Лекции по Икономика

38. Концесиите – форма за управление и стопанисване на публичната собственост.

Същност на концесиите в Публичния сектор
Концесията може да се определи като предоставяне на права от страна на държавата да се ползват определени публична собственост или да се извършват определени дейности. Според закона концесията е право на експлоатация върху обекти от обществен интерес предоставено от концедента на концесионера да изгради, управлява и поддържа обекта на концесия на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес сключен между концедента и концесионера. Срокът за предоставяне на концесия е до 35 г. без право на удължаване.
В зависимост от предмета на предоставените концесии, те биват:
1) За строителство – има за предмет изпълнение на строеж, обект на концесията и неговото управление и поддържане след внедряването му в експлоатация, а възнаграждението се състои в правото на концесионера да използва обекта на концесия
2) За услуги – има за предмет управлението и поддържането обекта на концесия, а възнаграждението се състои в правото на концесионера да използва обекта на концесия. Концесията за услуги може да включва и чатични строителни и монтажни работи;
3) За добив – има за предмет на дейност експлоатация на природни богатства, а възнаграждението се състои в правото на концесионера да използва обекта на концесия.
Предоставянето на право за експоатация на обекти на концесията налага да се превидизадължението на кнцесионера да извършва към концендента консионно плащане. Размерът на плащането се определя за всеки конкретен случай в зависимост от икономическата изгода, която концесионера ще ще получи и се цели справедливо разпределение на икономическата изгода м/у концендента и концесионера. Съгласно закона срокът зза предоставяне на концесия може да бъде до 35 год. без право на удължаване. Концесии не се предоставят при опасност за националната сигурност и отбраната на страната при опасност за ок. среда, човешкото здраве и др.
Основни предпоставки за предоставяне на концесиите са:
1) Държавата не разполага с достатъчно финансови ресурси за ефективното използване на своята собственост чрез действащите публични организации
2) Чрез предоставяне на право за стопанисване на държавна собственост на частни фирми държавата получава не само финансови ресурси, но и възможност да регулира тяхната дейност в полза на обществените интереси

Обектите на концесиите могат да се обособят в следните групи:
1. Обекти, обявени за изключителна държавна собственост (подземни богатства, плажни ивици, републикански пътища, води, гори, паркове, резервати и др.)
2. Обекти публична държавна или публична общинска собственост, с които се извършва стопанска дейност
3. Обекти частна държавна и частна общинска собственост, с които се извършва стопанска дейност
4. Имоти, собственост на публични организации, с които се извършва стопанска дейност
Концеденти могат да бъдат МС (за държавна собственост), ОС (за общинска собственост) и ръководители на административните органи на публичните организации. Концесионер може да бъде всяко физическо и юридическо лице или обединение от такива.

Механизъм за предоставяне на концесии
Механизъм за предоставяне на концесии на публична държавна собственост:
1. Подаване на молба - формуляр за предоставяне на концесия – може да се подаде от всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец. Молбата трябва да е добре мотивирана, да представя търговеца и извършваната от него дейност. Формулярите се подават в зависимост от предмета на концесията до съответния административен орган.
2. Подготовка на предложение за предоставяне на концесия пред МС – това е задължително условие за предоставянето на всяка концесия. Важен елемент при изготвянето на предложението е разработването на финансов, икономически, социален и правен анализ.
3. Вземане на решение за предоставяне на концесия от МС. В решението за концесия се уточняват предметът на концесията, срокът, начинът на определяне на концесионера, видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса/ търга, правата и задълженията по концесията, условията за осъществяване на концесията и др.
4. Определяне на административния орган, организиращ изпълнението на решението на МС. С решение на МС се определя министърът, който се задължава да организира и проведе конкурса/ търга за определяне на концесионер.

Механизъм за предоставяне на концесии на публична общинска собственост:
1. ОС взема решение за разработване на Наредба за предоставяне на обекти – публична общинска собственост на концесии. В наредбата се регламентират правилата за вземане на решение за откриване на процедура, както и необходимите документи за оформяне на предложения за предоставяне на концесия
2. Подготовка за мотивирано предложение за предоставяне на концесия пред ОС
3. Решение на ОС за предоставяне на концесията, в което се включват предметът на концесията, срокът, начинът на определяне на концесионера, видът и размерът на депозита за участие в конкурса/търга, основните права и задължения по концесията, видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия и др.

Техники за определяне на концесионер

1. Открита процедура – всяко заинтересовано лице може да подаде оферта и заявление за участие. Комисия разглежда заявленията и се произнася с решение по допускането на кандидатите в процедурата. Комисията разглежда и класира офертите на отделните кандидати.
2. Ограничена процедура – оферта може да подаде кандидат, който е получил покана след подбора. Минималният брой кандидати не може да е по – малко от 5. Ограничената процедура се провежда на два етапа:
а) допускане и подбор на кандидатите за участие в процедурата – комисията прави подбор на кандидатите и взима решение да изпрати покани на част от тях, които да подадат оферта
б) кандидатите, получили покана могат да подадат оферта за предоставяне на концесия. Комисията разглежда офертите, оценява ги и определя концесионера.
3. Състезателен диалог – оферта може да подаде кандидат, който е получил покана след проведените разговори. Провежда се само за концесиите в строителството и има няколко етапа етапа:
а) допускане и подбор на кандидатите – всяко заинтересовано лице може да подаде заявление. Комисията разглежда заявленията и допуска кандидатите за участие в процедурата. Подборът се осъществява чрез провеждане на разговори с допуснатите кандидати. Комисията изпраща покани до утвърдените кандидати.
б) провеждане на разговори с кандидатите, отговарящи на критериите и изискванията
в) подаване на оферти от кандидатите. Комисията разглежда офертите, оценява ги, класира участниците и определя концесионера
Критерият за оценка на офертите при тези три процедури е предоставената оферта, която отговаря на условията икономически най – изгодно.
4. Електронен търг – може да се провежда само при открита и ограничена процедура след извършване на предварителна оценка на офертите, като не може да се използва при предоставяне на концесии за строителство.

Договорни отношения при концесионирането

Концесионният договор е основен документ, регулиращ сложни отношения за продължителен период и осигуряващ устойчивост и балансираност на основните интереси по него. Договорът се сключва в едномесечен срок от влизането в сила на решението на МС за предоставянето на обекта на концесия. Той се сключва между упълномощения министър и кандидатът, спечелил конкурса. При отказ за сключване на договора кандидатът губи внесения депозит и МС може да вземе решение за провеждане на нов търг или конкурс за същия обект.
С договора се определят и правата и задълженията на страните. Правата на концесионера се свързват с правото на собственост върху придобитите блага и резултатите от извършваната дейност. Задълженията му са:
1) Заплащане на концесионно възнаграждение съгласно условията определени в договора;
2) Концесионерът трябва финансово да осигури концесията;
3) Концесионерът не трябва да прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора;
4) Концесионерът трябва да изготви план за осъществяване на дейността, свързана с концесията, който става неразделна част от концесионния договор и др.
Правата на концедента основно са свързани с редовното получаване на концесионното възнаграждение съгласно уговорения начин и размер. Задълженията на концедента са свързани с трайният договорен ангажимент за предоставяне, получаване, подновяване и продължаване на съгласие и разрешение, които са свързани с упражняването на концесионните права.
Съществен момент в договорните отношения са въпросите, свързани с вида и размера на отговорността при неизпълнение на задълженията.
Договорът за концесия е възможно да бъде прекратен с изтичане срока на концесията (обичайният начин) и предсрочно, в резултат погиване на обекта или обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността.
Концесионният договор се сключва в писмена форма в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Националния концесионен регистър в МС.