Лекции по Икономика

52. Сдружаване на общините в Р. България. Национални и регионални сдружения на общините. Международни сдружения, програми и дейности на общините.

Междуобщинските сдружения са доброволно обединение на самостоятелни, самоуправляващи се административно-териториални единици със статут на юридическо лице с нестопанска цел. Формите на междуобщинско и междурегионално сътрудничество се класифицират в три групи:
1) Сдружения на местни и регионални власти за изпълнение на задачи от общ интерес, които са в компетенциите на съответните територи¬ални общности. Предметът на дейност на междуобщинските сдружения най-често включва конкретни задачи от сфера¬та на водоснабдяването, канализацията, отпадъци, образованието, опазването и използването на местните ресурси и други.
2) Административно съюзяване на местни и регионални власти за трансфериране на компетенции между участниците. В някои страни, включително и в България, такова прехвърляне не е разрешено по закон, а в други, въпреки че няма правни ограничения, то не се използва.
3) Асоциации на местните и регионалните власти. Асоциации с цел защита на общи интереси и представителство на местни и регионални власти пред другите страни.
Основната цел на междуобщииските сдружения е да поддържа, утвърждава и развива местното самоуправление като основна форма на местната демокрация и да защитава местните интереси.
Главните задачи на междуобщинските сдружения са:
• Взаимодействие и подпомагане при осъществяване функциите на местното самоуправление, съдействие при информационното, организационно-техническото и кадровото осигуряване на общинските дейности;
• Подпомагане и усъвършенстване на законодателната дейност в областта на местното самоуправление;
• Съдействие и участие в съвместни междуобщински сдружения и съюзи;
• Организиране и участие в програмите за обучение на кадрите в органите на местно самоуправление и местна администрация;
• Осигуряване на независима експертиза, а при необходимост и на конкурент¬ни проекти за членство на сдружението;
• Взаимодействие с органите на централната изпълнителна власт, президентството, парламента и други физически и юридически лица;
• Участие и посредничество при решаване на спорове между общини, между общини и физически лица или държавни органи;
• Насърчаване и подпомагане различните форми на сдружаване между общини¬те за решаване на проблеми от локално и регионално значение;
• Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации от други страни, членуване в международни организации.

Основни принципи:
• Принцип на доброволност на участие;
• Равнопоставеност на членовете;
• Принцип на паритетно участие;
• Принцип на консенсуса
Основните нормативни актове въз основа на които се сдружават общините в България са ЗМСМА, Конституцията, З-на за юридическите лица с нестопанска цел и Европейската харта за местно самоуправление.

Според изискванията на Европейската хар¬та за местното самоуправление:
• Местните власти имат право при упражняване на своите компетенции ум сътрудничат и в рамките на закона да се сдружават с други местни власти за осъществяване на задачи от общ интерес.
• Правото на местните власти да влизат в сдружения за защита и развитие на техните общи интереси и правото им да влизат в международни сдружения на местни власти трябва да бъдат признати от всяка държава.
• Местните власти могат, в условията, които законът може да предвиди, да сътрудничат със съответните власти от други държави.

Национално сдружение на общините в Република България
Основната цел на сдружението са представителството и защитата на общите интереси на неговите членове и развитие на местното самоуправле¬ние в Република България. За постигане на своите цели сдружението:
• Представлява и защитава интересите на своите членове пред НС, президента на републиката, МС, министерства¬та и централните ведомства, имащи отношение към проблемите на мест¬ното самоуправление.
• Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уред¬ба в областта на ЗМСМА, както и проекти на други нормативни актове, засягащи проблемите и дей¬ността на общините.
• Подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините и съдейства за тяхното приемане от компетент¬ните органи.
• Подпомага своите членове при осъществяване функциите на местното самоуправление.
• Участва в организирането на национална система за обучение и квалифика¬ция на кадрите на местното самоуправление и местната администрация. Разработва и реализира програми за обучение.
• Съдейства при решаване на спорове между своите членове, както и между тях и държавните органи;
• Оказва експертна, консултантска и техническа помощ на членовете си.
• Насърчава и подпомага различните форми на сдружаване между общините за решаване на общи проблеми и задачи от местно и регионо значение и осъществява взаимодействие с тях.
• Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения.

Регионални асоциации на общините – това е основната структура, чрез която общините в РБ осъществяват съвместна дейност.
1. Асоциация на Родопските общини - първото регионално сдружение на общините е създадено 1992 г.. Членуват 19 общини. Целите са свързани с осъществяването на съвместна териториално – устройствена, социално – икономическа и екологична дейност, координиране инвестиционната политика на общините членки при запазване административно – териториалната и икономическата им самостоятелност.
2. Асоциация на българските черноморски общини подкрепена от Американската агенция за международно развитие – 1992, 18 общини. Приоритети в дейността й са екология, туризъм, бизнес информацията.
3. Асоциация на Дунавските общини /1993 г./- цели осъществяване на съвместна териториално-устройствена, пазарно-стопанска, екологична и инвестиционна политика за координиране на местните общински интереси и съвместяването в регионалните и националните програми и стратегии. Асоциацията цели да предоставя преки услуги на своите членове, да участва в трансгранично сътрудничество и решаване на геоекологични проблеми, да съдейства за устойчивото развитие на Дунавския регион, за обмен на информация и технологии, за подобряване на административните функции и по – качествено управление от страна на местните власти на общинския бюджет и собственост.
4. Регионално асоциация на общините „Тракия”
5. Регионално сдружение на общините ”Марица”
6. Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”
7. Сдружение на общините в Плевен;

Международно сътрудничество
Развитието на общините е тясно свързано с международното сътрудничество като възможност за ползване на полезни практики и опит и участие в съвместни проекти. Необходимостта от развитието на дейности по международното сътрудничество на местно ниво се обуславя от следните фактори:
• взаимна зависимост
• засилване на местното самоуправление
• иновации в международното сътрудничество
• подкрепа за международната помощ
Международното сътруд¬ничество между общините е инструмент, който прави решенията на сложни глобални проблеми едновременно възможни и конкретни. Устойчивостта на уча¬стието на местните обществени организации се подпомага чрез насочване на вниманието и подкрепата на общинската власт към тяхната дейност. Една от предпоставките за развитие на международната дейност на ниво общини в Бълга¬рия е ограничаването на бюджетните им средства. Общините се налага да работят в условията на остър дефицит на финансови средства. Тъй като валут¬ният борд не финансира държавния бюджет се налага ограничаване на субсидии¬те към общинския бюджет - за текущи разходи, за целеви инвестиции или разви¬тие на обслужващата инфраструктура. Основна слабост на формиране на мест¬ните бюджети през последните години е липсата на фискална свобода. Друга предпоставка, ускоряваща процесите на международното сътрудничество у нас, са измененията, които се извършват в страните от централна и източна европа. Балканският регион по принцип се счита за регион с голям интеграционен потенциал във връзка с международната заинтересуваност от развитието на регионалната инфраструктура.
Предпоставка за развитие на международното сътрудничество в България на настоящия етап е засилването на международното сътрудничество между гра¬дове и общини в световен мащаб. На фона на подобрените комуникационни сис¬теми и проникването на глобални проблеми в ежедневието на гражданите се забелязва нарастващо участие на общините в международното сътрудничество. Голямо внимание започва да се отделя на целта за засилване на капацитета на общината партньор и предоставяне на техническа и управленска помощ. Широ¬ко разпространение придобива мнението, че изразходването на обществени сред¬ства за международни дейности е приемливо, ако води до конкретни подобрения от гледна точка на гражданите.
Международното сътрудничество на ниво общини може да се дефинира като връзка между два или повече обекта, в която поне една от страните е община. Подобни връзки могат да включват местните неправителствени организации, организации на общината, частни асоциации, правителствени или международни асоциации, бизнес организации и граждански групи, които да участват в общинс¬кия живот и съвместно да работят за стимулиране на икономическото разви¬тие.
Областите на подобен вид международно сътрудничество включват всички сектори от групата дейности, които изпълнява съответната община. Тя представлява широка мрежа от теми и дейности, които включват местната адми¬нистрация, общинските услуги, социалното, икономическото и инфраструктурното развитие, образованието и здравеопазването.

Форми на международно сътрудничество:
• Сътрудничество по временни проекти - два или повече града формират определена дейност, ограничена по размер, време и финанси, като имат определени цели и се опитват да постигнат общи резултати чрез и ние на проекта според плана.
• Тристранни или многостранни връзки - общините решават да включат един или повече партньори, за да постигнат по-голяма диверсификация на сътрудничеството, като предпочитат да участват трима или повече парт¬ньори с различна културна история.
• Тематични връзки между общините - градовете създават мрежи от градове по определени теми с цел лобиране за постигането на обща цел или обмяна на опит в определена област.
• Многостранни международни контакти - на ниво администрация; лични инициативи с цел допринасяне на международен профил и създаване на икономически връзки на града; солидарност; интернационализъм; пропагандиране ролята на смесеното общество, интегриращо множество култури.
• Създаване на международни центрове на печалбата в градове - опита и методологиите на града на международния пазар.

Според класификацията на ООН съществуват следните видове външно съдействие:
• несвързано с инвестиции техническо сътрудничество: предоставяне на ресурси с цел трансфер на технически и управленски умения или технологии за целите на изграждане на националните възможности за осъществяване на целенасочена дейност на развитие, без обвързване с осъществяването на какъвто и да е конкретен инвестиционен проект.
• обвързано с инвестиции техническо сътрудничество: предоставяне на ресурси, директно насочени към увеличаване на националните възможности за изпълнение на конкретни инвестиционни проекти.
• съдействие за инвестиционен проект - предоставяне на необходимото финансиране под формата на парични средства, на стоки, на машини и съоръжения и други ресурси за осъществяване на конкретен инвестиционен проект.
• програма за съдействие на държавния бюджет или подкрепа на платежния баланс - предоставяне на съдействие за социално-икономическо развитие с цел постигането на макроикономически цели.


Международни организации на местните власти
1. Международен съюз на местните власти – неправителствена организация на местните власти основана през 1913 г. Целта й е да подкрепя и обединява демократичните местни власти по целия свят.
Целите на съюза са следните:
• да съдейства за демократично и ефективно местно самоуправление;
• да осигурява обмен на информация относно демократичното местно самоуправление;
• да подпомага гражданското участие в обществения живот;
• да насърчава сътрудничеството между местните власти;
• да подкрепя развитието на териториалните общности чрез програми и проекти.

2. Съюз на европейските общини и региони – обединява над 100 хиляди местни регионални власти в Европа посредством 40 национални асоциации на местните и регионални власти от 29 европейски страни. Основна задача е обединяване на представителствата и защита на интересите на местните власти в рамките на официалните европейски институции, действащи в съвета на Европа и ЕС.
Целите на съюза на европейските общини и региони са следните:
• да защитава и укрепва самостоятелността на местните и регионалните власти;
• да осигурява участие и представителство на местните и регионалните власти в европейските и международните организации;
• да подпомага сътрудничеството и интеграцията между местните и регио¬налните власти в Европа;
• да интегрира представителни органи на местните и регионалните власти в европейските институции;
• да осъществява обмен на информация между местните и регионалните вла¬сти.
3. Конгрес на местните регионални власти – местните регионални власти имат много важна роля за осъществяване идеите и целите на съвета на Европа. През 1957 г. е създадена постоянна конференция на местните регионални власти, която през 1994 се трансформира в конгрес на местните регионални власти в Европа. Основните цели са: - осигурява участието на местните и регионални власти в постигането на идеала за европейско обединение; - да подпомага новите демокрации при установяване на по – ефективни структури на местното самоуправление; - поощрява сътрудничеството между общините в имета на толерантността, мира и икономическото развитие.

Програми, които функционират при оказване на финансова помощ на страни участващи в международни сдружения са структурните фондове на ЕС: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Фонд за сближаване, европейска инвестиционна банка, ФАР.