Лекции по Икономика

13. Логистични процеси в предприятието

Определение, особености, понятие

В логистиката се включват множество дейности – транспорт (за доставка на суровини и материали), складово стопанство, управление на материални запаси, организация на търговска дейност и др.

Определение за логистичния подход – отличава се от традиционния по единството на управление на функциите свързани с движението на материалните потоци.Ефективното управление на материалните потоци се постига чрез техническа, технологическа, икономическа и методологическа интеграция на отделните звена в единна логистична система.Логистиката се разглежда в заимовръзка с останалите области – доставки, производство, маркетинг.

Логистиката представлява система от подходи, принципи, методи и методика за планиране контрола и управлението на транспорта, складирането и други материални и нематериални свързани с:
-процеса на доставка на суровини, материали, компоненти за вграждане, опаковка
-тяхното складиране предвижване до съответните цехове, участъци
-движението на междинната продукция между работните места
-доставката на готовата продукция до крайните клиенти и потребители съответно с потребностите и изискванията им
-предаването, съхраняването и преработването на информация

Логистиката от практична гледна точка представлява процес на упражняване на движение и съхранение на продуктите на труда и свързаните с тях парични плащания към доставчика, транспортните фирми от една страна и паричните постъпления на клиентите на предприятието от друга страна.

Понятия свързани с логистичния процес:
1)Логистична система-елемент (подсистема) на целостта икономическа система каквато е предприятието
2)Логистична функция-съвкупност от операции насочени към постигане на целите на логистическата система и зададените значения на показателите-производство, продажби, снабдяване-те се използват от отделните участници на макрологистичния процес
3)Логистична операция-особена съвкупност от действия насочени към движението на материали и свързаните с тях информационни потоци.Те (операциите) свеждат логистическите функции до конкретен набор от действия.
4)Логистична верига-линейна последователност от участващите в логистичната система звена осъществяващи отделните логистични операции по съхраняването и предвижването на материалите, на предмета на труда
5)Звено на логистична система-определя икономиката и/или функционално обособен обект, който не подлежи на по-нататъшна декомпозиция от гледна точка на задачите, които изпълнява в рамките на логистичната верига(съответната специфична цел свързана с логистична функция или операция)
6)Потоци в логистичния процес-логистичния процес се характеризира с последователно или едновременно протичане на материални, финансови, информационни потоци.Материалният поток е основния поток в логистичния процес-обхваща движението на ПФ, ГП, НП, продуктите на труда

Видове логистични системи и процеси

Макро и микрологистични системи (процеси)

Макрологистичните системи обхващат всички участници в логистичната верига. Участниците са доставчици, транспортното предприятие, производственото предприятие, клиентите.

Микрологистичните системи-отделни участници в логистичните вериги-доставчици, транспортното предприятие, производственото предприятие.Всяка микрологистична система се състои от отделни подсистеми-звената, функциите, действията обединени в единна логистична инфраструктура с цел постигане на резултат.Разглеждана като микрологистична система производсвеното предприятие се състои от звената, отговарящи за изпълнение на изпълнителната функция-производсвени звена, складове, звена, изпълняващи пласментна функция, складове за предмети на труда.
В зависимост от големината на предприятието в микрологистичния процес могат да се включат и по-голям набор от цялостния макрологистичен процес.Транспортирането може да се осъществи от самото поделение на предприятието.

Логистичните процеси от гледна точка на материалните потоци в зависимост от посоката и мястото на движение на материалните потоци в рамките на предприятието като микрологистична система се обособяват входящи, вътрешни и изходящи логистични процеси.
Входяща (доставна) логистика представлява логистичен процес в рамките, на който обхваща движението на материални потоци от доставчиците до съответното предприятие.

Вътрешнозаводската област (производствена логистика) в границите на предприятието се включват:
1) Движението на материалните потоци от склада за предмети на труда до съответните производствени звена на предприятието
2) Движение между самите производсвени звена
3) От производсвените звена до склада за готова продукция

Изходяща (маркетингова) логистика-обхваща движението на готовата продукция от предприятието до крайните точки на продажба.

Основни логистични функции:
-снабдителска функция
-функция свързана с управлението на материални запаси
-складова функция
-транспортна функция
Видове материални запаси
-производствени(суровини, материали)
-търговски
Текущи запаси
Гаранционни запаси
Сезонни запаси