Лекции по Икономика

Одитинг

Лекции по Одитинг
Съдържание:

1. Същност и характеристики на процеса. Етапи
2. Видове одит
3. Принципи и етапи на одита на финансовите отчети, риск, факти и доказателства, същественост
4. Одиторски риск и значимост
5. Одиторски цели
6. Одиторски процедури
7. Факти и доказателства. Работни записки
8. Планиране на одита на финансовите отчети
9. Извършване на аналитични процедури
10. Оценка на системата за вътрешен контрол /СВК/. Елементи на СВК. Оценка на контролния риск.
11. Използване на въпросници, описание на дейността и диаграми при одита на финансов отчет
12. Видове грешки и нарушения оказващи въздействие върху изготвянето на финансов отчет
13. Присвояване на и злоупотреба с активи, оказващи влияние върху финансов отчет
14. Манипулиране и невярно представяне на счетоводната информация при изготвяне на финансов отчет
15. Отговорността на одитора за разкриването на измами при одита на финансов отчет - според МОС 240
16. Компютърна среда и използване на компютъра при одита на финансов отчет
17. Използване на извадката при одита на финансов отчет
18. Одитиране на системата за приходи и вземания /СПВ/
19. Одит на системата за доставки и разходи