Лекции по Икономика

35. Същност и значение на връзките с обществеността за публичната администрация.

РR представлява комуникационен мениджмънт. Дейността "връзки с обществеността" (РR) е комплекс от комуникационни дейности, използвани за създаване и поддържане на благоприятни контакти между организацията и всички останали външни и вътрешни групи или лица, към които организацията има някакво отношение. Организацията в нашия случай е политическата сила. Тези, с които работи политическата партия, са не по-малко разнообразно множество и обикновено се нарича общественост, независимо от това колко голяма или малка е групата по състав. Специалистите по връзки с обществеността имат за задача да подпомагат законосъобразното взаимодействие между политическата сила и обществеността.
Ефектът от РR може да се постигне навсякъде, където има комуникация. Между комуникативните техники - пропаганда, реклама, агитация - и РR има различия, но и общи моменти.
Стратегическата задача на РR е да създава благоприятно отношение към организацията и да противодейства оперативно на негативното отношение, т.е. връзките с обществеността могат да се определят и като изкуство за създаване на благоприятен климат на всички равнища.
В този смисъл пъблнк рилейшънс е един непрестанен процес на комуникация нa поддържане на доверие между политици, журналисти и социум. Поддържането на верига от добри взаимоотношения за информационен обмен между партия, политици, средства за масова информация и журналисти е особено важно за достигането на данните и посланията на съответната политическа организация до обществеността. РR-специалистът днес се изправя пред все по-големи изисквания относно неговите знания и умения - той трябва да бъде специалист по комуникации, междуличностни и междукултурни взаимоотношения, политика, социология, социална антропология и т.н., както и да разбира и използва новите технологии поне толкова добре, колкото неговите клиенти.

Съвременни PR цели:
• Стимулиране появата на нови идеи и услуги;
• Разработване и утвърждаване на нови етични модели и кодекси за общуване и взаимодействие;
• Защита и сигурност на обществото, организациите и личността от мани¬пулации;
• Формиране и поддържане на дина¬мични коалиции /съглашения/ интерацни, и др.
Съвременни PR задачи
• Генериране и структуриране на дина¬мични комуникационни пространства;
• Ефективен мениджмьнт на политически, социадно-икономнчески, кул¬турни, пранио-етични обществени опции;
• Пълноценна и динамична мобили¬зация на интелектуалния и моралния потенциал на личността и общество¬то като цяло;
• Създаване и прилагане на адекватни знания и "информационна" енергия в системата "личност-общество-природа".

Роли в PR
1. PR е измерител на процеси, яв¬ления и тенденции, чрез резултатите от които, в краткосрочен или дългосрочен период, може да се въздейства вьрху развитието на обществото и обществените ауди-тории в него.
2. Пропагандатор и популяризатор в комуникационните вериги. За разлика от пропагадата и популярността, пречупени през собствените ни интереси при предаването на информация с цел подкрепа на една кауза или идея, PR осигурява взаим¬но разбиране и баланс на интереси в цялото общество.
3. Пресагентство за произ¬водство и разпространение на новини и събития. Осъществява се чрез привличане на вниманието на публиките, в т. ч. на ме¬диите, като се оценява значимостта на възбудения интерес и равнището на медийното въздействие при настъпилите промени.
4. Рекламатор на контро¬лирана информация. Чрез медийни услу¬ги, заплащани по време и място, PR огласява специализирана информация, за да се дос¬тигне до целеви публики, различаващи се от целевите публики в маркетинга.
5. Лобизъм. Чрез специфичен начин на свързване с целеви аудитории - граждани, асоциации, профсъюзи, корпорации, PR въздейства върху законодателната и регулативната дейност на правителства, партии и др.
6. Инвестиционно-финансова роля, осигуряваща информираност, досто¬верност и лоялност при поддържането на реалната оценка за стойността на органи¬зациите на инвестиционно-финансовите пазари.
7. Одитор и регулатор на ре¬зултатите от публичната политика на организациите. Въз основа на информи¬ране за постигнатите резултати в развитието на организациите, чрез съответни PR дейности се одитират и обществено регули¬рат взаимоотношенията им с дарители, спонсори и друг вид групи от целевите аудитории, оказващи доброволна подкрепа.

PR функции
1) Първа група - стратегически PR функции:
• Имиджова;
• Изследователска и планово - одиторска;
• Комуникаиионно - интеграционна;
• Конфлнктно - посредническа.

2) Втора група - тактически PR функции:
• Информационна;
• Престижна;
• Предрекламна;
• Напомняща;
• Бариерна;
• Планово-коригираща.

PR средства за въздействие

Едни от най-често използваните и популярни методи в практиката на PR, са следните:
1/ Метод на систем¬ното ценностно ориентиране - метод на въздействие върху цялата общественост
2/ Фактологически метод: Методът на фактологията съп¬ровожда предимно процеса на реализи¬рането на информационната и предрекламната функции на PR.
3/ Метод на отворените врати: Методът на отворените врати е един от все по-често прилаганите в съвре¬менната практика на PR. В определени дни от седмицата се предоставя правото на различни публики да посещават заводи, институти, лаборатории, имоти (движими и недвижими) и др.
4/ Метод на "третата" партия: Методът на "третата" партия е под-ходящ да се прилага целево при възникване на съмнения, неудовлетвореност или кон¬фликтни ситуации в обществото. За целта върху общественото мнение се въздейства чрез лица или организации, имащи авторитет и смятани за независими и незаинтересовани от провеждания диалог.
Изключителното разнообразие от така очертаните PR методи и средства налага познаването и професионалната употреба на следните технологични PR елементи:
1) Вектор на целевото въздействие: изисква прилагането на мениджмънта на вниманието при потребност от неговото отвличане, ограничаване, внедряване или изолиране от общественото мнение.
2) Целеви PR ситуации: при тях въз¬никва необходимост от избор на тема/ ини¬циатива, от съкращаване на периода за взи¬мане на решение; провеждат се демонстра¬ции на експертни знания и квалификации; конструират се митологеми и ефирни мно¬зинства и др.
3) Мотивационни системи за психоло¬гически контакти: стимулират се от нетър¬пимост към процеси, хора и др.; хобита; лю¬бопитство; гордост от постижения и качест¬ва, и др.
4) Психологичен натиск за системност и цялостно комуникационно въздействие; за информационна ''плътност" и адекватни фор¬ми на въздействие; за постигане на необхо¬димата степен на интензивни и стабилни комуникации и др.
5) Информационен натиск чрез: пре¬мълчаване на информация; включване на аб¬страктни понятия; задържане и забавяне на информация; раздробяване и подаване на информация на порции; информационно ехо и преобръщане на посланията; изкуствено създаване на слухове и страхове и др.
6) Социологически и маркетингови изслеования и репортажи, видеорепортажи, коментари, новини, добре премерени провокации и др.
7) Системи от символи, жестове, форми-образи, звуци и елементи на ключови думи с позитивно вибрационно влияние като екстаз, спокойствие, енер¬гия, вяра, здраве, сила, любов, както и послания за преодоляване автономност¬та на съзнанието, активиращи продължи¬телни подсъзнателни форми на умствена дейност.
8) Култови контролни системи за въз¬действие върху мисленето чрез сензорна депривация и депривация на съня, хипнози, притчи, молитви и лингвистични двойнствености, нова идентичност и ролеви модели, и др.
9) Комуникационни защити чрез неут¬рализиране на отрицателни агресии, контра-информации, асиметрични образи, превръ¬щане на враговете в приятели, а не обрат¬ното; защита от препрограмиране чрез вът¬решно пречистване и самовглъбяване; реципиентно мълчание, печелене навреме; раз¬стройване на комуникационното поле на психоагресора, генериране на шумове и др.
10) Виртуални средства и системи за непрекъснато наблюдение, анализ и въздействие чрез компютърни техноло¬гии, е-бизнес мрежи и мрежи от данни, киберги, кибернетизирано пространство и киберкомунизъм; маркетингови он-лайн агенции и техния безплатен софтуер и др.

Средствата за комуникативно въздействие в PR са:
- Средства за масово въздействие: вестници, професионални из¬дания, радио, телевизия, конкурси, филми, лекции, речи пред масови събрания, годишни отчети, пресконференции, брифин¬ги, симпозиуми и др;
- Средства за индивидуално въздействие: различни курсове за ква¬лификация и специализация към фирмата, благодарствени пис¬ма, дипломи, фирмени медали, значки, картички, фирмени по¬даръци, посещения на фирмата, на завода, на лабораторията, института, придружаване на клиента, делови преговори, вече¬ри и коктейли и др.

Успешният PR зависи както от организацията и вижданията на ръководителите, така и от специалистите, които го реализират. С други думи PR специалистите трябва да умеят да пишат ясно и прецизно и да говорят обаятелно, да имат изследо¬вателски умения (да откриват специфичните страни на всяка работа в областта на PR) и творческо майсторство.
Дейността PR се развива особено динамично през последните 40-50 години, въпреки че има много по-дълга история. Основната му функция е да помага на обществеността да достигне до заключения чрез набиране на факти и интерпретирането им. PR допринася за разработване, изтъкване и откро¬яване „лицето на фирмата", а заедно с рекламата - за утвърждаване и популяризиране на предлаганите стоки и услуги.
PR дава цялата необходима информация достоверно и в подходяща форма - статии, интервюта, репортажи и др. PR цели създаване на обществена взаимна изгода хармонизиране интересите на организацията (фирмата) и тези на обществото , т.е. характерна особеност на PRе двупосочеността. Централно място при PR заемат престижния образ, лидерите на обществените групи за формиране на благоприятно обществено мнение, както и за излизането от кризисни ситуации.
В съвременните българсли условия PR е изключително важен елемент в управлението и цялостната комуникационна дейност на повечето фирми, без което надеждите за просперитет са твърде ограничени.