Лекции по Икономика

11. Персонал и производителността на труда в Предприятието (ПП и ПТП)


1. Труд - целесобразна човешка дейност насочена към производството на блага (мат. или нематериални)
- човешка дейност
- производството на благо
1.2 Субект на труда е Работната Сила – способността на човека към труд. Съвкупност от умствени и физически способности, които човек пуска в действие при осъществяване на трудова дейност (производство)
1.3. Трудови ресурси – носителя на работната сила, часто от населението в трудоспособна възраст, което може да прилага своята работна сила.
- голяма миграция
- емиграция – от 25 – 35 год. с най – голям % в това число млада квалифицирана работна сила
- застаряване
- нарастване на относителния дял на градското население ( около 70%) =>
1.4. Персонал – съвкупността от заетите в 1 предприятие, основни спомагателни работници, ръководни и обслужващи кадри. Основно внимание трябва да се обърне на качествената структура на персонала ( подготовка на образование, квалификация и преквалификация)
Трябва да се обърне внимание на 3 основни качества
- професия – характерните качества на пресонала в предприятието
- специалност – съвкупност от конкретни знания
- квалификация – показва качеството в опр специалност, необходимите изисквания условия за да бъде и специализирана и квалифицирана.

2.1Състав на ПП
Определящ момент при изграждане на структурата на човешките ресурси в предприятието и неговия персонал са функциите и дейностите, които трябва да изпълнява:
- изпълнителски – основни и спомагателни дейности в предприятието свързани с Основен предмет на дейност
- разработващи – разработване на политиката, инвестициите, иновациите, стратегиите и др.
- ръководни – набирането на информация, вземането на решения, самата политика
- помощни – свързани с реализацията, с набирането на информация, подготовка и др.
за изпълнение на тези функции и други се набират следния персонал:
 Изпълнителски кадри
- осн. работници – тези, които реализират основната дейност
- спомагателни работници – извършват спомагателна работа (механици)
- низови ръководители – ръководители на малки цехове (част от П.) – бригадири; разпределят задачи и застават зад машината, техните дейности са ръководни а не изпълнителски
- ученици които се обучават в предприятието и могат да влияят върху ПП.
 Специалисти – реализират разработването на Д. и Ф. Свързани с проекти, конструкции, бизнес и др. (инженери, конструктори, икономисти, юристи и др.)
 Ръководители – реализират основните дейности на политиката на предприятието; разглеждата се на 3 нива.
- макро ниво – изпълнителен директор и негови заместници
- средно ниво - шефове на големи отдели
- ръководители цехове, при които преобладават ръководните, а не изпълнителските функции
 обслужващ персонал
2.2. Структура на ПП – различни структури в зависимост от признаците
- в зависимост от отрасъла на ПП
- в зависимост от възрастта
- в зависимост от квалификацията
- в зависимост от пола

Извод: Необходимо е изграждане на оптимална структура, която да отжелязва целите и особеностите на дейността
3. Значение – ПТП способността на човек към труд,ефективност, ползотворност от този негов труд. Да произвежда за опр време, да произведе определено количество продукция => сферата на неговия тр.
3.2. Орпеделяне значението за развитието на предприятието. Аргументи
- повишаване на производството => по – голямо количество продукция и задоволяване на потребностите на по-широк кръг от хора
- повишаване на производството => намаляване на разходите
- повишаване на производството => до по бързо изпълненеи на производствената продукция
- повишаване на производството => повече реализирана продукция, по – големи приходи => по – доброфинансово състояние
3.3. Видове производство в зависимост от факторите
- производителност на живия труд – индивидуална
- ПТП + Икономия както на живия така и на обществения труд (машини, ик на мат., технология, мат.)
3.4. В зависимост от времето
- часова производителност – в масовоте производства
- средноденвна производителност – в дискретни производства на смени
- месечна – свързана с финансовите отчети и състоянието на фирмата за месеца
- годишна
4. Колко продукция за еденица време? Има 3 вида измерители които характеризират динамиката на труда ( виж производствената програма гл.4)
- натурални – брой, тонове, литри, КМ
- трудови – часове, човекочасове и др.
- Парични и стойностни - лв., $ евро и др.
4.1. Определя равнището и динамиката на ПТП
- равнището – достигнатата степен на производство през определен период
- динамиката – промените, които настъпват в ПТП и съпоставянето на равнището през опр. Период
4.2. показатели за определяне на ПТП
1. изработване
– най – често в натура
ПТ(п) = Q(1) / T или ПТ(п) = Q(2) / БР
Q(1) – в натура (бр, L, км, м, )
Q(2) – кол. Произведена продукция
Т – време
БР – брой работници
- по стойност
ПТ(п) = C / T или ПТ(п) = C / БР
2. трудопоглащаемост – реципрочна на 1 (1 : 5еп)
ПТ(т) = Т / Q(н) или ПТ(т) = БР / Q (н)

5. Групи фактори:
5.1. материално технически
- свързани с техниката, технологията, материалите, ефективно внедряване в производството
- техническото равнище на машините които действат
- ускореното обновяване, модернизацията и конструкцията на Предприятието
- внедряване на висококачествени материали
5.2. социално икономически
- усъвършенстване
- квалификация и преквалификация
- оптимизиране структурата
- усъвършенстване системите за заплащане
- условията на труд
5.3. гъвкавост и адаптация (орг. управление)
- резерви
- форми на организиране в обществото
6. Функции на управлението -> Структури -> Механика -> Системи за контрол -> Подходящи климатични и географски фактори