Лекции по Икономика

7. Производствен капацитет на предприятието

I. Същност, характеристика, особености на ПКП
II. Видове ПКП
III. Фактори за определяне на ПКП

Необходима разлика между производствен капацитет и производствена програма на предприятието
Разлика между производствени мощности и производствени машини и оборудване
ПКП е максимално възможното количество продукция от определена номенклатура, асортимент и качество, която се произвежда за определн период от време при оптимални условия и режим на работа

1. Особености и характеристика на ПКП:
1) Продукцията трябва да бъде максималното възможно количество, измерено и представено като натурални единици
2) Продукцията да е от определена номенклатура, асортимент и качество- ПКП е еднородна
3) Капацитет и мощности на предприятието се измерва за определен период от време( най-много за 1 година. В зависимост спецификата на отрасъла ПКП може да трябва да се определи месец, 10 дена и денонощие. Това не се отнася за масовия характер на производство
4) Оптимални условия: най-добрите към даден момент.Оптимални условия включват техническа, технологическа въоръженост
ПКП и неговото правилно определяне е основен фактор за изпълнението на производствената програма.НА 2ро място е на производствената и инвестиционна стратегия на предприятието. Изпълнението на ПКП влияе пряко върху икономическите и финансовите резултати на предприятието.

Видове ПКП: Различни признаци за клас:
А) в зависимост равнището, на което се определя капацитетът, той бива:
- производствен капацитет на работното място- оттам се започва ПКП, неговото определяне зависи от равнището на техниката, технология, квалификация, ораганизация и управление, качество на използваните суровини и материали.
-производствен капацитет на линия: съвкупност от машини, техника и технология, чрез които се произвежда продукта
-производствен капацитет на участък, произвеждащ еднородна продукция, търси се водещота линия или машини
-производствен капацитет на цех
-производствен капацитет на предприятието

Б) в зависимост от времето, за което се определя
а) начален(входящ)- макс. Възможно количество в началото на отчетняи период
б) краен капацитет- макс възможно количество в края на периода
в) среднопретеглен капацитет- отчита промените, които са настъпили в машните , съоръженията, оборудването и др. произв. Ф-ри

В) в зависимост от инфото, което се използва
а)проектен ПКП- при неговото определяне се използва проектни данни, инфо от различни проучвания
б) планов ПКП- капацитет, който използва данните от бизнес плана на предприятието
в)реално постигнат(отчетен капацитет)

Г) в зависимост от величината, в която се включва капацитета различаваме максимален и минимален капаците(при който предприятието може да функционира, да оцелява)
-оптимален ПКП- оптимално количество, най-доброто, което е съобразено и отговаря на динамиката на потребностите на пазара. МОже да бъде 70-80% от максималния
-идеален ПКП: теоретичен, факторите са неограничени-техника, технология, материали, работно време, Неговото разработване дава възможност за разкриване на факторите и резервите, свързани с по-пълното изпълнение на капацитета на машините, участъците на предприятието като цяло
-технически капацитет: при неговото определяне се вземат в предвид ограниченията в работното време- почивни, празнични дни, прекъсвания по обективни причини и неограничени техника, технологии, качество и материали
3) икономически капацитет- най-близък до реалния-ограни1ено работно време и ограничение на ресурси, отчита се и степента на изхабяване на действащата технология и техника

Фактори за определяне на ПКП: независимо от голямото разнообразие на факторите, които оказват въздействие върху влеичината, развитието и динамиката на ПКП, в теорията и практиката , те се разделят на 2 групи:
А)Основни-брой машни(действащи), време за работа на машините, производителност и номенклатура, асортимент, сложност и качество на продукцията
Б) допълнителни- равнище на органзиране и управление, характеризиращи производството, работната сила и др.
По първа група фактори: брой машини:отчита се количеството на доставени, монтирани и действащи машини> Взема се и средносписъчния състав на монтираните машини като се отчитат промените, свързани с новопостъпили, доставени и внедрени в производството машини и тези, които са излезнали от употреба
1.
Бмс=Бмн+( Бмв.Ме)/12 – (Бми. Мне)/12
Бмс- средносписъчен състав на маш за година
Бмн-брой машини в началото на годината
Бмв- брой маш влезли в експлоатация
Бми- бр маш, излезли от експлоатация
Ме-месеци на експлоатация на нововъведените машини
Мне-месеци на неексполатация(бездействие ) на излезлите машини

2. време на работа- следва да се отчете това, пред което машините биха могли ефективно да работят. Това се определя от т.нар. ефективен фонд Работно Време. За неговото правилно определяне е необходимо да се познават следните категории формули работно време:
А) календарен фонд работно време= дните в годината, умножен по часовете в денонощието= 365x24=8760 часа
Б) режимен фонд работно време
РФ= Дк- (Дп+Дпр).Сд.Чсм
Рф-режимен фонд работно време
Дк- календарни дни
Дп-почивни дни през годината
Дпр-празнични дни през годината
Сд-брой смени в денонощието
Чсм-часове в една смяна
В) ефективен фонд работно време
Еф= Кф – (Тор+ Тнпр)
Тор-врмем за основен ремонт
Тнпр- време за технологични неизбежни прекъсвания

При прекъснат режим на работа:
Еф= КФ- (Тпр+ Тор+ Тнпр)
Тпр-почивни и празнични дни3ти основен фактор: производителност на оборудването:
Този фактор се взема при съвр високо специализирана техника директно от паспорта на машините. За машини, които са физически или морално остарелисе взема в предвид тяхната производителност в минали годиничрез използване на експертна оценка , наблюдение или снимка на работното време на машините
Може да се определи капацитета на предприятието:
ПКФ= Бмс.Еф.Нпр
Бмс-средносписъчен състав на машините
ЕФ-ефективен фонд работно време
Нпр-норма производителност на машините

ПКП, определн по този начин не е аритметичен сбор от мощностите(капацитета) на поделениятаи цеховете на предприятието) Неговото определяне се прави по отделни видове или групи изделия

2. Той започва от определяне на производствения капацитет на отделните машини и работното място, след това се определят мощностите и капацитета на линииите и уастъка. Едва след това се определя производствения капацитет на основните цехове и предприятието като цяло. При този процес се вземат впредвид „тесните места”- водещите машини, съоръжения и оборудване , които определят пропускателната способност(капацитета) на всички останали преди или след тях
Тази псоледователност се отнася както за цеховете и участъците, така и за предприятията като цяло. Наред с тези фактори като допълнителни фактори могат да се отчетат още равнището на организация на труда и производството, равнището на управление, вид и тип производство, работна сила и други Производствения капацитет количествено се определя по следния начин:
ПКП= БМс . Еф. Нпр. К (ПО).
К(ПО) коефициент, отразяващ равнището на орагнизация на производството, определя се на базата на съвременни научни методи или по –често на базата на експертна оценка чрез прилагане на определени планове.