Лекции по Икономика

12. Инвестиции и инвестиционна дейност на фирмата

I. Инвестиции и инвестиционен процес (ИП)– характеристика , особености, участници
II. Класификация на инвестициите и инвестиционните структури
III. ИП (проекти) – характеристика , съдържание,предназначение
1.Решаващи фактори за ефективността на инвестициите и инвестиционната дейност в едно предприятие е тяхното управление,повишаването на тази ефективност изисква адекватен подход и познаване на понятията.Инвестициите са дългосрочни вложения на финансови и други активи в определени обекти с цел повишаване на доходите на предприятието или разширяване на неговия капитал.Обектите на инвестициите са ДМА ,ДНА (научни разработки, нови технологии и др.);обновяване и разширяване дейността на действащи предприятия като цяло ,вложения във финансови средства(ценни книжа,акции,облигации).
1.2. Инвестиционният процес представлява съвкупност от дейности чрез които инвестициите се превръщат в основен материално-веществен и финансов резултат от производството на предприятието.Чрез този процес се постига и ефекта им и резултата.
1.3.Участниците в инвестиционния процес са:
А)инвеститор-физическо или юридическо лице,което осигурява необходимите средства и ги влага,като фирми,предприятия,банки и др. институции;
Б)проектант-физ.или юрид.лица,които се занимават с разработката на различните проекти;
В)доставчик-физ./юрид. лица,които проучват пазарите и доставят необходимите суровини и всички други елементи,материали,горива за инвестиционния процес;
Г)изпълнител-фирми, организации, предприемачи и др.,които се грижат за създаването на необходимите условия и качества;
Д)банки(безгранични плащания)- оганизират разплащанията между горепосочените лица.
1.4.Етапи на Инвестиционни процес:
А)подготвителен –разработка на бизнес планове,осигуряване на средствата
Б) капитално строителство– строителство,монтаж и др.
В)внедряването и осигуряване на оптималните мощности–достигане на капацитета.
2.А.Класификация:
2.1.Според участниците
А)чуждестранни инвестиции–външни(чуждестранни физич. или юридич. Лица,които влагат своите средства в нови предприятия,разширяване на действащи,приватизация на обекти,банки, концесии,интелектуални продукти и др.),нарастваща роля,законова рамка,база
Б)местни-вътрешни(преобладават, но тренда е към по-бързо нарастване на чуждестранните)
В)смесени
2.2.В зависимост от сектора
А)в реалният сектор:–в ДМА,–вДНА,–в ново строителство,–в обновяване,–в нови технологии
Б)финансови инвестиции – акции,облигации и ценни книжа
2.3.Според обекта и неговият предмет на дейност
А)преки нвестиции –разходи,които се правят за изграждане и пускане в действиена обекти пряко свързани с основния обект на дейност
Б)съпътстващи –разходи,свързани с изграждане на необходимата инфраструктура, която подпомага функциониране на преките инвестиции
В)взаимосвързани – влагане на необходимите средства за съпътстващи процеси
2.4.Според източниците:
А)от собствени
Б)от привлечени.
2.Б. Инвестиционни структури
2.1.технологична структура:
А)инвестиции в следните направления:
–разходи за строително-монтажни работи(СМР)
–разходи за машини,съоръжения и оборудване(основно значение,пряко влияние върху дейността на нвестициите и резултатите от дейността на предприятието)
–разходи за проектни работи – всички средства ,необходими за изработката на различните видове проекти(идеен,технически,работни чертежи)*етапите и спазване на срокове
–разходи за проучвателни работи(терени,находища)
–други видове разходи(за обучение,за организация,управление и други подобни,котио спомагат горепосочените обекти)
Б)възпроизводствена структура – количествено взаимоотношение във възпроизводството:
1.строителство на нови предприятия(ново строителство)–процес на изгаждане на нови предприятия на нова площадка , по нов инвестиционен проект.В резултат на това се задоволяват нови потребности от нова или съществуваща продукция.Кадрите са нови и финансите са нови(нац.стопанство има определени икономически и социални предимства) – разкривне на нови работни места;
–възможности за внедряване на съвременния НТП
–правилно разпределение на предприятията,производствените сили по територията на страната
–нац.стоп. води до издигане на икономическото ,социалното, образователното и културното равнище на населението
–води до по-малки отрицателни ефекти за екологията
****Проблеми при Националното стопанство:
–необходимост от пошече инвестиции
–факторът” време”- по-бавно пускаме и изграждаме нови мощности
–по-неразционална структура-голям относителен дял на СМР
–отрицателно влияние върху инфраструктурата в процеса на изграждане на предприятието
2.разширение на дейностите на ИП – форма , при която се изграждат доълнително основни,спомагателни и странични цехове на действащо предприятие ,на същата площадка или нова ,финансите са на лице ,кадрите също,продукцията може да е нова ,но и вече съществуваща;
3.модернизация на действащо предприятие – направление на ИП ,в което се внасят частични усъвършенствания,замяна на определени възли,агрегати и детайли=>по-висока производителност,по-добро качество на труда или по-добри услови на труд.
**перспективи пред модернизацията
–съчетаване на мод-та с основния ремонт
–мод-я в процеса на проектиране/проектите
–мод-я на ДМА със социално-битово предназначение.
4.реконструкция на действащите предприятия– процес при който се осъществява пълно/частично проборудване на предприятието по специално разработена за целта проекто-програма на базата на най-нова техника и технология.В резултат на това по-бързо се постигат икономически и социални резултати и се реализира инвестиционната и иновационната стратегия на фирмата,
*3 вида:
–частична=25%-30% от ДМА
–средна=45%-50% от ДМА
–пълна(голяма) =75%-80% от ДМА
В практиката модернизацията и реконструкцията се осъществяват в повечето случаи като 1 процес.Предимствата са:
-по-малък обем на вложените инвестиции
-по-голям % на относителния дял
-по-бързо се постига производителност на труда
-фактора „време”
-по-добро решение на социалните проблеми и условията на труда
-повишаване на техническото и технологичното равнище на персонала
Изборът на едно или друго направление на ИП зависи от мног фактори по-важните от които са :
А)икономическата стратегия
Б)иновационната и инвестиционна дейности
В)компетентност на мениджърския екип
Г)динамиката на подредба на пазара и др.
3.ИП и бизнес проекти:основен документ за решаване на даден или нововъзникнал инвестиционен(частен или общ инвестиционен процес).Участниците са същите.При новите проекти:
–основни цели подцели на изграждането на предприятието
–обосновка на предприятието:икономическа,техническа,организационно-управленска,социално-екологическа и др.
–осигуряване на ресурсите и средствата:собствени,привлечени,материални и др.
–етапи на реализация на проекта:начални,крайни,междинни
–очаквани резултати.