Лекции по Икономика

5. Продукция на предприятието и производствена програма - характеристика, състав, измерители и показатели

І. Бизнес план и производствена програма на предприятието
І І. Продукция на предприятието - същност и класификация
І І І.Измерители на продукцията на предприятието
I V. Какво е производсвена програма на предприятието - показатели, раздели, разработване

I. Бизнес план и производствена програма на предприятието

Бизнес планът е основен документ, ръководство за действие по изграждане, стартиране, развитие, разширяване на предприятието. Документ за управление дейността на предприятието. Този документ и поверителен и има различно предназначение. Използва се като цяло, а в други случаи неговите раздели и частни участват в решение на определени различни цели. Той трябва да даде отговор на въпросите: „В какви направления се развива предприятието в перспектива?”, „Каква стратегия ще възприеме предприятието?” , „ Какви резултати се очакват?” , Какви ресурси са необходими и от къде ще се набавят за съответното управление?”
Предприятието се намира в различни стадии на развитие и различни форми:
• Ситуация „Х” – новоизграждащо, стартиращо предприятие
• Ситуация „У” – действащо и развиващо дейността си

Бизнес планът се отнася и за двете ситуации.
В зависимост от времето, за което се планира ( разработва) бизнес плана бива:
• Дългосрочен (перспективни) - 5г. - 7г, основни прогнозни данни
• Средносрочни - 2, 3г. – има по – голяма конкретика за БВП
• Годишни - основен вид, при който, при който в максимална конкретност се посочват целите, подцелите, задачите, ресурсите за тяхното постигане и очакваните финансови, икономически и социални резултати.
• Оперативни (текущи) – 6 месечни, 3 месечни, месечни

Особено значение за обоснованата разработка на бизнес план има познаването на тяхната класификация, според предназначението им.
1. Бизнес план за ситуация „Х” - новоизграждано, стартирано предприятие:
1) Какъв в предмета на дейност въз основа на проучвания
2) Кои създават предприятието – кои са съдружниците, къде е локализацията и седалището
3) Какви ресурси са необходими и от къде ще бъдат набавяни – собствени ресурси : дялов капитал, печалба – неразпределена, амортизации, резервни фондове, банки, фирми, акции, други.
4) Резултати – Печалба

2. Бизнес план за ситуация „У” – действащо предприятие:
1) Състояние, до което е достигнато
2) Направление - производство, технологии, пазари
3) Ресурси
4) Очаквани резултати във времето – икономически, финансови и други.

3. Бизнес план за получаване на кредити
1) Дългосрочни ( инвестиционни) средства
2) Краткосрочни (оборотни) средства

• За какви цели ще бъде изразходван кредита
• В какви направления – реконструкция, разшерения
• Гаранция за получаване на кредит, различни фирми, ипотеки, залог, имущество
• Възвръщаемост на кредита - погасителен план
• Ефективност на кредита – във сремето, в отделни направления

4. Инвестиционни бизнес планове или бизнес план за инвестиции
• Основни цели и подцели - направления на инвестиции:
a) За реални
b) За финансови
• Направления и етапи на инвестиране
• Източници на инвестиции
• Ефективност и възвръщаемост на инвестиции

5. Бизнес план за преструктуриране ( оздравяване) дейността и ликвидация на предприятието
Производствената програма на предприятието е основен раздел на бизнес плана, този раздел включва в себе си основните цели и задачи за производство на определена номенклатура, асортимент, качество и обем на продукцията. Т.е. производствената програма отговаря на въпросите:” Какво и какъв предмет на дейност?” ще реализира предприятието. Приоритетно значение при разработката на производствена програма има:

Проучване на пазара и най – вече потребностите от този вид дейност. Основното изискване към производствената програма , тя да е пазарно ориентирана чрез определени стоки ю, продукти, дейности и услуги.
1. Разразботва се в натурален, стойностен израз
2. Тя се разработва за едногодишен период от време – с разбивки от 6 м., 3м,. Разработва се от екипи от икономисти, инжинери, конструктури, технолози, маркетолози и други специалисти в зависимости от особеностите на предмета на дейност. Обсъждат се няколко варианта, приемат се за окончателен, внася за обсъждане и се възлага за изпълнение от изпълнителния директор.

І І. Продукция на предприятието - същност и класификация

Продукцията на предприятието е резултат от производствения труд като целесъобразна човешка дейност, насочен към производството на определени услуги. Този продукт има материален или нематериален характер. Материялният характер преоблаава, но тенденцията е да се увеличава нематериалния характер.

Има различни класификации: важно но е определящо за производствената програма:
Степен на готовност – като обект и предмет на производствената програма на предприятието в практиката се различават следните видове:
1) Готова продукция ( ГП) – част от продукцията на предприятието – тя е преминала през всички звена и стадии на обработка, приета е от ОТД ( отдел за качество и контрол) и е предназначена за реализация. Тя не подлежи на по – нататъшна обработка в предприятието. Може да задоволява потребностите по предназначение. Колкото по – висока е относителния дял на готовата продукция, толкова по ефективно е предприятието.
2) Полуфабрикат ( ПФ) – част от продукцията на производствената програма преминала през определени звена и стадии, която има определена степен на завършеност. Тя може да се реализира вън от предприятието, но като правилно продължава своята обработка в следващите звена и стадии.
3) Незавършено производство (НП) – част от продукцията, която се намира по работните места в процес на обработка във въздействие от труда, техника и технологии. Тя не може да се реализира. Но задължително продължава своята обработка в следващите звена и стадии на предприятието. От гледна точка на намалението на намаление на производствения цикъл и процес и осигуряване на необходимата ритмичност на производството е необходимо да има правилно съотношение и пропорции между НП, ПФ, ГП.
4) Работи от промишлен характер или продукция на ишлеме ( която се произвежда с материалите на клиента), част от продукцията отнасяща се за услуги,ремонтите с материалите на клиента.
5) Продукция от допълнителни, странични и спомагателни производства, също са обект на планирането на происводствената програма, т.к. носи допълнителни приходи на предприятието. Като правило не е основен вид и има малък относителен дял.

При разработване на програмата следва задължително да се отчитат по – горе посочените продукции – съотношението, което зависи от много фактори, по съществените от кои са: Отраслова принадлежност,( в която фигурира предприятието), икономическа предназначение ( вид и тип на производствената продукция), сложността на конструкцията и произвежданите продукти, предмет на дейност като цяло, техническо и технологично развнище. В производствената програма трябва да се посочат и 5 - те вида продукция.