Лекции по Икономика

10. Карткотарйни активи на предприятието

I. Същност, състав, структура, кръгооборот и оборот на КАП
1. Същност
- Активите които участват еднократно и пренасят изцяло своята стойност.
- КАП се намират в постоянно движение, едни от тях се намират в сферата на обръщението(пари). Това постоянно преминаване на КАП от сферата на обръщението през производството и връщането им отново към сферата на обръщението като готов продукт, дава представа за кръгооборота на КАП . Този кръгооборот се характеризира не като еднократен акт, а като постоянно повтарящ се процес – даа представа за оборота на КАП.

2. (от учебника) Състав и структура
- КМА
- суровини
- осн. Материали
- спомагателни материали
- резервни части
- горива
- незавършено производство
3. Краткосрочни вземания ( КВ)
- предприятия
- фирми
4. КС инвестиции (КСМ) до 1 год
5. Парични средства ( в лв. И валута)
- каса
- разплащателна сметка
- благородни метали
6. Разходи за бъдещи периоди
Структура на КАП – Относителния дял във всеки елемент изразен в %.
- динамичен
необходимо е да има оптимална структура върху запаси, недовършено производство, готова продукция и парите в касите

II. Запас и видове запаси в Предприятието
Запаси - основен елемент – материални запаси (готова продукция) Видове :
1. текущо оперативен – опр се от 2 фактора – денонощно потребление и връзката м/у 2 доставки
2. гаранционен – мин. количество което трябва да има на склад, при прекъсване на доставките
3. максимален размер на запасите – текущ + гаранционен
4. подготвителен

III. Възможности за ускоряемост на обръщаемостта на КАП
1. сфера производство – свързани с технико – технологичното равнище и възможност за намаляване % на незавършена продукция
2. сфера на обръщението – намалява времето за реализация и превръщането й в парични средства – формите на реализация, транспорт, организация