Лекции по Икономика

12. Функционални стратегии

Функционалните стратегии се разработват за всеки бизнес на стопанската организация. Те се базират върху специфичната компетентност, която позволява изграждането на конкурентни предимства. При тях се набляга върху изпълнението на базовите функции, свързани с управлението на маркетинга, търговията, производството; финансите, изследванията, персонала и др. функционалните стратегии се използуват за съгласуване и координиране на различните операционни стратегии.

Маркетинговата стратегия служи за идентифициране и задоволяване на потребностите на клиентите. Тя акцентира върху решенията за продуктите и пазарите. В зависимост от продуктовата еволюция се използуват стратегии за разработване, подобряване, разнообразяване и обновяване на продуктите. Пазарната еволюция налага прилагането на стратегии за проникване, разширяване, запазване, отстъпване и напускане на пазарите. Стратегиите за заемане на пазарните позиции се отличават за компаниите, които са лидери, предизвикатели, последователи, специалисти и др. Съобразно конюнктурната ситуация се използуват редица стандартни и нестандартни похвати за привличане и запазване на клиентите. Стратегиите за специализиране са насочени към задоволяване на желанията на по-тесен кръг от купувачи, а стратегиите за генерализиране - към по-широк кръг от потребители. В сферата на маркетинга се прилагат разнообразни ценови, дистрибуторски, промоционни и други стратегии.

Търговската дейност е присъща на всички компании и е ориентирана към покупко-продажбата на стоки на конкурентна основа. Търговската стратегия е насочена към по-голямо предлагане, по-добра селекция, по-високо качество, по-директни връзки, по-добро обслужване, по-големи ползи, по-дълги гаранции, по-значими отстъпки и др. Това се постига чрез специализиране, концентриране, комбиниране, интегриране, асоцииране, преобразуване, коопериране, диференциране, диверсифициране и др. В търговската сфера се използуват различни стратегии съобразно формите на покупко-продажба на потребителски и индустриални стоки в процеса на размяна. Стратегиите за купуването в повечето случаи са свързани със създаването на стоково-материални запаси. Те се основават на централизирано или децентрализирано осъществяване на покупките. Тези стратегии са насочени главно към намаляване на материалните разходи. Продажбените стратегии са ориентирани към увеличаване на общите приходи. Те се базират по-често върху географска, пазарна, продуктова и друга специализация.

Производствената стратегия се базира главно върху организацията на производството, която регламентира дейността във времето и пространството. Тя осигурява ритмичност, непрекъснатост, пропорционалност и паралелност в работата. Ритмичността гарантира равномерно натоварване във времето. Непрекъснатостта е свързана с перманентното протичане на производствените процеси. Пропорционалността синхронизира пропускателните възможности на производствените звена. Паралелността позволява съвместяване на основните и спомагателните процеси във времето. Така се постига рационално използуване на изградените мощности. В производството се прилагат различни циклични и поточни методи, с които се регламентира съставът, продължителността и повторяемостта на изпълняваните операции. Особено внимание се обръща на повишаването на производителността, прилагането на авангардни технологии, използуването на модерна техника, внедряването на автоматика и роботика, използуването на гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС) и др. В сферата на производството се прилагат различни стратегии за обвързване, съчетаване, обединяване и съгласуване на действията на производствените звена.

Финансовата стратегия засяга решенията за капиталовата структура, за краткосрочните и дългосрочните заеми, за цената на капитала, за размера на дивидентите, за структурата на активите, за обема на инвестициите и др. Тя е тясно свързана с останалите функционални стратегии, тъй като, от една страна, лимитира разходите за маркетинг (продажби, реклама, дистрибуция и др.), производство (машини, оборудване и др.), снабдяване (доставяне, складиране, съхраняване и др.), търговия (лизинг, франчайзинг, мърчандайзинг и др.), а от друга - оценява общите финансови резултати (печалби, рентабилност, данъци, заеми и др.) и препоръчва насоките за извършване на целесъобразни промени. В сферата на финансите се използуват различни инвестиционни, капиталови, амортизационни, дивидентни и други стратегии.

Изследователската стратегия е насочена към извършването на висококачествени научно-приложни изследвания с оглед развитието на наукоемко производство. Тя се отнася до решенията, свързани с разработването на нови или подобрени изделия, технологии, системи и др. Паралелно с това се създават изобретения, патенти, ноу-хау и други научни продукти. В изследователската и развойната дейност се използуват предимно стратегии за продуктово и технологично обновяване.

Кадровата стратегия засяга трудовите отношения, наемането и оценяването на персонала, стимулирането и заплащането на труда, повишаването на квалификацията и др. Особено внимание се обръща на организацията и нормирането на труда, които позволяват да се постигне по-висока производителността на персонала. Наред с това ^ необходимо създаването и поддържането на благоприятни и безопасни условия на труд. Във фирмите се използуват разнообразни стратегии на разделение на труда, нормиране на труда, заплащане на труда и др. Те се основат на прилагането на различни норми и нормативи в процеса на работа. Това служи за определяне на числеността на персонала, на трудовите разходи, на заплащането на труда и др. Прилага се сделно или повременно заплащане, съобразно изразходваното работно време или съобразно обема на извършената работа. В кадровата сфера се прилагат съответни стратегии за подбиране, обучаване, разпределяне, мотивиране и издигане на персонала.