Лекции по Икономика

4. Териториални органи на изпълнителната власт. Местно самоуправление и териториална администрация.

Под орган на изпълнителната власт разбираме еднолично или колегиално звено, което притежава държавно властнически правомощия. Органите на изпълнителната власт са вид държавни органи и като такива имат сходни черти с останалите. Те осъществяват държавна власт. Органите на изпълнителната власт, както и всички държавни органи, имат установени предели, в които могат да упражняват властническите си правомощия. Те осъществяват подзаконова дейност и действията им се извършват винаги въз основа и в изпълнение на закона.

Според териториалните предели на възложените им правомощия, органите на изпълнителната власт се разделят: централни и местни (териториални) органи на  изпълнителната власт.
Централните органи на администрацията осъществяват своите компетенции за цялата територия на страната (Министерският съвет, министрите и др. ръководители на центр. ведомства).
Местните органи упражняват своите правомощия в определени териториални предели (област, община и др.). Когато говорим за териториални органи на  изпълнителната власт, ще разбираме тези органи, които осъществяват своите правомощия в съответствие със съществуващото адм- територ. деление на страната. Съгласно Конституцията изпълнителни органи в общините и областите са кметовете и областните управител. Местните изпълнителни органи в областите и общините са подчинени на съответните централни органи с обща и специална компетентност. Висшестоящите органи от своя страна обаче ръководят по-нискостоящите звена при стриктно зачитане на техните правомощия по самоуправлението на различните териториални единици и по-специално по решаване на въпросите от местен характер. Съгласно Конституцията на РБ територията на страната се разделя на общини и области, като са създадени и съставни административно-териториални единици — кметствата и районите. Броят на съществуващите области е 28. Територ. единици са градовете и селата те очертават къде ще бъдат разположени и къде ще действат органите на изпълнителната власт.
Общината е основната адм.-територ. единица, в която се осъщест-вява местното самоуправление. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Кметовете се избират за срок от четири години, като този избор се извършва пряко от населението на съответната община. Съответният общински съвет решава въпроса за избирането, т. е. избира един или повече заместник-кметове. Кметът е орган с обща компетентност. Той упражнява своите правомощия на територията на съответната община, най-важните от които са ръководството на цялата изпълн. дейност на общи¬ната, насочване и координиране дейността на специализираните изпълн. органи, организиране изпълнението на общинския бюджет и дългосрочните програми, координиране и контрол за законност върху дейността на кметовете в районите и кметствата. Кметовете осъществяват дейността си въз основа на законите, актовете на общ. съвети и решенията на населението в общините.
Като органи с обща компетентност, правомощията им се определят освен със закон или друг нормативен акт, така и с правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в зависимост от конкретните особености на общината, района или кметството. Същото се отнася и за кметовете на райони, с тази разлика, че те се избират от об-щинските съвети.

Кметът на общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в Общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на ОС и внася в ОС отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;
12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове;
14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
15. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
16. Осигурява организационно - техническото обслужване на ОС и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
18. Изпраща на ОС административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета.
В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Те са общи и индивидуални. Заповедите на кмета на общината нямат характер на нормативни актове. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи. В това му качество актовете на кмета подлежат на административен контрол от държавната власт. Кметът на район и на кметство има по-ограничени по вид и обем функции в сравнение с тези на кмета на община, но те имат същата насоченост и предназначение. Кметът на общината като орган на изпълнителната власт и организатор на изпълнението на решенията на ОС носи отговорност за изпълнени¬ето на тези решения. ОС може да отмени актове на кмета, извършени в нарушение на неговите решения. Кметът на общината може да оспори решение на ОС, когато прецени, че то противоречи на интересите на общината, нарушава законите. В случаите, когато спорът е неразрешим, се сезира съдьт.

Органи на  изпълнителната власт в областите са областните управители. Областните управители са еднолични орган с обща компетентност. Те се назначават от МС. Всеки областен управител се подпомага от заместници, назначени от председателя на МС. Най-важните правомощия на областния управител се заключават в осигуряване провеждането на държавната политика в областта, защита на националните интереси, на законността, координира¬не работата на органите на ИВ на територията на областта, отговорност за опазването и защитата на държавната собственост, контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и т. н. В изпълнение на своите функции областните управители издават заповеди. Следи за изпълнението на актовете на центр. власт, упражнява контрол за законосъобразност в/у актовете на кметовете и общинския съвет, актовете на държ. собственост се издават т него. Актовете които той издава лично са заповеди.
Областният управител координира работата на държавните органи на територията на областта и взаимодействието им с органите на местно самоуправление и местната администрация. Той спира изпълнението на незаконосъобразни актове на ОС и ги отнася пред съответния окръжен съд.
Областният управител отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини. Този контрол не се отнася до актовете на кметовете на райони и на кметства. Контролът над актовете на кметовете в съставните административно-териториални единици се упражнява от кмета на общината.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. ОС се състои от избраните общински съветници. ОС определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите й, както и на други дейности, определени със закон.
Главните насоки в дейността на ОС са свързани със общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството и развитието на територията на общината, образованието, здравеопазването, благоустрояването и комуналните, социалното подпомагане, опазването на околната среда, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение, развтието на спорта, отдиха и туризма с общинско значение.
Дейността на ОС неговите правомощия могат да се класифицират в няколко основни групи от гледна точка на предмета на дейност, а именно: икономически, организационни, устроиствени, административни, политически.
В изпълнение на правомощията си ОС приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. ОС приема правилник за организацията и дейността на ОС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Заседанията на ОС и на неговите комисии са открити. По изключение ОС може да реши отделни заседания да са закрити.