Лекции по Икономика

5. Традиционен подход на обхващане и интегриране на непреките разходи в себестойността


1. Центрове на разходите, етапи и бази за разпределение на непреките разходи
При традиционния подход непреките производствени разходи се обхващат по функционални центрове на разходите към момента на тяхното възникване (соst pool). Могат да се обособят три типа функционални центрове на непреките разходи:
  център на разходите по обща организация на производството;
  центрове на разходите по спомагателни звена;
  центрове на разходите по основни производствени звена.
На определени междинни периоди и задължително към края на отчетния период непреките производствени разходи се разпределят (соst allocation) с цел да се включат в себестойността на отделните продукти или поръчки. При разпределянето на тези разходи се съблюдава следната методика:

Първи етап: Разпределение на разходите по обща организация на производството между спомагателните и основните производствени звена. Като база за разпределение се използват фактори, от които в най-голяма степен зависи размерът на конкретните производствени разходи.
Втори етап: Разпределение на разходите, акумулирани по спомагателни звена, между основните производствени звена. При това разпределение могат да се отчитат извършените взаимни услуги между спомагателните звена, но може и те да бъдат пренебрегнати и игнорирани от процеса на разпределение. Като база за разпределение (allocation base) се ползва обемът на извършените услуги от спомагателните звена, изразен в съответни мерни единици (човекочасове, киловатчаса и други)
Трети етап: Разпределение на разходите, акумулирани по основни производствени звена, между обектите на калкулиране (отделните продукти или поръчки). Традиционни бази за разпределение са:
  преки материални разходи по количество или стойност;
  преки трудови разходи по количество или стойност;
  обща сума на преките разходи;
  отработвани машиночасове;
  комбинирана база, при която за отделните видове непреки производствени разходи се подбират специфични бази.

Пример:
През първото тримесечие на отчетната година предприятие произвежда три продуктаА”, „В” иС” (респективно работи по три поръчки). Данните за преките разходи и обема на производството са, както следва:

Показатели
Продукт А
Продукт В
Продукт С
Обем производство (броя)
2 100
3 450
3 400
Преки материали, влагани в машинен цех (лв.)
46 200
96 600
28 900
Преки трудови разходи (лв.), в т.ч.:
- в машинен цех;
- в монтажен цех

25 200
50 400

27 600
20 700

3 400
35 700
Машиночасове за единица
12
6
2


Непреките разходи през първото тримесечие на отчетната година са, както следва:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Енергетично стопанство
Ремонтно звено
Всичко
Спомагателни материали
15 000
13 500
10 000
17 000
55 500
Амортизация
13 060
7 960
6 500
9 000
36 520
Електроенергия за осветление
17 000
Застраховки на оборудване
60 000
Трудови разходи за спомагателни работници
80 000

Допълнителни данни за производствените фактори са:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Енергетично стопанство
Ремонтно звено
Всичко
Балансова стойност на оборудването
1 500 000
750 000
300 000
450 000
3 000 000
Брой на спомагателния персонал
36
28
8
8
80
Заета (застроена) площ – кв.м
3 600
1 400
1 000
800
6 800

Към 31 март енергетичното звено е отчело 3 000 отработени човекочаса, от които 2 000 в машинен цех и 1 000 в монтажен цех. Отработените човекочасове в ремонтното звено са 5 000, от които 2 500 в машинен цех и 2 500 в монтажен цех.
Към 31 март е извършено разпределение на непреките общопроизовдствени разходи с цел да се установи себестойността на продукцията по фактически разходи.

Първи етап: Разпределение на разходите по обща организация на производството между спомагателните и основните производствени звена.
Разпределението на разходите на електроенергия за осветление за 17 000 лв. На база заета (застроена) площ в квадратни метри е:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Машинен цех
3 600
2,5
9 000
Монтажен цех
1 400
2,5
3 500
Енергетично звено
1 000
2,5
2 500
Ремонтно звено
800
2,5
2 000
Всичко:
6 800

17 000

Разпределение на разходите за застраховки за 60 000 лв. на база на остатъчната стойност на оборудването:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Машинен цех
1 500 000
0,02
30 000
Монтажен цех
750 000
0,02
15 000
Енергетично звено
300 000
0,02
6 000
Ремонтно звено
450 000
0,02
9 000
Всичко:
3 000 000

60 000

Разпределение на трудовите разходи от 80 000 лв. за спомагателните работници на база на броя на заетия спомагателен персонал:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Машинен цех
36
1 000
36 000
Монтажен цех
28
1 000
28 000
Енергетично звено
8
1 000
8 000
Ремонтно звено
8
1 000
8 000
Всичко:
80

80 000

Втори етап: Разпределение на разходите, акумулирани по спомагателни звена, между основните производствени звена.
След разпределението на разходите по общата организация на производството, разходите за спомагателните звена са:


Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Енергетично стопанство
Ремонтно звено
Всичко
Спомагателни материали
15 000
13 500
10 000
17 000
55 500
Амортизация
13 060
7 960
6 500
9 000
36 520
Електроенергия и осветление
9 000
3 500
2 500
2 000
17 000
Застраховки на оборудването
30 000
15 000
6 000
9 000
60 000
Трудови разходи за спомагателни работници
36 000
28 000
8 000
8 000
80 000
Сума на разходите на енергетичното звено


33 000


Сума на разходите на ремонтното звено45 000


Разпределението на разходите от 33 000 лв., акумулирани в енергетичното звено, се осъществява на база на обема на извършените услуги от това звено на основните производствени звена (обемът на услугите е изразен в човекочасове):

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Машинен цех
2 000
11
22 000
Монтажен цех
1 000
11
11 000
Всичко:
3 000

33 000

Разпределението на разходите от 45 000 лв., акумулирани в ремонтното звено, се осъществява на база на обема на извършените услуги от това звено на основните производствени звена (обемът на услугите е изразен в човекочасове) и е както следва:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Машинен цех
2 500
9
22 500
Монтажен цех
2 500
9
22 500
Всичко:
5 000

45 000

Трети етап: Разпределение на разходите, акумулирани по основни производствени звена между обектите на калкулиране – продукт “А,В иС.
След разпределението на разходите, акумулирани в спомагателни звена, разходите по основни производствени са:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Енергетично стопанство
Ремонтно звено
Всичко
Спомагателни материали
15 000
13 500
10 000
17 000
55 500
Амортизация
13 060
7 960
6 500
9 000
36 520
Електроенергия и осветление
9 000
3 500
2 500
2 000
17 000
Застраховки на оборудването
30 000
15 000
6 000
9 000
60 000
Трудови разходи за спомагателни работници
 
36 000
28 000
8 000
8 000
80 000
Сума на разходите на енергетичното звено
22 000
 
11 000
(33 000)


Сума на разходите на ремонтното звено
22 500
22 500
(45 000)

Сума на разходите на машинния цех
147 560
Сума на разходите на монтажния цех

101 460
Разпределението на разходите за 147 560 лв., акумулирани в машинния цех, може да се извърши на различни бази, например:
- преки материални разходи;
- преки трудови разходи;
- отработени машиночасове.
За база на разпределение са избрани отработените машиночасове:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Продукт А
25 200а)
2,8
70 560
Продукт В
20 700б)
2,8
57 960
Продукт С
6 800в)
2,8
19 040
Всичко:
52 700

147 560

а) 2 100 х 12
б) 3 450 х 6
в) 3 400 х 2

За база на разпределение на разходите за 101 460 лв., акумулирани в монтажния цех, е избрана стойността на трудовите разходи:

Направление на разпределението
База
Коефициент
Сума
1
2
3
4 (2 х 3)
Продукт А
50 400
0,95
47 880
Продукт В
20 700
0,95
19 665
Продукт С
35 700
0,95
33 915
Всичко:
106 800

101 460

При отнасянето на непреките разходи по обекти на калкулиране, данните за себестойността по продуктите е, както следва:
Калкулационна карта на продукт “А:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Всичко
1. Преки материали
46 200

46 200
2. Преки трудови разходи
25 200
50 400
75 600
3. Непреки разходи
70 560
47 880
118 440
4. Себестойност (1+2+3)


240 240
5. Брой изделия


21 00
Себестойност за единица (4:5)


114,20

Калкулационна карта на продукт “В:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Всичко
1. Преки материали
96 600

96 600
2. Преки трудови разходи
27 600
20 700
48 300
3. Непреки разходи
57 960
19 665
77 625
4. Себестойност (1+2+3)


222 525
5. Брой изделия


3 450
Себестойност за единица (4:5)


64,50

Калкулационна карта на продукт “С:

Показатели
Машинен цех
Монтажен цех
Всичко
1. Преки материали
28 900

28 900
2. Преки трудови разходи
3 400
35 700
39 100
3. Непреки разходи
19 040
33 915
52 955
4. Себестойност (1+2+3)


120 955
5. Брой изделия


3 400
Себестойност за единица (4:5)


35,58