Лекции по Икономика

13. Социална политика на ЕС

Социалната политика е важен елемент от функционирането на ЕВП. Съгласно чл. 136 от ДЕС "ЕС и страните-членки, прие¬майки фундаменталните социални права, заложени в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961г., и в Социалната харта на ЕС за фундаменталните социални права на ра¬ботещите от 1989г., имат за цел насърчаването на заетостта, подоб¬ряването на условията на живот и труд, хармонизация в подкре¬пата на социалната защита, диалог между управлението и труда, развитие на човешките ресурси за постигане на висока заетост и противодействие срещу отпадането от трудовия пазар. От тази гледна точка ЕС и страните-членки ще прилагат мерки, които ще са съобразени с различните форми на национални практики, особено в областта на договорните отношения и необходимостта да се подкрепя конкурентоспособността на ЕС." В тази насока функционирането на Единния пазар на Съюза ще се базира на хар¬монизиране на социалните системи и законодателства.
І. Области на приложение
За реализирането на целите, заложени в чл. 136 ЕС ще работи в следните области (чл. 137):
-въздействие върху трудовата среда за защита на здравето и безо¬пасността;
-условия на труд;
-информиране и консултиране на работещите;
-интегриране на отпадналите от трудовия пазар, съобразно предписанията на чл. 150, а именно:
*улесняване адаптацията към индустриалните промени, осо¬бено чрез квалификация и преквалификация;
*повишаване на завършената и продължаващата квалификация за улесняване образователната интеграция и реинтеграцията в трудовия пазар;
*улесняване достъпа до квалификация и поощряване мобил¬ността на обучаващите се и особено на младите хора;
*стимулиране сътрудничеството между образователните и ква¬лификационните структури и фирмите;
*развитие на обмен на информация и опит за създаване на обща квалификационна система на страните-членки;
-равенство между мъжете и жените по отношение на въз¬можностите на трудовия пазар и при сключване на трудовите договори.
Приложението на социалната политика е основен елемент от формирането на Европейския социален модел и Европейското со¬циално пространство. На Европейския съвет в Лисабон беше ре¬шено ЕС да изгради "по-конкурентоспособна, динамична и бази¬рана на знания икономика, влияеща на света с устойчив икономи¬чески растеж с повече и по-добри работни места и по-голямо со¬циално сближаване". За тази цел беше разработена Програма за со¬циална политика за периода 2000-2005г., която да осигури динамично взаимодействие между икономичес¬ката, социалната политика и заетостта и да засили въздействието на социалната политика като производствен фактор"

Модели на социалната политика на ЕС

Икономическото и социално сближаване и намаляването на неизползването на човешките ресурси е свързано с управлението на политиките като "смесена политика" за постигане на устойчив икономически и социален прогрес. Стремежът на новата Програма за социална политика е да хармонизира социалните поли¬тики около общите цели на ЕС и да ги координира в контекста на ЕВП и единната валута. Тя ще се прилага въз основа на принципа на координация на отворената политика и включва определянето на основни насоки, създаването на основа, конкретни цели и система за мониторинг на напредъка в отделните направления. В същото време прилагането на принципа на допълняемост съобразно ДЕС изисква взаимодействие между ЕС и страните-членки, както и между социалните партньори и публичните власти на държавно, регионално и местно равнище. Така формули¬раните подходи се конкретизират в няколко цели и дейности:
1.Пълна заетост и качество на труд, което ще се постига в епедните области:
-Насърчаване на създаването на повече и по-добри ра¬ботни места- чрез повишаване квалификацията, под¬крепа на предприемачеството, особено за малките и сред¬ните предприятия, разширяване предлагането на услуги, даване приоритет на равните възможности, засилване ро¬лята на инициативите на ЕС и на ЕСФ.
-Предвиждане и управление на промените и адаптиране към новите условия на труд- чрез активни действия на со¬циалните партньори на всички равнища, предоставяне на информация и консултации, подобряване законодателст¬вото и регулациите, разширяване на колективното догова¬ряне и развитие на нова организация на труда и заетостта, включване на институциите на ЕС.
-Използване възможностите на базираната на знания икономика за създаване на повече работни места- чрез координиране на Обществото на знанията и Европейската стратегия за заетост, развитие на сътрудничеството между изследователските институции, развитие на човешките ресурси в контекста е-Европа, програмите на ЕСФ, раз¬пространяване опита и добрите практики
-Стимулиране на географската мобилност- чрез подобря¬ване приложението на регулациите на ЕС, създаване на Пенсионен форум, усъвършенстване предлагането на об¬ществени услуги и на правилата за управление на инсти¬туцията Европейски услуги за заетост EURES, специфични мерки за намаляване пречките пред мобилността на изследователи, студенти и преподаватели
2.Качество на социалната политика, което ще се постига чрез:
-Модернизиране и засилване на социалната защита- в кон¬текста на прехода към базирана на знания икономика и в отговор на промяната в социалните структури и ролята на социалната защита като производствен фактор. За целта е създаден Комитет по социалната защита, адаптират се националните системи и сътрудничеството към инсти¬туциите на ЕС, развива се социалния диалог
-Стимулиране на социалното приобщаване- за интегриране и участие в икономическия и социалния живот и предпаз¬ване от бедност и социално отпадане на лица и социални групи чрез образование и квалификация, изследвания и оценка на влиянието на ЕСФ и инициативата ЕQUAL.
-Стимулиране равенството между половете- при особения приоритет на засилване участието на жените в икономи¬ческия, научния, социалния, политическия и обществения живот като ключов компонент на демокрацията и за со¬циален и икономически прогрес. Важно е в рамките на со¬циалния диалог да се постави акцент на равното запла¬щане, интегрирането в трудовия пазар и съчетаването на семейния и трудовия живот
-Засилване на основните права и противодействие на дис¬криминацията- за развитие на социалните права като елемент на обществото и уважение на човешката същност независимо от расовия и етническия произход, ангажи¬ране институциите на ЕС, обявяване на 2003г. за Евро¬пейска година на инвалидността и организиране на Евро¬пейски ден на инвалидите, принос на социалните парт¬ньори срещу дискриминацията на работното място.
3. Повишаване качеството на индустриалните отношения, което ще издигне социалния диалог до равнище, допринасящо за увеличаване на конкурентоспособността и солидарността, баланса в интересите и модернизирането на Европейския социален модел, за взаимодействие при социалния диалог на европейско и нацио¬нално равнище, развитие на стратегията за обучение и квалифика¬ция през целия живот.
4. Подготовка за разширяването- чрез създаването на усло¬вия за балансирано икономическо и социално развитие, наблюде¬ние за прилагането на регулациите на ЕС, подкрепа на социалния диалог в страните-кандидатки и сътрудничество с граждански ор¬ганизации в ЕС, партньорство при прилагане на предприсьединителната стратегия в социалната област.
5. Стимулиране на международното сътрудничество- за об¬мен на опит и добра практика с международни организации в об¬ластта на заетостта, образованието и квалификацията, социалната защита и спазването на основните социални права, организиране на международни форуми.
6. Мониторинг, осъществяван по линия на сътрудничеството на националните институции и органите на ЕС, както и създава¬нето на мрежи от националните инспекции по труда за наблюде¬ние на прилагането на законодателството на ЕС.
ІІ. Инструменти на социалната политика
А. Европейски социален фонд- основен финансов инструмент Съгласно чл. 146 от ДЕС "от гледна точка подобряване на въз¬можностите за заетост на трудоспособните на вътрешния пазар и по този начин да се допринесе за повишаване на жизнения стан¬дарт, се учредява Европейски социален фонд, който да съдейства за сьздаванего на заетост и увеличаване на географската и трудовата мобилност в ЕС и да улесни адаптирането към индустриалните промени и измененията в производствените системи, особено чрез квалификация и преквалификация". Конкретизирането на прин¬ципите и рамката на действие на Европейския социален фонд (ЕСФ) за периода 2000-2006г. цели подкрепата на Европейската стратегия за заетост като част от "План 2000" във връзка с рефор¬мата в структурните фондове. За гарантирането на съвместимост и комплементарност на мерките за съдействие на работещите на па¬зара на труда и развитието на човешките ресурси фондът ще подпомага регионите, покрити от цел 1, 2 и 3. ЕСФ отпуска средства за предотвратяване и противодействие на безработицата, развитие на човешките ресурси и социално интегриране в трудовия пазар. На¬ред с това се стимулира високото равнище на заетост, равните въз¬можности между мъжете и жените, устойчивото развитие и иконо¬мическото и социалното сближаване.
-Основните области на приложение на фонда са:
*разработване на политики за активен трудов пазар с цел противодействие срещу безработицата, избягване на дъл¬госрочната безработица, улесняване на реинтегрирането на дългосрочно безработните в пазара на труда, както и ин¬тегрирането на младите хора;
*стимулиране на равните възможности за всички при до¬стъпа до трудовия пазар, с особено внимание към личностите, застрашени от отпадане;
*повишаване квалификацията, образованието и провежда¬нето на политика за обучение през целия живот;
*насърчаване на обучената, добре квалифицирана и мо¬билна работна сила, иновациите и адаптивните форми на организация на труда и предприемачеството;
*специфични мерки за подкрепа на активното участие на жените на пазара на труда.
-В допълнение ЕСФ разработва и три хоризонтални направления:
*стимулиране на местни инициативи за заетост (вкл. и Те¬риториалния пакт за заетост);
*социалните аспекти и заетостта по линия на информа¬ционното общество;
*равни възможности между мъжете и жените (като част от обединяването на политиките за равни възможности).
-Европейския социален фонд прилага три форми на финан¬сово подпомагане:
*подпомагане на индивиди, които представят документи за съответствие на приоритетните направления като образо¬вание, квалификация, кариерни възможности и др.;
*подпомагане за структури и системи, развиващи дейности за повишаване персоналната ефективност на индивидите;
*допълващи мерки (предоставяне на услуги и оборудване за грижи за зависими хора, стимулиране квалификацията по социални дейности, публично представяне и инфор¬мационни кампании).
Финансирането от ЕСФ се осъществява съобразно национал¬ните приоритети, включени в Националния план за действие по заетостта, който се разработва от страните-членки и се оценяват очакваните ефекти.
Б. Социален диалог - най-ефективният път за модернизиране на до¬говорните отношения, адаптиране на организацията на труда и раз¬витие на адекватен баланс между гъвкавостта и сигурността
В ЕС социалният диалог обединява организациите на работо¬дателите и професионалните съюзи за дискутиране на общите действия, преговаряне и подпомагане развитието на дейността на
институциите на ЕС. В рамките на индустриалните отношения се формират следните социални партньори: правителството, органи¬зациите на работодателите и организациите на заетите и съответ¬ните равнища на социален диалог.

Модели на социален диалог в ЕС

Освен с посоченото дотук, инструментите на социалната политика на ЕС са свързани и с:
*подобряване на законодателството- чрез развитие и адапти¬ране на стандартите в областта на основните социални права и предизвикателствата на изграждането на Евро¬пейското социално пространство;
*отворения метод на координация- приет в контекста на решенията за развитие на политиките за заетост на Евро¬пейските съвети от Люксембург, Лисабон и Фера;
*програмите в рамките на инициативите на ЕС;
*координирането и съчетаването на инициативи и програми за развитие;
*анализи и изследвания на политиката- особено по отноше¬ние прилагането на Програмата за социална политика.
Очаква се разработването на годишни доклади за състоя¬нието на заетостта, равенството между половете, социал¬ната ситуация и индустриалните отношения.
Наред с тези инструменти ЕС е създал и подкрепя дейността на агенции, които да работят в дефинираните направления. Тук се включват:
*Европейската фондация за подобряване условията на жи¬вот и труд (Дъблин);
*Европейската агенция за здраве и безопасност на труда (Билбао);
*Центърът за мониторинг на расизма и ксенофобията (Виена);
*Европейския център за развитие на професионалното обучение (Солун);
*Европейската фондация за квалификация (Торино).
ІІІ. Инициативи на ЕС
За програмния период 2000-2006г. ЕС развива инициативата в областта на човешнките ресурси, следвайки предишните инициативи EQUAL и ЕМРLOYМЕNТ. Главна цел е развитието на нови форми на приобщаване при изпадане, дискриминация и не¬равни възможности по отношение пазара на труда. Инициативата покрива райони във всички страни-членки за да се осигури ефек¬тивно използване на финансирането чрез концентрация върху ма¬лък брой големи проекти, осъществявани от няколко партньора. Проектите трябва да отговарят на приоритетите, дефинирани от страните-членки и Комисията.
1.Инициативата EQUAL се осъщест¬вява в три направления:
-Направление А- намаляване дискриминацията и нееднаквите възможности на пазара на труда. Проектите трябва да отразяват приоритетите, съгласувани между страните-членки и Комисията съобразно Европейската стратегия за заетост, и да се осъществяват от публични и частни партньори и асоциации чрез международно сътрудничество.
-Направление В- проекти от мрежи на национално равнище за обмен на информация и разпространяване на резултатите от най-добрите проекти.
-Направление С- съвместна работа на Комисията и страните-членки за изучаване на най-добрите практики и тяхното въвеждане при разработването на приоритети за развитие на политиката, както и прилагането им в инициативата EQUAL.
За 2000-2006г. инициативата EQUAL ще се финансира с 2847 млн. евро от ЕСФ. Националните предложения трябва да използват критериите равнище на заетост и квалификация, неравенство между половете при достъпа до пазара на труда, равнище на бедност и брой на търсещи убежище.
ІV. Иновативни мерки и техническо подпомагане
За повишаване ефективността на прилаганите мерки в рамките на социалнта политика на ЕС и финансирането от ЕСФ в ЕС и страните-членки се развиват следните дейности:
-иновативни мерки и пилотни проекти за трудовия пазар, заетостта и квалификацията;
-изследвания и обмен на опит, който създава мултипликационен ефект;
-техническо подпомагане, насочено към подготовката, раз¬ширяване обхвата и прилагането на дейности, финанси¬рани от ЕСФ;
-мерки, насочени към работодателите от фирми в две и по¬вече страни-членки в рамките на социалния диалог;
-информационни форуми за различните партньори, вкл. крайните получатели и обществеността.