Лекции по Икономика

31. Разработване на инфраструктурен проект.

Разработване и планиране на инфраструктурен проект:
Инфраструктурният проект представлява съвкупност от идеи, цел, план и действие, насочени към промяна на количествените и качествените характеристики на инфраструктурата.
Разработването и реализирането на инфраструктурните проекти носят редица икономически ползи:
- Увеличаване инвестиционната активност на национална и чуждестранни капитали
- Ефективи печалби и повишаване степента и конкурентност на другите отрасли на националната икономика
- Възможност за стимулиране на технологичните процеси
- Развитие на местните капиталови пазари и въвеждане на съвременни финансови ресурси
- Осигуряване на стратегическо управление и контрол от страна на правителството върху инфраструктурата
Разработването на инфраструктурни проекти се предхожда от изготвяне на програма, която има следните стратегически цели:
- Ускоряване растежа на националната икономика
- Преструктуриране на националната икономика в пазарни условия
- Интегриране на страната в транснационалното пространство
- Балансирано разпределение и концентрация на публичните финансови ресурси.
След като се анализира инфраструктурния потенциал на публичния сектор и се очертаят приоритетите в инвестиционната програма за развитие на инфраструктурната база, първата стъпка за правителството е определяне на обекта на инфраструктурния проект (напр.: изграждане на магистрала, нова жп връзка и др.) и точно и ясно формулиране на целта.
Важна задача на правителството е да избере инвеститор. В зависимост от целите и приоритетите, това могат да бъдат: държавата, местни и чуждестранни инвеститори, частни институции и др.
Основа на инфраструктурния проект е договорът. В него са дефинирани правата и задълженията на правителството и други страни във връзка с изграждането, развитието и експлоатацията на инфраструктурни обекти. Договорът обединява участниците в проекта.
Реализацията на инфраструктурния проект трябва да осигури печалба на всички участници и възвращаемост във времето, която да не натоварва потребителите на инфраструктурните услуги с високи потребителски такси.
Инфраструктурните проекти са специфична форма на проектно финансиране за изграждане, разширяване и развитие на инфраструктурата.
Изготвянето им е свързано с ангажименти на правителството по отношение на осигуряване на гаранции и общи условия за успешно реализиране. Реализирането на проекта е сложен и дълготраен процес.

Етапите на разработване на инфраструктурен проект – 42 въпрос Фази на инвестиционния процес

Планиране на дейностите:……..

Бюджетиране на проекта:
Финансирането на инфраструктурните проекти и дейности в публичния сектор се извършва въз основа на следните принципи :
- Принципи на разделение на компетенциите , т.е. финансиране от централизирани и децентрализирани източници, от бюджетни и извънбюджетни.
- Принципи на равнопоставеност – предоставянето на средства се извършва на състезателна основа, на базата на критерии и изисквания, еднакви за всички кандидати.
- Принцип на допълване – на практика е спазване на изискването за взаимно допълване на финансирането с оглед подпомагане реализацията на проектите.
- Принцип на разумна концентрация - приложението му е, когато инвестиционният проект, оценен като приемлив, се осигурява с предимство пред останалите проекти с оглед ускорено извършване и влизане в експлоатация.

Източниците на финансиране могат да бъдат собствени и външни.
1. Собствените се делят на 2 нива: централно и местно.
На централно ниво приходите в държавния бюджет се формират от: приватизация, данъчни и неданъчни постъпления се разпределят в основни групи по икономическо предназначение и функции.
Държавните трансфери, под формата на приходи са важен източник на приходи за общините. Други източници на финансиране са държавните фондове. (Национален фонд за опазване на ОС, фонд „Регионална инициатива”, фонд „Републиканска пътна мрежа” и др.)
На местно ниво бюджетното финансиране на инфраструктурните проекти не е свързано с определени ограничения. Средствата се определят от Общинския съвет.
Съгласно Закона за общинските бюджети, републиканският бюджет предоставя на общините:
-общи субсидии, които допълват общинските бюджети до размер, необходим за предлагане на базисните публични услуги за населението на общината. Те са предназначени за осугуряване на текущите разходи и издръжка на бюджетните организации и дейности;
-целеви субсидии- те осигуряват финансови средства за придобиване на конкретни дългосрочни активи и за изпълнение на национални проекти и програми;
-субвенции- те се представят целево при определени условия. Най-често тяхното предназначение е поделение на текущи или капиталови разходи между държавата и общината.
Финансовотоосигуряване на проектите се подчинява на изискванията на отрасловата приоритетност и приемственост във времето. Държавни фондове, финансиращи инфраструктурни проекти в публичния сектор, на Република България са:
-Национален фонд за опазване на околната среда- финансира проекти, представени от общини, търговски дружества и неправителствени организации. От фонда се предоставят средства под формата на безвъзмездни помощи на общини за инвестиционни и еколкогични проекти. Основната част от средствата за Националния фонд за опазване на околната среда се предоставят за инвестиционни екопроекти, включително за изграждане и поддържане на националната система за миниторинг и контрол на околната среда;
-Фонд „Регионални инициативи”- той предствалява съвместен проект между Министерство на труда и социалната политика и програмата за развитие на ООН. По настоящем средствата за реализиране на проекти в областта на социалната и техническата инфраструктура са на местно равнище. Приоритетно от Фонд ”Регионални инициативи” се финансират инвестиционни проекти за обновление, ремонти или ново строителство на пътища, напоителни системи, електричество и съобщения, общински пазари, водоправод и канализация и обекти на социалната инфраструктура.
-Национален доверителен екофонд- юридеческо лице, създадено м/у правителството на Република България и Конфедерация Швейцария. Фондът предоставя средства за финансиране на проекти в 4 приоритетни области- ликвидиране на замърсяванията, намаляване замъсяването на въздуха, опазване чистотата на водите и опасване на биологичното разнообразие;
-Фонд „Републиканска пътна мрежа”- този фонд е създаден към Министерство на регинолното развитие и благоустройство и в съотвествие със Закона за таксите върху течните горива. От фонда се финансират проекти за строителство, ремонт, поддържане на републиканската пътна мрежа, жп инфраструктурата и дейности, свързани с тях. На местно ниво финансирането на инфраструктурни проекти не е свърано с определени ограничения и предварително въведени приоритети относно отрасловата принадлежност на финансовите проекти.
-Общински фонд „Екология”- той се формира със средства от такси за ползване на природни ресурси, 30 % от сакциите за увреждане или замърсяване на околната среда от над допустимите норми на територията на общината, 40 % от таксите за замърсяване на околната среда до пределно допустимите норми, от дарения от местни и чужди физически и юридически лица, парични постъпления от приватизацията на общинска собственост. Фондът има строго определени направления на разходи за придобиване на ДМА, за мероприятия в областта на опазване на околната среда.
-Общински фонд „Приватизация”- той се формира от средства, получени от приватизация на общинска собственост. Той има инвестиционно предназначение и средствата от него се използват в областта на техническата и социалната инфраструктура;
-Общински фонд „Жилищно строителство”- има определен целеви характер на постъпленията. Разходването на тези средства е предназначено предимно за строителство и придобиване на общински жилища;
-Благоустройство на територията- формира се за реализация на благоустройствени мероприятия и за изграждане/реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за възлагане на устройствени планове. Редът за съставяне и изпълнение , отчитане на средствата от фонда се регламентира от специална наредба, приета от общинския съвет.

2. Източниците на външно финансиране са: заеми от търговски банки и небанкови институции, облигационни заеми, спонсорства, дарения и завещания, предоставени от физически и юридически лица.
Търговските банки са най – традиционния източник, като банковите кредити да обикновено краткосрочни и дългосрочни
Институционалните инвеститори са небанкови финансови институции. Такива са застрахователните и презастрахователните компании, пенсионните фондове, инвестиционни компании и взаимни фондове. Много от тях осигуряват дългосрочно финансиране на инвестиционния проект.
Роля за финансиране имат и националните и регионални банки. Те прилагат съвременни инвестиционни инструменти и имат широко участие при реализирането на значими за публичния сектор инвестиционни проекти.
Групата на Световната банка има за цел поощряване на икономическото развитие през финансова помощ и консултиране. Международната банка за възстановяване и развитие през последните 50 години преимуществено подпомага развиващите се страни. Подпомага и преструктурирането на националните стопанства чрез структурни и секторни програми и чрез финансиране на отделни проекти на правителствено и локално ниво. Основните области на дейността са набиране на капитал от други източници, предоставяне на техническа помощ и консултации предимно в частния сектор. На европейско ниво съществуват институции, които имат не по-малко амбициозни цели. Такава е Европейската банка за възстановяване и развитие, която финансира инвестиционни проекти и оказва техническа помощ в областта на привличане на чуждестранни инвестиции, приватизация и преструктуриране, изграждане на инфраструктурата, подобряването на жизнената среда.
Източници на финансиране са и членовете на групата на Световната банка. Някои от тях са: Международна банка за възстановяване и развитие, Международна организация за развитие, Международна Финансова корпорация, Европейска инвестиционна банка и др.
Подобен статут представляват и агенциите за регионално развитие, които имат статут на доброволни обществени организации с нестопанска цел.
Финансирането на инвестиционни проекти от различни видове външни институции придобива все по-голямо значение. Основни източници за финансиране на инвестиционни проекти са от системата на ООН и извън нея.

Оценка на проект и видове оценки:
Оценката на инфраструктурните проекти в публичния сектор се извършва през всички етапи на цикъла на етапа: идентификация на проекта, проучване за осъществяване, анализ на възможностите, оценка на офертните цени, оценка на осъществяването на проекта и крайна оценка.
Търговската оценка на инфраструктурните проекти е свързана с проучване на пазарите на продукта и включва: установяване на местонахождението на потенциалния потребител, характеризиране на тенденциите в цените, производство и търсене на услугите и др.
Техническата оценка се основава на техническо описание на проекта. Тя служи, за да се прецени степента на вероятност проектът да бъде завършен в предвидените срокове и в рамките на предвидения бюджет.
Екологична оценка – цели да се определят екологичните рискове, евентуалните екологични последствия и екологичното въздействие като цяло.
Финансова оценка – гарантира, че инфраструктурния проект е жизнеспособен и че има достатъчно средства за покриване на разходите по реализиране на проекта.
Икономическа оценка – най-важната цел е да се види какъв е потенциалният принос на инфраструктурния проект за публичния сектор. Икономическата оценка вкл.: анализ на паричните разходи и приходи, анализ на икономическите разходи и ползи и др. Тази оценка е най-важна, защото разглежда реалната икономическа възвращаемост в публичния сектор като цяло, а не само като финансова възвращаемост.
Социална оценка

Проектен риск
Важно място при инфраструктурните проекти заема рискът. Определят се ключовите рискове и се прави анализ на чувствителността. Това включва: моделиране на въздействието на промените, определяне на някои разходи и приходи и др.
В един инфраструктурен проект е възможно да има неопределеност относно: вероятността за преразходи при строителство на обекти или удължаване срока на завършване на проекта, действителните разходи за проекта.
Определянето и управлението на рисковете е от основно значение за всеки инвестиционен проект. Различните видове рискове могат да бъдат разделени на две големи категории: общи и конкретни.
Общите са свързани с политическата, икономическата и правната среда на държавата. Те се отнасят до фактори като икономическо развитие на страната, политическа стабилност на държавата, валутен режим и др.
Конкретните са по-контролируеми. Те са свързани с фазите на цикъла на проекта – рискове по разработване на проекта, по развитието му, по експлоатацията и т.н.