Лекции по Икономика

9. Оценяване и видове оценки на дълготрайните активи

От гледна точка на:
1)изграждане на оптимален състав и структура
2)обоснована амортизационна политика и амортизация (нейното изчисляване)
3)определяне степента на използване и ефективност на дълготрайните активи
се разглеждат 2 вида оценяване:
а)в натура – по брой и видове – материални активи и нематериални активи
- не е достатъчно надежден метод; отчитане на качествена страна; липса на сравнение
б)стойностно оценяване – имат определени предимства:
- сравнимост между фирмите
- заприходяват се по този начин в баланса
- измерва се ефективността

Групи стойностни измерители:
1.Историческа(първоначална)
а)цена на придобиване – включва цена на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, цена за транспорт, цена за монтаж, цена за изпитания и други специфични разходи произтичащи от дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, цена на машината и всички разходи за привеждане във вид удобен за експлоатация
б)оценка по себестойност на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи – отнася се предимно за тези елементи от състава(машини, съоръжения, оборудване) произвеждат се в предприятието и се използват от неговите поделения.Не излизат от пазара и предприятието не получава печалба от тях.Предприятието обаче се интересува от разходите, които е направило.Тяхната производствена себестойност.
в)справедлива цена(историческа)-намира израз в:
- пазарна цена
- продажна цена
- борсова цена
- цена на търг
- други видове
Отнася се за безвъзмездно придобити произведения на изкуството
г)балансова оценка – цената, по която дълготрайния материален актив се води в баланса
д)начална – в началото на периода, крайна – в края на периода, средногодишна стойност, извадени от употреба
е)възстановителна – колко струва в момента на промяната

Преоценка-през разглежданият период на дълготрайните активи се извършва преоценка на активите(револаризация)-преоценяване на актива с цел установяване на тяхната реална историческа цена, което се извършва от екипи на предприятието-инженери, технолози, икономисти.Те трябва да отчетат динамиката в техниката и технологията, в цените, динамиката в инфлацията, промените в пазара и др.
Наред с това Международните стандарти е пуснало определени нормативи по групи мащини, които също се отчитат при преоценката.Като правило в резултат на преоценката цените нарастват на машините, съоръженията.III. Изхабяване, амортизация и амортизационна политика на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи

Съвкупност от дейности, които предприятието извършва за по-ефективно изхабяване и износване.
В резултат на различни фактори губят част от своята стойност и потребителна стойност.
Износване–процес, при който машините губят своята стойност.
Съществуват 2 вида износване:
А.Физическо(материално)
Б.Морално

А.Физическото износване има 2 форми на проявления:
1)резултат от функциониране и по-точно на интензитета
2)от качеството на суровини и материали
3)сложност и качество на конструкцията
4)организация на експлоатацията

В резултат на неупотреба (бездействие) машините губят част от своята потребителска стойност
В резултат на влияние на атмосферните условия.

Б.Морално-основно родовоморално износване:
1ви род – получава се износване с появата на нови по-производителни машини
2 ри род – в следствие на появата на нови по-ефективни машини в относителен смисъл - цената на машината нараства с по-високи темпове (производителност на труда)
3ти род – в резултат на появата на съобразни машини и съоръжения.Все по-актуално и нарастващо перспективно значение
4ти род – морално износване в резултат на появата на нови машини, технологии, създаващи по-добри условия на труд в цеха
5ти род – траен отказ на пазара нот даден вид продукция
Друг елемент на амортизационната политика.
Правилно определяне на норми и методи.
Амортизация - процес на пренасяне на част от стойността на продукта.Тя отчита моралното и физическо износване.
Амортизационни отчисления – финансовото (счетоводното) отчитане на процеса на амортизация.
Норма на амортизация-частта, която се пренася изразена в проценти.
Просецът на амортизация на дълготрайните материални активи и дългоърайните нематериални активи е следният:

ДМА , НДА → изход ( физическо, материално) → АО (амортизационни отчисления) →

→Производствени разходи ( себестойност) → Реализацията на продукта →

Натрупването на АО → Замяна, възстанояване на изхабените ДМА → ДМА, НДА
Норма на амортизация = 100 = На / Т , където На е норма на амортизация в %
Т- отчита физическото и 5те вида морално износван

Амортизационна кванта(Ак)-сумата на амортизационни отчисления, които се пренасят в годината за себестойност за 1 година.
Амортизационна сума(АС)-тя е равна на стойността на машината върху която се начисляват АО, тя
може да е цена на придобиване, баланс
АС= цена на придобиване, когато не е използвана след доставка
АО започва от месеца след придобиване
Задължително се отчислява амортизация на материалните активи и нематериалните активи
Не се начислява амортизация:
1.дълготрайни активи с изтекъл срок
2.земи и гори
3.паметници на културата и изкуството
4.за основен ремонт, а за възстановяване и замяна те се включват пряко в себестойността
Динамика на дълготрайните материални активи
2003г - обща сума на ДМА - 7,5 млрд
2006г – обща сума на ДМА - 12,6млрд
Преобладава частният сектор:
2003г - сума на ДМА – 5,6 млрд
2006г – сума на ДМА – 11,2 млрд
Обществен сектор
2003г – сума на ДМА – 1,9 млрд
2006г – сума на ДМА – 1,4 млрд
1.Най-голям % за 2006г заемат машини, оборудване, транспортни средства – положителна тенденция
в 7 млрд
2.Сгради 4,6 млрд
По отрасли 2006г-преобладава преработващата промишленост 2,5 млрд;търговия-2,3 млрд; транспорт, съобщения и техника-2,2 млрд
Правилно определяне и използване на методи на амортизация:
1.Линейни методи – тези дълготрайни материални активи, които имат по-продължителен срок на експлоатация(15-20г)-сгради, съоръжения и тези, които ускорено морално се износват
Линейни – равномерно пренасяне на част от стойността.


Год. АС На % Ак
1. 20000 20 40000
2. 20000 20 40000
3. 20000 20 40000
4. 20000 20 40000
5. 20000 20 40000
∑ 100 200000

На = 100/5 = 20%

В съвременните условия в резултат на действието на ТП и ускореното морално износване намират по-голяма приложимост нелинейните методи:
1)нелинейни дегресивни ускорени
2)нелинейни прогресивни (забавени методи, забавена амортизация)

1)нелинейни дегресивни-намират приоритетно преобладаващо място.Това се определя от ускоряване на НТП, динамиката на моралното износване и динамиката на цени на инфлация.
Същността на тези методи се заключава в по-бързото пренасяне на амортизационни отчисления и по-висока норма на амортизация в началните години на експлоатация.
Основната цел е двустранна:
1)по-бързо натрупване на средства за амортизация, което дава възможност за ускорена иновация, ускорено технологично обновяване
2)по-големите амортизационни отчисления съгласно нормативните документи и ЗКПО-Закон на корпоративно и подоходно облагане се признават за разход и водят до намаляване на величината облагаема печалба, повече средства остават на разположение на предприятието за ускорено обновяване на дълготрайните активи.

А.Метод на намаляващ остатък – прилага се и се препоръчва в България от ЗКПО
Метод на ускорена амортизация, при който постоянната(константа) величина е нормата на амортизация, дегресивната (променящата се) величина в случая е амортизационната сума(Ас).Нормата на амортизация(На) се начислява върху първата година, втората, третата и т.н върху остатъчната стойност.

Изходни данни:
АС – 20000
Т – 5г.
На – 20 %
Нау = 20 * 1,5 = 30% - годишно
К = 1,5 - 2 – коефициент на ускорение


Год. АС На % Ак ОС(остатъчна стоийности)
1. 20000 30 60000 14000
2. 140000 30 42000 9800
3. 98000 30 29400
4. 30
5. 301)Намаляващ остатък
2)Неравномерно дегресивен (Метод на ускорената амортизация)


Год. АС На % Ак
1. 20000 30 60000
2. 20000 25 50000
3. 20000 20 40000
4. 20000 15 30000
5. 20000 10 20000
∑ 100 200000


коефициент на ускорение – 1,5 %

3)Метод „сума на числата”-сумиране на годините определени като амортизационен срок

Год. АС На %
1. 20000 1/15
2. 20000 2/15
3. 20000 3/15
4. 20000 4/15
5. 20000 5/15

4)Метод на изключителна амортизация-първата година На е 50%. Останалите 4год се минава към линеен метод на амортизация – 12,5% за всяка следваща година

Б)нелинейни прогресивни методи:
1. Неравномерно пренасяне ( нелинейно пренасяне)
2. Първите години е по – малка На и Ак
Прилагат се в новоизградени и стартиращи предприятия, които трябва да достигнат по-висок капацитет.Основна цел:по-малка величина на разходите(амортизационно очисление), за да се реализира печалба.
 Неравнопрогресивен

Год. АС На % Ак
1. 20000 10 20000
2. 20000 15 30000
3. 20000 20 40000
4. 20000 25 50000
5. 20000 30 60000
∑ 100 200000

 „ Сума на числата” започва се от 5/15
Трябва да се отчита както физическото, така и моралното износване.

IV. Показатели и фактори за повишаване на ефективността на ДА

Неодходимо е да се прави различие между показателите и фактори за равнище на използване и показатели за ефективност.

А. Показатели характеризиращи равнището ( степента) на използване ( за ДМА главно):
1) Коефициент за използване на машини съоръжения и оборудване

Ким = М (д)/ ОБМ
Ким – коефициент за използване на машините
М (д) – действащи машини
ОБМ – Общ брой машини
Натурален показател

2) Коефициент на сменност

Кс = [( БМ * 1 ) + ( БМ * 2 ) + ( БМ * 3 )] /ОБМ
Кс – коефициент на сменност
БМ – брой машини
1,2,3 - при прекъснати производства

3) Коефициент на екстензивно използване

Ке = F(ф) / F(еф)

Този показател се свързва най – често с времето на работа

F(ф) - фонд отработено време - факрическо отработено време
F(еф) – ефективен фонд работно време ( тема за производствен капацитет), фонд който не отчита прекъсвания по субективни причини. Отчита празнични и почивни дни и прекъсвания по обективни причини( ремонт и време за подготовка на машините)

4) Коефициент на интензивно използване

Ки = Q(ф) / Q(т)
Продукцията произвждана за единица време
Q(ф) – фактическо произвеждано количество продукция

Q(т) – теоритично произвеждано количество продукция

5) Коефициент на интегрално използване

Кинт. = Ке * Ки
Б. Показатели за ефективност:

1) Коефициент на натоварване (Ка)

Ка = Q / ДМА
Q – количество продукция

Този показател характеризира малко единици ( лева ) съотвестват на 1 лев производство на единица продукция.

2) Производителност на оборудването – количеството продукция произведено за единица оборудване време. Този показател се използва за съпоставима продукция.

3) Печалба, нарастване на величината на печалбата. Този измерител се иползва при други равни узловия ( съпоставими цени, съпоставима ефективност)

4) Рентабилност – изразява чрез формулата:

R = [Печалба / ДМА] * 100

Печалбата включва и брутната и нетната печалба

В. Фактори за повишаване на ефективносттана ДМА:

1) Свързани с подобряването на ефективното използване на ДМА. Включва предимно брой на машините, които работят и времето, през което работят машините. Наричат се екстензивни, защото са свързани с времето на използване. Постига се чрез :
 Увеличаване броя на работещите машини
 Увеличаване на времето на работа, чрез повишаване на сменността
 Намляване на времето пускане в действие и време за достигане на максимален капацитет.
 Намаляване на престоите по субобективна причини
 Намаляване на времето свързано с ремонт
 Намалчване на броя на авариите

2) Интезивни фактори – свързани с увеличаване на плътността на единица време:
 Увеличаване на броя на оборотите
 Навременно внедряване на нови техники и технологии
 Модернизация и реконструкция на действащата техника
 Усъвършенстване на организация на труда и управлението
 Увеличаване на ролята на стимулирането и мотивацията на персонала

Решаващ фактор тук се яввява човека боравещ с машините.