностите на фирмата по проекта и изпълнителя във връзка с експлоатацията на инфраструктурни съоръжение. Тук се регламентират: експлоатация на съоръжението, поддръжката му, технология и обучение, компенсации, финансов отчет, спорове, прекратяване.
9. Договор за финансиране – финансовото структуриране на един обект зависи от степента на развитие на капиталовия пазар, характера на рисковете по проекта, възможностите за осигуряване на собствен капитал.

Цикъл : план – мониторинг - контрол :