Лекции по Икономика

6. Измерители на продукцията на предприятието

В практиката се използват система от измирители. По – широко приложение намират следните:
1. Натурални измерители – свързани с обем, количество на продукция, с неийата потребителна стойност. Намира важно, а в някои случи определено място при разработване на производствена програма на предприятието – бр., кг.,км., л. По- лесно определят, по – близко до натуралния вид. При натуралните показатели не могат да се сравняват различни продукти, фирмите и етапите на развитие.
2. Условно- натурални измерители - дава възможност да се елиминира липсата на сравнения. Те се отнасят за еднородни, еднотипови продукти, с близки по своя характер свойства и качества и проблизително еднакво икономическо значение. Условно – натуралните измерители дават взможност за сранвние, чрез условна мяркам която се приема килокалории за въглища, 15 конски сили за двигатели, но сравнение трябва да се прави при отчитане на иконономическата предназначеност на продуктите. Осеюобеност на техниката и конкретиката на предмета на дейност.
3. Трудови измерители - времето е мярка за труда – нормочасове, човекочасове, по план или фактическа отработено по производство на продукция или извършване на определени услуги. Дават по - голяма възможност за сравнение , чрез количеството изразходен труд. Проблемът на сравнвние при тези измерители е различното техническо – технологично различно развнище на организацията. Различна квалификация и други фактори, които влияят на разхода на труд.
4. Стойностни ( парични ) измерители – всеобщо приложение – измерители, които се използват при разработка на производствена програма и на бизнес плана като цяло. Проблемите са свързани с обема на продукцията – количество произведена продукция. Обем , количество и цена. Върху стойностните измерители указвта влияние равнище и динамика на цените и темпове на инфлация. Стойностните измерители имат унивеврсално предназначение.
Трябва да отчитат задължително преднзначение на продукта, номенклатура, асортимент, структура на продукта.
При разработката на производствена програма на предприятието тези измерители се използват в система и единство и все пак преобладаващо значение на стойностите в единство с натуралните измерители.

IV. Какво е производсвена програма на предприятие - показатели, раздели, разработване

Производствената програма е основен раздел на бизнес плана, тя включва различни показатели (раздели). Най – често в теорията и в практиката се разглеждат две основни групи:
• Качествени – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
• Количествени – обем на продукцията

Номенклатурата на производствена програма ( НПП) – първият и задължителен размер и показател – поименен списък ( таблица) на произвежданито изделия, продукти и услуги, с кратка характеристика на свойства и приета единица за измерване. На подобрена номенклатура се произвежда на участък, цех.
Асортимент – количество разпределение на произвежданите изделия, продукти и услуги по отделните позиции на номенклатурата.
Широка номенклатура и достатъчен асортимент.
Качество на произвежданата продукция ( КПП) – степен на задоволяване на потребностите на основата на полезни свойства, притежаващ даден вид продукт или услуга. Технически, ергономични, социални, технологични свойства.
Потребителната стойност – способността на продукта да задоволява определена потребност.

Извод: Качеството е мярата на потребителната стойност, в която се задоволяват потребностите.

Общи показатели: отнасят се за повечето изделия за средства на труда и продукти за лично потребление. Определени показатели, които се отнасят най – общо в повечето изделия.
Показатели за качество:
1. Съответсвие на стандартите маждународни и национални.
2. Разпределение на отделните продукти по различен видове качества. При условие, че продуктите позволяват това.
3. Относителният дял на брака и бракуваната продукция – колкото по – малък процент увеличава качество. Установява се в процеса на производството в различни етапи.
4. Процент на рекламации не съотвества на дадения стандарт – конкретни показатели в зависимост от предназначение на продукта.

Показатели за средства на труда:
1. Дълготрайност – време на употреба
2. Надеждност – стабилност на работа
3. Производителност на оборудването
4. Ергономичност на машини, съоръжения, оборудване да не вреди на здравето и психиката.
5. Ремонтопригодност
6. Други специфични показатели

Показатели за продукти за лично потребление - много и най – разноброзни и зависещи от предназначението на продукта – дрехи, храни.

Фактори за подобряване на качество :
1. технически и технологични
2. Кадрови – образование, умение, опит, мотивация
3. Организационно управленски
Основен фактор за повишаване на конкуротноспособност е качество.

Конкурентоспособност и качество : 2 равнище ;
1. Макро – производителност на страната, икономическия растеж, човешки ресурси, иновации и иновативност. Макроикономическа способност
2. Микро – конкурентноспособност на предприятие - качества на продукцията, цени на предлагане, техническо – технологично развнище на предприятието, пазарите, на които е разположена.

Главни трудности за конкурентноспособност:
1. човешки способности – ресурси и политика за квалификация
2. недостатъчно ефективен и ефикасен маркетинг и недостатъчно качество на професионален мениджмънт
3. внедряване на нови технологии ( ефективно) и недостатъчна ефективност
4. Недостатъчно иновации – продуктиваи, технически и технологични, в областта на организация и управление, човешки ресурси и други
Тенденцията е положителна

Количествени показатели: обем на продукцията на предприятието – разработва се и се изразява чрез разглждане на натурални и трудови стойности. Основно приложение на натуралните стойности.
Видове стойностни показатели характеризиращи обема на произвежданата продукция:
1. обща продукция на предприятието – ОПП - → брутен продукт на БВП:
 стокова продукция ( СП)
 полуфабрикати (ПФ) – които продължават в обработка
 незавършено производство ( НП)
 ишлеме – стойност на материали
 други

Показват цялостната дейност и продукция, когато се произвежда. Опрделя се по съпоставими цени. Отнася се за предприятието с по – дълъг производствен цикъл.

ОПП = СП + ПФ + НП + И + др.

2. Стокова продукция
СП = ГП + ПФ ( за реализация) + И ( стойността на услугата) + др.

Определя се и се разработва по текущи цени. Показва по – добре приноса на предприятието, елиминира незавършеното производство .

3. Чиста продукция – нетна новосъздадена стойност на продукцията
 Работна заплата
 Социална осигуровка
 Печалба на предприятието

ЧП = РЗ + СО + Печалба
По – реално показва приноса на предприятието.

4. Добавена стойност – чиста продукция (Условно чиста продукция) - УЧП включва: Чиста продукция на направените амортизационни отчисления (АО)
УЧП = ЧП + АО

Тези стойности показaтели за обем на произвежданата продукция намират приложение при обработката на произведстваната програма на предприятието като се използват в единство, система с приоритет на този от тях, който дава по – добра представа и характеристика на целите и задачите, които са поставени пред изследването. Ако предприятието има по – голям производствен цикъл задължително се изследва ОПП, при по – малък СП, ЧП,УЧП.