Лекции по Икономика

8.1. Среда на малкия и средния бизнес

В теорията на управлението на бизнеса се отдава твърде голямо значение на изучаването на проблемите, които възникват и се решават по повод състоянието, анализа и оценките на въздействието на външната среда. Нещо повече, практика на повечето от големите компании е да създават специални отдели и звена и да наемат специалисти, занимаващи се с решаването на именно този проблем. Такъв подход е немислим обаче в практиката на управлението на малкия бизнес. Основната причина е в невъзможността да бъдат заделени човешки и финансови ресурси за това.
За собствениците на малък бизнес решаването на този проблем обаче е също от изключителна важност, защото още от първия ден те разбират, че в каквато степен познават външната среда на своя бизнес, в същата степен е възможен техният успех и оцеляване. Следователно за собствениците на малък бизнес този въпрос е от същото жизнено значение, както при големите компании, но те не разполагат с необходимите за това ресурси.
В същото време, както показват множество примери от практиката на малкия бизнес, макар собствениците на малкия и на големия бизнес да функционират в една и съща среда въздействието й върху тях е различно, т.е. средата ги засяга по различен начин.