Лекции по Икономика

37. Приватизация на публичната собственост – същност, обхват и видове.

Същност на приватизацията
Приватизацията е свързана със смяната на публична собственост с частна и винаги се определя от редица социално-икономически причини и цели. В този смисъл при дадени конкретни условия тя е обективна и необходима. Приватизацията е процес, а не еднократен акт.
Понятието „приватизация” е придобило гражданственост като процес на замяна на публична собственост с частна. В по-широк аспект „приватизацията” може да се дефинира като продажба на публична собственост на частни инвеститори или договаряне с частни фирми за производство на определени публични блага. От тук следва, че приватизацията включва:
1. Денационализация или продажба на публична собственост
2. Дерегулиране на естествени монополи, т.е. премахване на бариерите за участие на частни фирми в дейности, които са били разглеждани като държавен монопол.
3. Франчайзинг – публичните услуги продължават да се финансират от бюджета, но предлагането им се осигурява от частни фирми посредством договор за изпълнение
4. Мениджърски договори за управление – държавата запазва собствеността в/у активите, но прехвърля правото за управление на частни лица, т.е. приватизира се само управлението на публичните организации.
5. Предоставяна на публична собственост на концесия – държавата запазва собствеността върху ресурсите, но прехвърля правото за експлоатацията им на частни лица или фирми.
Според закона за приватизация на държавните и общински предприятия, приватизацията е „прехвърляне на физически и юридически лица на следното имущество”:
а) дялове и акции от търговски дружества собственост на държавата или общините
б) собствеността на цели предприятия, части от тях или незавършено строителство
в) общински нежилищни имоти, включени в състава на общински предприятия
С процеса на приватизация се преследват следните финансово-икономически цели: повишаване ефективността на стопанската дейност, създаване на конкурентноспособно национално стопанство, разгръщане на стопанска инициатива, увеличаване дела на чуждестранни инвестиции и др.
Обхват и видове приватизация
Публичната собственост е икономическа основа за изпълнение на разнообразните функции, които осъществяват държавата и общините. Като правило държавата винаги запазва своята собственост върху обекти, свързани със сигурността и защитата на гражданите и суверенитета на държавата. Това се явява аргумент срещу тоталната приватизация на публичната собственост в подкрепа на позицията за нейния ограничен обхват. Икономическото и особено техническото развитие на страната на този етап превръща в необходимост оставането на част от публичната собственост като държавна и общинска.
Публичната собственост се използва за постигането на редица стопански и социални цели, които не могат да бъдат постигнати само с частна собственост и инициатива, като изграждане на ИС, образование, здравеопазване. Това налага публичната собственост и организации да се приемат като обективна необходимост и затова не трябва да се абсолютизира приватизацията на публичната собственост.
Видове приватизация
1. В зависимост от собствеността, която се преобразува, приватизацията е два вида: на държавна и на общинска собственост. Регламентира се с закона за приватизацията, различията са по отношение на органите за приватизация и схемата за разпределение на приходите и разходите от осъществената приватизационна сделка.
2. В зависимост от размера на активите на предприятието се дели на малка и голяма. Малка е когато обектите са с балансова стойност на дългосрочните активи до 300 хил. лв. Този вид приватизация показва, че прехвърлянето на малки обекти в собственост на частни лица има положителен ефект – бързо се създават реални собсвеници, което ускорява процеса на приватизация. Тя е и основа на голямата приватизация, при която се приватизират обекти с размер на балансовата стойност над 300 хил. лв.
3. В зависимост от подхода на провеждане приватизацията бива касова и масова. Касовата приватизация е за обекти от ПС и се зплаща стойността на обекта в лева от купувача. Масовата приватизация е при обекти, които се продават и са държавна собственост и граданите получават безплатно инвестиционни бонове
4. В зависимост от частта на обекта, който се приватизира, бива пълна и частична.
5. В зависимост от начина на придобиване бива възмездна и безвъзмездна. При възмездната участниците заплащат със собствени средства придобитата публична собственост. Безвъзмездна е когато участниците получават безвъзмездно публичната собственост въз основа на тяхното гражданство или местоживеене.
6. В зависимост от начина на плащане и целите, за които се използват паричните постъпления, приватизацията бива целева и обикновенна;

Техники за приватизация:

1. Публичен търг
2. Публичен конкурс
3. Публично предлагане на акции на ТД
4. Центализиран публичен търг
5. Приемане на търговско предложение

Общите моменти м/у публичния търг и конкурс са:
• Техники за приватизация чрез състезание м/у равнопоставени купувачи;
• Състезателните елементи (цена, размер на инвестициите) са равни;
• Условията на приватизацията са предварително обявени;
• Внася депозит като гаранция за сериозността на намеренията
• Внесеният депозот от купувача се задържа като санкция в случай на недобросъвестно и некоректно поведение отстрана на купувача;
• Редът и правилата за провеждане на процедуритеса регламентирани е спец. закон – Закон за приватизацията и преобразуване на публичните организациии;

1. Публичен търг – това е техника за приватизация чрез наддаване на цената като така се приватизират публични организации, които не са преобразувани в търговски дружества. Чрез него се осъществява приватизация на обособени части от публични организации а също и на акции и дялове, собственост на държавата или общините. Търгът се използва за приватизация на малки по размери предприятия и е предпочитана техника за приватизация на обекти общинска собственост. Търгът се извършва под две форми – с явно и с тайно наддаване. Провежда се от комисия в състав 3-5 члена, межди които председател, секретар и член с юридическо образование.
Търгът има следните предимства:
1. Той е лесен и бърз метод за прилагане
2. Има точен и измерим критерий на наддаване
3. Публичност и прозрачност при организиране и провеждане
4. Има бърз касов успех, защото плащането става в кратък срок
5. Създава реални собственици

2. Публичен конкурс – техника за приватизация, при която се състезават бизнес проекти. Чрез него се приватизират публични организации, които не са преобразувани в търговски дружества. Конкурсът се използва за приватизация на обекти с голяма балансова стойност и се прилага когато с приватизацията се преследват комплексни цели. Целите се конкретизират в условията на конкурса и обикновено са:
1. Запазване предмета на дейност на обекта за определен период от време
2. Запазване на съществуващите работни места и разкриване на нови
3. Извършване на целеви инвестиции в приватизираната публична организация
4. Опазване и възстановяване на околната среда
5. Забрана за продажба на спечеления обект чрез конкурса
Основен документ в конкурсната процедура е бизнес проектът, предложен от купувача. Основно предимство на конкурса е възможността за постигане на предвидените комплексни цели.

3. Публично предлагане на акции на ТД
При тази теника за приватизация д-вата и общините продават изцяло или частично публични ТД на свободния фондов пазар. Пример: БТК

4. Центализиран публичен търг
Участието в централизиран публичен търг трябва да имат поименна регистрация (талоно, инвестиционни бонове) издадени от АП. Участниците подават заявка за участие с платежнонареждане и депозит. Класираните участници в централизирания публичен търг заплащат акциите по заявената тръжнацена в опредеелн срок.

5. Приемане на търговско предложение
Тази техника с еизползва от участници които искат да придобият повече от 50% от гласвете на общоот събрание (дялово участие в публична организация). Т.е. закупуват се акциите от другите членове на тази организация. Тов търгово предложение се регистрира в държ. комисия за ценните книжа

Административни органи на приватизацията

Държата и обините като собственици на публични организации, извършват разпоредителни действия в качеството си на продавач чрез своите административни органи за приватизация.
В зависимост от степента на компетентност административните органи са:
1. Административни органи със специална компетентност – те са специлано създадени за извършване само на приватизационна дейност. Такъв орган е Агенцията за приватизация.
2. Административни органи с обща компетентност – те извършват приватизационна дейност като допълнение към своите функции. Такъв орган е ОС.
Административните органи извършват приватизационна дейност с помощта на специализирани звена и специалисти чрез изграждане и функциониране на постоянни и временни комисии или чрез инвестиционни или приватизационни посредници. Административните органи, на които се възлага подготовката и реализацията на конкртента приватизационна сделка се определя в зависимост от формата на собственост.
Според този критерии органите за приватизация са общинските съвети и агенцията за приватизация на държавна собственост.
1. Общинските съвети вземат решения за приватизация на следните обекти:
- Предприятия, които са общинска собственост; - акции и дялове, собственост на общинските търговски дружества; - общински нежилищни имоти, които не са включени в състава на общинските предприятия и се използват за стопански цели. Агенцията за приватизация е държавен орган към мс за организиране и провеждане на приватизация на държавни предприятия. Функциите й са следните:
- Разработва стратегия и дългосрочни програми за приватизация на публичната собственост; - лицензира оценители на публична собственост и контролира тяхната дейност; - проучва и привлича чуждестранни инвеститори и определя надеждността и платежоспособността на купувачите в приватизационните сделки.

2. Агенцията за приватизация е държавен орган към МС з организиране и провеждане н априватизация на дътжавни предприятия. Тя провежда приватизационната политика в страната, координира и методически ръководи дейността и останалите органи по приватизацията. Агенцията за приватизация изпълнява следните функции:
• Разработва стратегия и дългосрочни програми за приватизацията на публичната собственост;
• Подготвя проектите на годишните програми за приватизация и отчетите за тяхното изпълнение;
• Лицензира оценители на публична собственост и контролира тяхната дейност;
• Проучва и привлича чуждестрани инвеститори и определя надежността и платежоспособността на купувачите.
Агенцията за приватизация се управлява от надзорния съвет на агенцията и изпълнителен директор. Надзорният съвет определя основните насоки в дейността на агенцията, а изпълнителният директор организира и ръководи дейността й.
В приватизационния процес могат да участват и приватизационни посредници. Те подпомагат органа за приватизация в извършването на приватизационните сделки и преди всичко в търсенето, проучването и привличането на подходящи и надеждни купувачи.

Приватизационни посредници – могат да участват в приватизационния процес и те подпомагат органа за приватизация в изпълнението на приватизационната сделка, преди всичко в търсенето, проучването и привличането на подходящи и надежни купувачи.