Лекции по Икономика

40. Финансиране на организациите в публичния сектор.

Източници на финансиране на организациите в ПС

Организациите в ПС извършват два вида публични услуги:
1. Общи (неделими) публични услуги – отбраната, пожарната защита и т.н., извършването им се финансира с бюджетни средства, събрани от данъците – на непазарна основа
2. Смесени (делими) публични услуги – здравеопазване, образование и т.н. – финансирането става за сметка на данъците и потребителските такси – по комбиниран начин
Основни източници на финансиране на делимите публични услуги са :
- Държавния и общинските бюджети
- Потребителски такси, плащани от гражданите
- Спонсорство на фирми в частния сектор
Участието на държавата при финансиране на организациите в ПС е регламентирано. Потребителските такси се различават от данъците, защото са доброволни и се заплащат само когато се консумират публични услуги. Потребителски такси се събират за голям брой публични услуги като пътувания в градския транспорт, събиране на смет, обучение в училища, снабдяване на населението с вода и др. и обикновено тези такси са цената за консумирането на съответната публична услуга.
Средствата, които се събират от потребителски такси за делимите публични услуги са недостатъчни, което налага тяхното субсидиране. Субсидиите, предоставяни от държавата варират в границите от 1 до 100 %. Може да се ограничи размера на субсидиите чрез диференциране на цените за потребителите на публични услуги.
Прилагането на потербителските такси за финансиране на публичните услуги позволява:
• Определянето на конкретните потребители, които да поемат цялата или п-голяма част от себестойността на публичните услуги;
• Намаляването на данъчната тежест на потребителите;
• Освобождаването от бюджетни ресурси за финансиране на други програми;
• Гражданското участие при финансиране на публичните услуги.
Потребителските такси се събират за голям брой публични услуги, като пътувания в градския транспорт, такси смет, обучение в учелища и др.
Обикновено потребителските такси са цената за консумирането на публичните услуги.
Проблем, свързан с осъществяването на публичните услуги е децентрализацията на финансирането им. Тя се обуславя от наличието на несъответствия между разходите, които осъществяват общините за финансиране на услугите и техните възможности за осигуряване на финансови средства за осъществяването им. Децентрализацията на практика се осъществява чрез делегирането на определени функции по извършване на публичните услуги на общините от страна на централната власт. В този случай отговорността се носи от централната власт, а извършването на услугата се прехвърля на местната власт.
Друг подход за децентрализация финансирането на публичните услуги е предоставянето на пълна отговорност за тяхното извършване от местната власт. Съществува и друг подход за децентрализацията на финансирането на публичните ускуги, изразяващ се в предоставяне на пъмлна отговорност за тяхното извърщване от местната власт.
Предимствата на децентализацията на финансирането на публичните услуги се свързва с:
• Увеличаване на влиянието на населението
• Осигуряне на по-голямо участие на гражданите в управлението и укрепването на демократичните процеси в страната;
• По-добро разбиране от страна на местните власти за предпочитанията на гражданите;
• Увеличаване на отговорността на местните ръководители пред избирателите;
• Повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Регулиране размера на потребителските такси за публични услуги

Ефективното разпределение на наличните ресурси и постигането на оптимално равнище на производство и потреблението на делимите (смесените) публични услуги се осъществява, когато цените им са равни на пределните разходи, т.е. Ц = Пр.
На практика всички стоки и услуги имат цена. Когата тя не е дефинирана парично, какъвто е случа с безплатните публични услуги, възниква възможността за преразпределение на доходите м/у гражданите, което води до влошаване на благосъстоянието на обществото.
Потребителските такси за публични услуги дават възможност на потребителя да направи своя избор: да заплати за публичната услуга толкова, колкото ползи очаква от нейното потребление.
Когато потребителските такси се определят по правилото Ц = Пр, те не се различават от механизма за формиране на цените на стоковия пазар. В тези случай потребителските такси водят до оптимално предлагане на публични услуги.
Потребителските такси са излишни, когато пределните разходи за извършването на дадена публина услуга са ниски или равни на нула.
Потребителските такси са приложими за публични услуги, потреблението на които води до допълнително търсене и съответно ресурси за тяхното производство.
Като алтернативни форми на таксите за потребление на публични услуги могат да се прилагат доброволни плащания, субсидиране на потребителските такси за отделни публични услуги от държавата, използване на ваучери и др.
Вариантите за регулиране на потребителските такси са:
1. За предлагането на определена публична услуга се влагат толкова ресурси, колкото определят потребителите въз основа на нейното пазарно търсене.
2. Частично или пълно възстановяване на разходите на публичните организации, предлагащи определена услуга.
3. Растеж на благосъстоянието на определени социални групи от обществото чрез използване на ваучерите като заместители на таксите за потреблението на определени публични услуги (ел. енергия, топлинна енергия, телефон и др.)
Потербителските такси са инструмент за повишаване на ефективността при предлагането на публичните услуги. Потребителските такси не е желателно да се прилагат в случаите, когато тяхното въвеждане пнижава значително благосъстоянието на потребителите.