Лекции по Икономика

4. Типология и класификация на предприятията


1. Признаци за класификация на предприятията
2. Класификация на предприятията по ТЗ-създаване, развитие и управление
3. Преобразуване и преструктуриране на предприятиято

Съществуват множество признаци за класификация на предприятията, по-важните от които са свързани с участници, отрасъл, учредяване, отговорност

• в зависимост от участници:
- международни( чуждестранни) предприятия (действащи чуждестранни инвестиции от чуждестранни лица)- тенденцията на тези предприятия е нарастваща поради нарастване интереса към икономиката на нашата страна. Проблемът идва от прилагането на законовата база
-национални предприятия- създадени, действащи от наши, местни физически и юридически лица въз основа изискванията на ТЗ
-смесени – с българско и чуждо участие

• в зависимост от собствеността: частни, държавни, кооперативни, общински и др. Видове

• според отрасъла: индустриални, промишлени, селскостопански, търговски, транспортни

• според вид на продукцията
- предприя,които произвеждат предмети на труда: суровини, горива, материали
- предприятия , които произвеждат средства на труда- машини, съоръжения, съвременна техника и технологии
- предприятия, които произвеждат продукти за крайно, лично потребление- хранително-вкусова промишленост, предприятия за обувки, облекло
- предприятия за услуги(преобладават)

• Предприятия според начина на образуване и функциониране:
- договорни- събирателно дружество, ООД, командитно дружество: създават се на основата на учредителен договор
- уставни- АД, командитно дружество с акции(КДА): учредяват се с устав, който се приема на учредително събрание

• в зависимост участието на личността:
- личностни(персонални) дружества и предприятия- при тях личността участва активно
- капиталово дружество: разделение между функционална собственост на капитала

• според отговорност:
- предприятия с неограничена отговорност: отговорност с цялото имущество, в това число и личното на съдружниците: СД, КД, КДА
- предприятия с ограничена отговорност: отговарят с дялов капитал, с имущество, но не и с личното: АД и ООД

• Класификация според Търговския закон :
1. Събирателно дружество (СД)
2. Командитно дружество (КД)
3. Дружество с ограничена отговорност (ООД)
4. Акционерно дружество (АД)
5. Командитно дружество с акции (КДА)

Видът зависи от начин на учредяване, отговорност, управление, преструктуриране и ликвидация:

Събирателно дружество ( СД ): търговско дружество, което обединява 2 или повече лица с цел извършване на търговска дейност или сделки под общо наименование. То е юридическа личност, образува се от физически дееспособни лица. Възниква като семейно дружество- персонално, личностно дружество. Търговска дейност не се развива в тесния смисъл на търговска дейност, предназначена за другите.
Начин на учредяване: чрез учредителен договор между съдружниците
Отговорност: неограничена, отговарят с дялов капитал и лично имущество, солидарна(нямат право да прехвърлят отговрността на друг,не се отнася до неговите близки и наследници, персонална
Управление и разпределени на доходите: всеки от съдружниците има право да участва в управлението. Всеки отговаря за управлението, вс. Съдружник има равно право на глас, равно право на контрол, всеки има право да представлява фирмата и сключва сделки, всеки от съдруж има равно право в разпредделнието на резултатите от дейността
Ликвидация на СД:
-при изтичане на срока, посочен в договора
-по взаимно съгласие
-при нарушаване законите на страната
-при икономическа несъстоятелност- невъзможност да се поемат задълженията
-при смърт на един от участниците
СД е атрактивно, защото отговорността се разпределя между всички съдружници при еднаква, макар и неограничена отговорност за всеки от тях, силна зависимост от партньорите

Командитно дружество ( КД ): създава се при събиране на 2 или повече лица с цел извършване на определена дейност и определени търговски сделки. При това 1 или 2ма от тях отговарят неограничено за своята дейност, а другите- ограничено до размера на дяловия капитал, който са внесли. В наименованието на фирмата стоят имената само на неограничено отговорните съдружници
Начин на учредяване: чрез договор
Управление и разпределение- решаващо право на глас имат съдружниците с неограничена отговорност, представителство на КД пред трети лица имат само съдружниците с неограничена отговорност, всички съдружници имат право на контрол
Начин на разпределение на печалбата:според дяловия капитал и приноса
Ликвидация и преструктуриране: според ТЗ

Дружество с ограничена отговорност ( ООД ):
-1892 година в Германия създадено от законодателството
1947-1949- край на ООД в България с началото на национализацията
Характеристика: търговско дружество, което обединява дейностите на 1 или повече лица, физически или юридически с цел извършване на определена дейност или търговски дейности. При този тип дружество отговорността е на всички съдружници отговорността на всички съдружници е ограничена до размера на дяловия капитал, т.е. съдружникът не отговаря с личното имущество. Наименованието ООД е юридическа личност, капиталово дружество. Минималната дялова вноска е 3500 лв.
Начин на учредяване: учредителен договор, определят се наименование, адрес, предмет на дейност, отговорност пред дружеството- само дялов капитал
Управление: вс. Съдружник има право на глас в съответствие на дяловия капитал, право на контрол, право на разпределение на доходите, право на ликвидационен дял
ООД има 2 задължителни органа: общо събрание и управител. ОС е висш орган на управление на ООД и има правомощия за приемане и отлъчване на съдружници, приемане годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата, избор и освобождаване на управителя
Управителят на ООД ръководи и органзиира оперативната дейност и представлява дружеството пред трети лица в съответствие изискванията на ТЗ и оБщото събрание, той може да не бъде съдружник и тогава участва в Общото събрание със съвещателен глас
Ликвидация на ООД- в съответствие с ТЗ

Акцинерно дружество (АД): Дружество, което отнася до големите и крупните компании, които обединяват капиталите на 1 или повече лица с цел производство, пласмент финансови и друг вид сделки. Капиталите са разпределени в ценни книги, наречени акции от различни видове.Минималната стойност на капитала е 50 000 лв Отговорността е до размера на притежаваните акции.
Начин на учредяване: чрез устав, учредява се и система на управление: едностепенна (съвет на директорите) и двустепенна( управителен и надзорен съвет). При едностепенната – общо събрание и съвет на директорите представляват системата на управление
Двустепенна- общо събрание, надзорен съвет и управителен съвет
Правото на глас е в съответствие притежаваните акции, всеки акционер има право на контрол. Разпределението на дивидентите ства чрез Общото събрание, зависят и от приходите
Ликвидация, закриване в съответствие ТЗ

Командитно дружество с акции (КДА)
- комбинация между командитно и акционерно
- образуване с договор
- отговорност: неограничено и ограничено отговорни, броят на неограничено отговорните не може да бъде по-малък от трима
- Учредяването на КДА се прави от неограничено отговорните съдружници, които разработват устава на КДА и свикват учредителното събрание.Неограничено отговорните имат съвещателен глас, право на контрол до размера на акциите
- Право на доход- в съответствие броя на притежаваните акции и приноса
- Ликвидация: в съответствие с ТЗ

Преструктуриране и преобразуване:
СД, КД, ООД, КДА в процеса на своето развитие могат да се преструктурират в друга форма- да се сливат, обединяват, вливат или разделят.Основна форма на тези процеси е концентрация на производството или централизация на управлението. В световната практика има различни форми на преобразуване- картели, тръстове, пулове, синдикати и др. У нас ТЗ предлага 2 основни форми:

Консорциум – временно търговско обединяване на различни предприятия, на техните финанси , капацитет и мощности при осъществяване на крупни инвестиционни проекти или др подобни дейности

Холдинг – по своята същност е АД, КДА или ООД, обединява различни предприятия и търговски дружества с цел нарастване на финансовата мощ и концентрация на инвестициите. Основната цел е да се участва под каквато и да е форма в други дружества и тяхното управление. Предприятията в случая запазват по-голяма самостоятелност , преобразуваното предприятие може да пробие по-лесно на пазарите.