Лекции по Икономика

9.5. Осигуряване на информация и консултации. Политика за повишаване конкурентоспособността на малкия бизнес

От 1999 г. е в действие информационна стратегия на Агенцията за малки и средни предпрuятuя. Нейна основна цел е изграждането на информационна система, осигуряваща навременна и надеждна информация за състоянието и проблемите на малките и средните предприятия. Предвижда се тази система да улеснява достъпа до информация за международни програми за обучение, до международни пазари и чуждестранни партньори. Функциите на информационната система се свеждат до създаването на партньорски мрежи за обмяна на опит, провеждане на дискусии и информационен обмен между малки и средни предприятия. Главната цел на системата е превръщането й в катализатор на партньорства, информационен обмен и икономически растеж.
Актуална информация за международните програми и проекти, координирани от Изпълнителната агенцията за насърчаване на МСП, кредитните линии и програми, действащата нормативна уредба и събитията, които представляват интерес за предприемачите, може да се получат от нея.
Консултантската помощ, оказвана на малките и средните предприятия, е свързана главно с улесняване достъпа им до средства по кредитни линии, програми, банки, специализирани финансово-кредитни институции и фондове.
През последните няколко години все по-голямо внимание се отделя на насърчаване на предприемачеството и малкuя бизнес чрез образователната система. Важна характеристика на системата на професионалното образование иобучение е свободният достьп до професионално обучение независимо от възрастта и степента на образование. Насърчаването на предприемачеството и малкия бизнес е един от приоритетите на образователната реформа най-вече в професионалното средно и висшето образование.
Националната служба по заетостта реализира комплекс от действия по насърчаване на самостоятелната заетост на безработни лица. Той включва и обучение по професионална квалификация по регистрирания предмет на дейност и по управление на фирмата.
Политиката нa повишаване конкурентоспособността нa МБ включва разнообразни по своя характер и по субекта на осъществяването им дейности. Една такава задача, например изпълняват задграничните тьрговски служби на България. Те подпомагат МБ при износ на стоки и им предоставят бизнес контакти и партньори съгласно Закона за експортно застраховане и с помощта на Агенцията за експортно застраховане. Организират се периодично представяния на страната, което улеснява и стимулира излизането на българските стоки и услуги на външни пазари.
Започна реализация на серия от мерки за увеличаване конкурентоспособността на МБ. Основните от тях се отнасят до насърчаване внедряването на системи за ynpaвлeнue на качеството, като например прилагане на процедурите постандарт ІSO 9000, възприемане на европейскuте норми за бизнескултура и етика, насърчаване на екологично чисти производства (ІЅO 14 000), улесняване на достъпа до съвременни технологuu и изследователски резултати.
Добрата съгласуваност при формулиране на конкретните цели, задачи и приоритети е от особена важност за постигане на стратегическите цели в развuтието на МБ. Очерталите се тенденции на фрагментарност и разнопосочност в някои области на държавната полuтика е необходимо да бъдат преодолени с оглед създаване на добри икономически условuя за развитие на сектора на малкuя бизнес.