Лекции по Икономика

15. Ефективност на производствено-стопанската дейност на предприятието

1.Същност и видове –
1.1. Ефективността се разглежда като фундаментална икономическа категория.Тя отразява причинно –следствените връзки в количествен и качествен аспект между резултатите и разходите или ресурсите за тяхното получаане.Ефективността на е само резултат ,тя е отношение между резултата от дейността и използваните ресурси=разходна ефективност или резултата/ресурсите = ресурсна ефективност.Под ефект се разбира определено следствие , последствие от дадена дейност на фирмата.Под икономическа ефективност на производствено-стопнаската дейност на фирмата следва да се разбира икономията на жив и овеществен труд при производството на определена продукция,или извършването на услуги.Намаляването на разходите за получаването на единица резултат , т.е. повишаването на ефективността е главна черта ,която характеризира нейната динамика.Особеностите в характеристиката на ефективността се състоят в постигането на максимални икономически резултати за единица използван ресурс или направен разход.В съвременните условия ролята на социалните и екологичните аспекти и последствията на промишлената дейност и индустриалните технологии все повече нараства.
1.2.Видове ефективност –
А)в зависимост от равнището на което се определя:
–ефективност на нац. ик-ка
–ефективност на отраслите-индустрия,селско стопанство,строителство и др.
–ефективност на фирмата , предприятието,поделението,цеха и др.
Б)в зависимост от същността и съдържанието на разходите и резултатите
–икономическа(отразява съизмерването на икономическите резултати и разходите за тяхното постигане)
–социална(х-ра социални отношения)
–социално-икономическа
–екологична
В)според времето за което се определя:
–Проектна – заложена е в инвестиционните ,иновационните проекти ,определена като резултати и разходи по проектни данни
–Планова – определена по планови данни,заложена в бизнес-плана на фирмата.
–Фактическа– действително получена по реални отчетни данни.
Г)според факторите на производството :
–на инвестициите и инвестиционната дейност
–на иновациите и иновационната дейност
–от подобряване използването на ДМА
–от ускоряване обръщаемостта на краткотрайните активи
–от използване на персонала
–от усъвършенстване организацията на производството,труда и управлението.
С развитието на потребностите на стопанската дейност и икономическата теория класификацията на ефективността може да бъде продължена.Съществена роля засега има ефективността на инвестиционната и иновационна дейност на фирмата.Важни за изследването на тези два фактора на ефективността има постановката за абсолютната(обща-нарастване обема на продукцията,производителността и качеството,печалбата,рентаиблносттаи др) и сравнителна ефективности(характеризира връзката на зависимостите между различни варианти на производство,инвестиции,иновации и т.н.) .При определянето на тези два вида иономическа ефективност следва да се отчита фактора време.

2.Критерий и показатели:
2.1.Критерий – основно качество ,свойство на явлението което изразява неговата същност.Той е главен отличителен признак ,основен принцип или мерило за оценката на един или друг вариант на ефективност - на производството,инвестициите или технологиите.Той следва да бъде степента на реализацията на стратегията и целите на фирмата , на основата на повишаването на производителността на труда и качеството на продукцията ,т.е. икономията на жив и овеществен труд, при осъществяване на цялостната дейност на фирмата.
2.2.Показателят – най-често се определя като количествена характеристика на отделен елемент от финансовото състояние ,ефективността , или финансовите резултати, получена при финансово–счетоводния анализ.Системата от показатели се използва в практиката поради сложността на съвременното производство.Има два основни показателя и те са:
–коефицент на ефективност на разходите=приходи/разходи. Тук следва да се отчетат два вида разходи-текущите(производствено-реализационните разходи,които се осъществяват постоянно през годината и характеризират себестойността на продукцията) и еднократните(авансирани средства за основен капитал.инвестиции,иновации и др.).
–коефицент на ефективността на приходите=разходи/приходи. Приходите могат да бъдат от реализация на продуктите,от извършени услуги или други видове дейност.
Няколко са обобщаващите показатели:
А)производителност на труда – Пт=Q/T,където Q-обем продукция в натура, а Т-време за произв-во(човекодни,човекочасове)
Б)-коефицент на натоварване на МДА – Кн=Q/МДА,където Q-годишен обем на продукция в левове
или се измерва показателя -капиталоемкост: Ко=Q/ОК, ОК-средногодишна стойност на основния капитал,а Ко-капиталоотдаване.Реципрочните стойности на тези два показатела също намират приложение като фондопоглъщаемост(1/Кн) и капиталопоглъщаемост(1/Ко).
В)за характеризиране предметите на труда се използват показателите материалоотдаване(Мо=Q/Mp,където Q-количество продукция,произведена за 1год. И Mp-изразходвани материали за същият период) и материалопоглъщаемост(1/Mo)
Г) Наред с тези показатели в практиката широко приложение намират още и показателите печалба,рентабилност,себестойност и качество на произвежданата продукция.Печалбата е една от приоритетните цели на всяка фирма, а рентабилността доходността и резултативността на фирмата.Рентабилността е също един от основните показатели за ефективността на производствената дейност на фирмата и се определя като отношение на финансовия резултат(печалбата) и разходите или ресурсите,изразходвани за неговото получаване(капитал,инвестиции,активи и др.)В зависимост от съотношението „финансов резултат – разходи/ресурси” се определят най-различни видове ефективност , като най-основни от тях са :
–рентабилността на приходите: Рпп = (ФР/Пп).100 ,където Пп –приходи от продажби,ФР–финансов резултат
–рентабилност на собствения капитал: Рск = (ФР/СК).100 , където СК–собствен к-л
–рентабилност на привлечения капитал: Рпк = (ФР/Пп).100 ,където Пп – привлечен к-л
Така определените показатели могат да са положителни величини , когато фирмата има печалба и се определя тема на възвращаемост на капитала,но те могат да са и отрицателни величини,когато фирмата е на загуба,което показва темповете на декапитализация на предприятието.
Необходимо е да се отчитат както показателите свързани с факторите на производството , така и общите финансови показатели – печалба , рентабилност,снижение на себестойността и повишаване на качеството на произвежданата продукция.