Лекции по Икономика

39. Същност и характеристика на обществените поръчки.

Същност и характеристика на обществените поръчки
Обществените поръчки се основават на договорните отношения между възложителя и изпълнителя, при които изпълнителите се конкурират със своите оферти, а възложителят определя най – добрата. Възлагането на обществени поръчки предполага последователното уточняване на следните елементи:
1. Обекти на обществените поръчки – могат да бъдат за строителство, доставки и услуги
2. Субекти при възлагането на обществените поръчки са възложителите и изпълнителите. Възложителите се делят на четири основни групи:
а) възложители, представители на държавната и местната власт и публичните организации, които изразходват бюджетни средства
б) НОИ и НЗК; в) дипломатически и консулски представителства на РБ в чужбина
г) еднолични търговци, търговски дружества
Изпълнител може да е всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
3. Сфера на приложение на обществените поръчки – не се възлагат обществени поръчки свързани с отбраната и сигурността на страната.
4. Стойност на обществените поръчки – за строителство – над 1,8 млн. лв. (5 млн. лв.), за доставки – над 150 хил. лв. (250 000 лв), за услуги – над 90 хил. лв. (250 000 лв.), за конкурс за проект – от 10 до 30 хил. лв.
5. При възлагане на обществени поръчки трябва да се спазват следните принципи:
а) гарантиране на публичност и прозрачност
б) свободна и честна конкуренция
в) осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати
г) гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и предложенията
Процедурата за възлагане на обществена поръчка започва с вземане на решение от възложителя за откриване на процедурата. Основните изисквания, които трябва да съдържа решението са: предмет на поръчката, правно и фактическо основание за откриване на процедурата, вид на процедурата, срок и място за изпълнение, квалификационни изисквания към кандидатите и др.

Механизъм за предоставяне на обществени поръчки

Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:
I. Определяне на изискванията към кандидатите – в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.
II. Предложение за обществена поръчка – подробно описание на кандидатстващата организация, начина и срока на изпълнение на поръчката. Всеки кандидат има право да представи само едно предложение, което може да съдържа няколко алтернативни варианти за изпълнение на обществената поръчка.
III. Гаранции за участие в процедурата – за да гарантира сериозността на предложението си, кандидатът е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата. Размерът и видът се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1%. Има две форми за представяне на гаранция за участие – банкова гаранция и парична сума.
IV. Видове процедури за възлагане на обществени поръчки
1. Открита процедура: а) изпращане на покана за участие от възложителя до всички заинтересовани кандидати; б) подготовка и провеждане на откритата процедура; в) определяне и назначаване на комисия за провеждане на процедурата; г) разглеждане, оценка и класиране на предложенията – основни критерии при оценяването са икономически най – изгодното предложение (което в най – голяма степен отговаря на предварително обявените критерии за качество, технически х-ки, срок на изпълнение, цена и др.) и най – ниската предложена цена. Възложителят определя кандидата класиран на първо място до три дни след приключване на работата на комисията.
2. Ограничена процедура – прилага се когато: а) поръчката поради специфичния си характер може да бъде осъществена от ограничен брой изпълнители; б) поръчката е технически сложна; в) откритата процедура е била прекратена или е приключила без да е подписан договор. Процедурата се провежда, като първо се прави предварителен подбор на кандидатите, имащи необходимата финансова и техническа възможност да изпълнят поръчката, след което се назначава специална комисия, която разглежда предложенията и прави подбор на кандидатите въз основа на предварително обявените критерии. Процедурата се провежда когато най – малко трима кандидати потвърдят поканата за участие.
3. Състезателен диалог – прилага се когато обществената поръчка е особено сложна (възложителят не може да определи техническите спецификации и финансовата рамка на поръчката), поради което е невъзможно нейното възлагане чрез открита или ограничена процедура. Минималният брой кандидати е трима. Комисия провежда диалог с всеки от одобрените кандидати. Възложителят определя кандидатите които ще покани да предоставят оферта. Комисията оценява получените оферти и избира икономически най – изгодната.
4. Процедура на договаряне – намира проложение когато: а) откритата и ограничената процедури и състезателният диалог са прекратени; б) поръчката е за услуга; в) в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална, развойна дейност и др.
5. Конкурс за проект – процедура, при която възложителят придобива план или проект избран от независимо жури въз основа провеждане на конкурс. Конкурсът за проект се провежда за придобиване на устройствена схема или план, земеразделителен план, лесоустройствен проект и др.

Възлагане на малки обществени поръчки

Малки обществени поръчки са тези, които имат стойности дез ДДС под праговете, определени от ЗОП. Те имат следните стойности: а) за строителство – Възлагането на малки обществени поръчки включва следните етапи:
1. Определяне на изискванията към кандидатите
2. Откриване на процедура за възлагане на малки обществени поръчки
3. Определяне вида на процедурата за възлагане, която може да бъде:
а) открит конкурс – започва с покана за участие до неограничен брой кандидати. Конкурсът се провежда когато са подадени най – малко две предложения
б) ограничен конкурс – започва с покана за участие до най – малко петима кандидати. Конкурсът се провежда при поне две подадени предложения за участие.
в) конкурс за проектиране – възложителят изпраща покана за участие до неограничен брой кандидати за изпълнители относно разработването на проект при спазване на предварително определените условия в конкурсната програма.
г) пряко договаряне – възложителят възлага изпълнението на поръчката след преговори с един или няколко избрани от него кандидати
4. Оценяване и класиране на предложенията – за провеждане на процедурата възложителят назначава комисия от най – малко трима членове, между които председател, правоспособен юрист и специалисти с необходимата професионална квалификация в съответствие с вида на поръчката. Възложителят определя кандидата класиран на първо място за изпълнител на поръчката до три дни след приключване работата на комисията.
Възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на МОП, но са длъжни да съберат най – малко три оферти в следните случаи: - в областта на строителството със стойност от 45 до 100 хил. лв (90 – 200 хил.лв); - за доставки и услуги – м/у 15 и 30 хил. лв. Възложителите могат да не събират три оферти когато се осъществява строителство на стойност под 45 000 лв. (90 000 лв) или доставки и услуги под 15 000 лв. (30 000 лв.).
Възложителите могат да не сключват писмени договори при възлагане на МОП като доказват сделката с първични платежни документи когато поръчките са за доставки или услуги.