Лекции по Икономика

8. Дълготрайни активи на предприятието (ДА) - състояние, проблеми, използване

I .Характеристика, състав и структура на дълготрайните активи

За да осъществява ефективно своята дейност предприятието трябва да разполага с необходимите ресурси-финансови, материални, нематериални и др.Особено значение за ефективността имат рационалното използване на неговите активи.
Активите на предприятието са материалните, нематериалните и финансовите ресурси, с които предприятието разползага и чието използване му носи определени доходи и резултати.В зависимост от начина на използване и времето на тяхното функциониране активите се разглеждат в 2 основни групи:
а) дълготрайни активи
б) краткотрайни активи
Дълготрайните активи са обекти по своята характеристика, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции с цел реализиране предмета на неговата дейност.
Дълготрайните активи в съответствие със ЗС и НСС по своя състав са:
а) материални (ДМА)
б) нематериални (ДНА)
в) финансови (ФДА)
г) репутация
Необходимо е да има оптимално съотношение на посочените 4 групи с приоритет на дълготрайните материални активи, което съотношение води до финансова ефективност и по-високо финансово състояние при ефективното им използване.

А.Дълготрайните материални активи (ДМА) - основен елемент от състава на дълготрайните активи, който включват преди всичко средствата на труда, сгради, машини, съоръжения.
Средствата на труда по своята характеристика се разглеждат като вещи или комплекс от вещи, чрез които въздействат върху предметите на труда (суровини, материали, горива) в резултат на което се получава готовия продукт или услуга.Средствата на труда и дълготрайните материални активи участват многократно в производствения процес на предприятието и пренасят на части своята стойност в стойността на производствения продукт (себестойността или цената).
Според предназначението и особеностите на функционирането дълготрайните материални активи се разглеждат в 4 групи (според участието в производствения процес):
1) Дълготрайни материални активи,които участват непосредствено и пряко в производството на определен продукт
2) Дълготрайни материални активи, които създават условия за ефективното използване и функциониране
3) Дълготрайни материални активи, които са свързани с организацията, управлението и тяхното усъвършенстване
4)Дълготрайни материални активи, свързани със социалните дейности на предприятието и решаване на неговите социални проблеми
Друга класификация в съответствие със ЗС и НСС са:
1) Земи, гори и трайни насаждения собственост на предприятието, застроени и незастроени
2) Работни и продуктивни животни
3) Сгради-основно производствени и непроизводствени сгради
4) Машини, съоружения и обурудване - силови, двигателни и енергични машини-производствена сила,енергия и др.
- предавателни устройства-електро-, паро-, газо и други видове проводници
- работни машини-свързани с основния предмет на дейност
- измерителни уреди, инсрументи и приспособления-измерителни и контролни функции, тези инструменти, които имат по-продължителен срок и по-висока стойност
5) Транспортни средства-собственост на предприятието, вътрешно и външно заводски транспортни средства, съдействат за намаляване на производствения цикъл
6) Стопански инвентар-всеки вид изчислителна, размножителна, копирна и други видове техника в т.ч бюра, мебели
7) Други дълготрайни активи-зависят от предмета на дейност, всички останали

Б. Дълготрайните нематериални активи (ДНА) – част от дълготрайните активи на предприятието, които са продукт на интелектуална нематериална дейност, но се използват многократно, пренасят на части своята стойност, заемат по-малък относителен дял в повечето предприятия. Техденцията е към повишаване на тяхната роля.Права за ползване на индустриална собственост, полезни изкопаеми, концесии – право за ползване актив продължително време, права за ползване на интелектуалната собственост (патенти-право на собственост върху дадени научни открития и изобретения, лиценз – разрешение за ползване на дадена технология, изобретение и др).Търговски и фирмени марки показват принадлежност на даден продукт към дадена фирма.
Програмни продукти, свързани с управлението на производството, свързани с финансите.Продукти от научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) на предприятието – резултат от научните изследвания и създаване на нова техника и технология, нови продукти, нова методика, нормативни документи и др. Имат материален носител (хартиен, електронен и др).

В. Финансови дълготрайни активи (ФДА) – активи, свързани с наличието и използването на финансови ресурси, които имат по-продължителен срок на използване.Различават се по своята същност и предназначение от нематериалните дълготрайни активи и материалните дълготрайни активи
1)съучастия и дялове под формата на дългосрочни инвестиции в други предприятия
2)отпуснати дългосрочни инвестиционни кредити на други предприятия
3)закупуване на акции, облигации и др

Г. Репутация – този актив се отнася най-вече за положителната репутация на предприятието.Представлява разликата между цената на дадено предприятие и дълготрайните активи и реалната стойнот на този актив (предприятие, машина, съоръжение).Тази стойност се определя от приходите, които бихме могли да реализираме към момента на използване.
Структура на дълготрайните активи – количественото суотношение между различните елементи от състава на дълготрайните активи, изразен в % отразяващо връзките и зависимостите между тях.Структурата е динамична величина, но винаги е =100%
Видове структури:
1)икономическа структура – съотношението между различните икономически групи на дълготрайните активи
Тенденция:относително нарастване на финансовите активи и нематериалните дълготрайни активи
2)технологична структура – съотношението между различните моменти от състава на които са включени в отделната група
3)възрастова структура – съотношението между различните групи машини, съоръжения или елементи по определена възраст
Структурата трябва да е оптимална, да отчита предмета на дейност, целите и стратегията на предприятието. Основен фактор за оптимизиране структурата на предприятието.Друг фактор е достигнатото техническо и технологично равнище в предприятието, инвестиционна и иновационна стратегия на предприятието, финансови възможности, компетентност на мениджърските кадри, управляващи предприятието.