Лекции по Икономика

14. Бизнес оценяване на предприятието

1.Х-ка, обекти и субекти: БО за усъвършенстване на управлението за преструктуриране и оздравяване на дейността на предприятието.
1.1. БО е една от важните предпоставки за функциониране на фондовите/капиталовите пазари и за развитие на пазарната икономика.Потребността от БО е най-вече изразена при покупко-продажбата на активите на фирмата , на техни обособени части.Също е особено актуално при:
-оценяването на застрахователната стойност на активите;
-сливане и разделяне на фирми и предприятия;
-при оценяването на акциите и вноските;
-при преструктуриране, саниране и даже ликвидация.
По своята същност БО е процес на определяне на стойността на определени инвестиционни обекти, в които е инвестиран определен капитал , с цел получаване на бъдещи доходи.БО служи като база за определяне на реалната стойност( цена на обекта), а самата цена се определя на пазара при преговорите между купувачи – продавачи.БО не трябва да е самоцел.
1.2. Компоненти на БО:
а)справедлива пазарна стойност(цена) – цената на която дадено предприятие/актив може да бъде продадено, като се съчетават интересите и на двете страни и всяко от тях.Информацията се отнася за анализа на възможностите на предприятието.
б)инвестиционна стойност – отчита съотношението на риска и възвращаемостта.В случая трябва да се отчетат динамиката на инфлацията, тенденцията в лихвения% и др.
в)счетоводна балансова стойност на предприятието и обектите – получава се от фактическите отчетни данни като баланса , отчет за приходи и разходи и други документи свързани с имуществото на предприятието.
г)борсова стойност – по-близка е до реалната.
д)ликвидационна стойност – при продажба/ликвидация на предприятието и всички негови активи.
2.Информационна осигуреност – 2 основни групи:
1.2.Вътрешни източници - основните документи , които характеризират дейността на предприятието,реализацията:
А)счетоводен баланс
Б)отчет за приходи/разходи – инвентарна оценка, фактури,складови разписки и др.
В)инвестиционни плано-проекти , бизнес планове и др.
Г)натрупаният опит в управлението;
1.3.Външни източници :
А)статистически данни от годишници,справочници и др. целеви публикации;
Б)резултати от маркетингови изследвания;
В)изследвания, анализи, експертизи
Г)референтна рамка , оперативни програми и др. разработки, свързани с тенденциите и перспективите в развитието на макрорамката, отрасъла и сектора, в който е предприятието.
3.Обекти и субекти на БО:
3.1.Обекти на БО :
А)Фирми ,предприятия и други основни звена в икономиката на Националното стопанство- предприятието не е само икономическо , а и юридическа, технологична система , която има изключителна връзка и зависимост с вероятностен характер с други системи.Това усложнява процеса на БО и в някои случаи може да доведе до нереалност:
Б)Цехове , поделения , участъци(„обособени части”)
В)Части от имущество – производствени машини,технологични линии , съоръжения, които имат опредлящо производствено значение и могат да бъдат оценявани,продавани самостоятелно.
3.2.Субекти на БО – този проблем се урежда на законова основа чрез опреелена наредба за оценяване на обектите.Съгласно нея лицата са : български ии чуждестранни юридически или физич. лица,които са получили лиценз(разрешение) от Агенцията за приватизация.Този лиценз се издава конкретно за извършване на оценки на различни видове обекти:
А)Недвижимо имущество и имоти
Б)За машини ,съоръжения,оборудване
В)Друг лиценз – на нематериялни дълготрайни активи
Г)Оценяване на цели предприятия.

2.Методология на БО:
А)Основен методологически въпрос – формулиране целите и задачите
-Основна цел – получаване на експертна стойност , оценка на предприятието в неговата динамика и развитие
-Подцели – усъвършенстване и рационализация на управлението,саниране и преструктуриране,БО дава възможност за оценяване на паричните потоци
Б)Основни принципи върху които се гради БО :
-реалност и правдивост на оценката –прецизност ,коректност, аргументираност и др.
-целенасоченост – в изпълнение на определена цел,която е съобразена с мотивите и стратегическите цели на предприятието
-уникалност – всяко предприятие или обособени части,фирма са уникални сами по себе си и трябва да получат съответстваща оценка
-относителност – БО е „моментна икономическа снимка” на състоянието на обекта но тя е относителна спрямо бъдещето/настоящето
-ефикасност на БО – да може да бъде внедрена в практиката
В)Методологически и технологически е начинът за оценяване – ТЕХНОЛОГИЯ :
а)БО следва да се разглежда като процес и съвкупност от дейности и етапи на тяхното осъществяване .Като процес БО протича най-малко през 3 етапа:
– събиране на достатъчна (колич.,качество) информация;
–критична оценка и анализ на получената информация –анализа трябва да разкрие по-съществените страни и проблеми за дейността на предприятието,очакваните тенденции
–отсейване и оценяване на най-важната информация на разкритите при анализа проблеми и изводите в тази област.
б)Като дейност БО включва:
–разработване и сключване на договор за бизнес оценяване
–извършване на самата оценка ,която включва:
=организационно-методическа подготовка (формулиране и запознаване с целта и задачите)
=разработване на план и план-график
=формиране на екипи и разпределение на различните видове дейности и задачи
–проучване и проучвания,свързани с анализа
=анализ на статута на предприятието(юридически проблеми и правен статут)
≡анализ на изпълнението на бизнес плана
≡анализ на финансовите и икономическите показатели
≡проучвания и анализи на бизнес средата (външната)
=изготвяне на самата оценка.Прилагане на различни методи за получаване на по-реална стойност на обекта.
=определяне на цялостната стойност
=обобщаване на резултатите и формиране на реалната,справедлива,пазарна стойност на обекта;
–предоставяне на резултатите от оценяването на съответните поръчители с обосновка на приложените методи , възприетите ограничения и ограничители и други обосновки,които се нуждаят от уточнение.

3.Основни методи на БО: и условия за тяхното прилагане:
В практиката на развитите страни в пазарно отношение се прилагат различни методи и техники за бизнес оценяването.Това обстоятелство се обуславя от различните цели и задачи на БО и от многообразието от показатели и характеристики , които описват даден инвестиционен обект => няма и не може и да има един универсален метод(рецепта) за БО , които да обхванат всички страни и последствия от разнообразната дейност на предприятието.Независимо от това разнообразие засега у нас намират приложение следните основни брутни методи:
1)балансово-счетоводни
2)инвестиционни
3)смесени
4)пазарни

1)прилага се при цели и предприятия или негови обособени части при които стойността им се определя като разика между сумата на всички активи в даден момент и задължениятс нс педприятието към други предприятия,фирми и организации.Трябва да се отчетат следните условия:
–недостатъчна печалба или липса на такава в предходните години;
–Фирмата няма достатъчно стабилни пазарни позиции или клиенти
–Фирмата е зависима в голяма степен от международната конюктура или вътрешните икономически условия и особености
Има 3 основни фактора при тези методи:-динамиката на цените и равнището на инфлацията(промените които настъпват в икономиката като цяло,в сектора,във валутата и др.),-динамиката на моралното и физическото износване на ДМА и ДНА,-структурата и динамката на структурата на активите.
2)основната му характеристика е покупката на дадено предприятие се разглежда като инвестиция с цел получаване на бъдещи парични доходи от това предприятие.Условия за прилагането му:
–ако има достатъчно добри ик.резултати или печалба в настощият или бъдещ период
–има утвърдени пазарни позиции и утвърдени клиенти
–има достатъчна структура на асортимента на продукти,услуги и други.
Факторите които влияят на този метод са равнището и динамиката на продажбите,позицията на фирмата на пазара(продукти цена и жизнен цикъл),индекса на инфлацията,очакваните икономически събития и други. Прилагането на тези методи защитава интересите на купувача,тъй като не се вземат само по отчетни данни ,а отчитат бъдещите парични потоци/приходи.
3) те са комбинация от 1) и 2).Имат опредлени предимства които произтичат от предимствата на 1) и 2).Не са задължителни всичките условия, изброени при 1) и 2).Проблем– в някои случаи може да се получи уеднаквяване стойността на БО.Допускат се също по-големи компромиси по отношение на купувача и на продавача.Не може да се уточни чии интереси преобладават.
4) те намират достатъчно широко приложение ,особено метода на аналога.Съществен проблем в случая е да се отчетат следните фактори,които могат да променят реалността на БО:прилагането на различни счетоводни стандарти(нестандартното счетоводно отчитане пречи и изкривява БО);промяната в ик.условия при пазарните методи и в частност при метода на аналога също влияе силно (динамиката на цените,структурата на пазара,на търсенето и др.),развит пазар на предприятия аналози,наличие на сключени сделки.
Основно премиство на този метод и пазарните методи е основно сравнително по-точната и реална БО,по-близка до справедливата пазарна стойност.Пазарните методи и метода на аналога защитават интересите и на двете страни, участващи в сделката.Основният фактор е компетентността на ръководството и професионализма на екипите, както и умението да се поемат рискове.