Лекции по Икономика

30. Проектно управление. Проект – същност и видове.

Инфраструктурният проект представлява съвкупност от идеи, цел, план и действие, насочени към промяна на количествените и качествените характеристики на инфраструктурата.
Инфраструктурните проекти предполагат изразходване на мащабен инвестиционен ресурс и голяма продължителност, поради което са свързани с големи рискове. Ефектите от реализирането на инфраструктурни проекти са предимно социални и икономически. Стратегическата роля на инфраструктурата за развитие на публичния сектор изисква пряко участие на държавата в осъществяване на инфраструктурни проекти. Инфраструктурните проекти са специфична форма на проектно финансиране за изграждане, разширяване и развитие на инфраструктурата.
Проектът съдържа:
• Описание на досега съществуващата ситуация – извършва се задълбочен анализ на ситуацията, в сферата в която ще се изработва проекта, като информация за средата трябва да се базира на статистически данни, проучвания, изследвания, сравнения и др.
• Идентифициран проблем – произлиза логически от ситуацията и е приоритетен за местното развитие, а не само изпълнение, мисията на съответната институция или организация.
• Цели – общата цел е дълготрайния главен резултат от дейностите в края на проектният период. Конкретната цел – стъпки, които представляват последователни етапи по пътя към постигането на основната цел. Към целите се включва и целевия район. Това е районът, който проектът визира и чийто проблеми иска да реши и където ще се извършват основните дейности. Включва се и целевата група. Към нея се отнасят социалната, етническата или определена по други критерий група, към които са насочени проектът и планираните дейности.
• Целеви район;
• Целева група;
• Дейности;
• График на изпълнени на дейностите – разполагане на дейностите във времето в зависимост от времетраенето на проекта.
• Очаквани резултати – посочват се какви ще бъдат количеатвените и качествени резултати при осъществяване на проекта.
• Текущо наблюдение и оценка – прави се план за наблюдение и оценка на различни дейности по проекта.
• Ресурси – прави се анализ на наличностите от финансови средства, човешки, материално-технически, интелектуални и др.
• Устойчивост – гаранция, че след приключването на финансирането, ползите за целевите групи ще бъдат за дълъг период от време, че институцията е жизненоспособна и ще продължи да дейстрва и след приключване на конкретния проект.

Управление на проекта
В сетовен мащаб днес се счита, че в условията на непрекъснато последователно и радикално подобряване на дейността и отделните функции в бизнеса на публичната сфера е много важно да се усвоят подхода и методиката за управление на проекти.
Проектът като специфична човешка дейност е обект на управление и има следните основни характеристики по които се различава от останалите видове дейности и продукти в бизнеса и публичната сфера:
• Дейността на проекта на по принцип и най-често една главна цел
• Проектът се състои от много на брой дейности
• Проектът е съвкупност от еднократно изпълнявани в този вид дейности и е свързан с определена ситуация в организацията
• Проектът има точно определени начало и край
• За изпълнението на проекта са предоставени точно определени финансови, човешки и материални ресурси
• В изпълнението на проекта са включени специалисти и работници от много функционални области
• Резултатът от проекта е краен продукт като стока, услуга.
Управлението на проекти се разглежда като съвкупност от методи и подходи, основаващи се на възприетите принципи. Изпълнението и контролирането на дейностите, с цел постигане на желан краен резултат в необходимия срок в рамките на планирания бюджет и в съответсвие с изискванията на възложителя.
Често управлението на проекти се разглежда като съставено от две основни функции – планиране и изпълнени с общо пет етапа - дефиниране на проблемите и планиране, организиране, контролиране и приключване на проекта.

Цикъл на проекта :
Една от основните функции на д-вата е планирането, насочено към създаване на устойчиво развитие и растеж в публичния сектор. Инфраструктурата е главен обект при реализирането на тази функция в държавата. Планирането се извършва от Централните органи на управление – специализирано министерство. Цикълът на създаване на инфраструктурен проект включва следните етапи:
• Първият етап е свързан с определяне на обекта и полагане на целта. Изборът се обуславя от характера и големината на обекта, и от етапите на инфраструктурния процес – строителство разширяване, модернизация и др. Предварителните проучвания и възможности за инвестиции в инфраструктурното развитие обхващат възможностите за реализация на инфраструктурните проекти и целесъобразността от тяхното осъществяване. Технико – икономическите проучвания се извършват на 2 етапа – предварителни и окончателни .
• Вторият етап е свързан с избор на подход от страна на правителството за възлагане на поръчка. Един от подходите е пряко договаряне, чрез който се постига общо разбиране на условията - капацитет, цени, срокове. При изготвяне на големи инфраструктурни проекти, приоритет е търгът, заради сложността на проекта, неговата продължителност, висока цена, рискове и т.н. Важна роля за успеха на проекта има изборът на начина на договаряне. Съществуват 2 подхода: при първия подход – правителството не участва в изпълнението на проекта, а при втория – то участва в реализацията му.
• Третият етап е свързан с подготовката на предложението (офертата). В нея се съдържат подробни технико – икономически обосновки на проекта
• Четвъртият етап на инфраструктурния проект се отнася до оценка на предложенията (офертите), избора на изпълнител и възлагане на проекта. Тук много важна е компетентността на специалистите, формиращи екипа за оценка на офертите.След извършване на оценката се сключва договор.
• Петият етап представлява разработване на проекта. На този етап се осигурява съответното капиталово участие на страните по договора.
• Шестият етап е изпълнение на проекта - доставка на оборудване, подготвителни и монтажни дейности, строителство, модернизация, оценка и т.н.
• Седмият етап е същинската експлоатация на обекта .
• Осмият етап (заключителен) е процедура по прехвърляне на обекта. Този етап се отнася до само до формите концесия и договор за управление.