Лекции по Икономика

16. Компютърна среда и използване на компютъра при одита на финансов отчет

Използването на компют.с-ма не винаги променя основните цели на СВК, но при постигането на тези цели използването му води до значителни проблеми. Ето защо одиторът трябва да се запознае с компют.с-ма за да може да оцени нейните основни контролни х-ки и влиянието им в-у СВК.
Проучват се следните елементи:
• компют.среда /КС/ елемент на компют.счет.с-ма и възможн.наруш.с помощта на компютъра. КС е свързана със с-мата за електронна обработка на информацията, която често е уникална. Притежава характеристики, влияещи в-у СВК, тези х-ки са свързани с :
- следите на счет операции
- части от счет.одиторска среда - главни спомаг. книги и др. явяващи се важни ел.на ръчно обработваната инф.често участват или не участват за кратко време във форма удобна за четене.
Много фирми използват разл.счет. програми, чрез които се изготвят различни счет. продукти. Това е изгодно за потребителите им. Този факт се явява трудност на одиторите и затова се налага електронна проверка на извършваните счет. операции.
-еднотипна обработка на счет.операции - използвайки избраната счет.програма компютъра ще обработва всички операции по 1 и същи начин. При правилно програмиране ще се намалят грешките, а при неправилно - грешките ще се повтарят толкова пъти колкото има счет.операции което ще доведе до значит.грешки във ФО.
-Разделени форми - ключов елемент при ръчната обработка е разделението на ф-мите за съхраняването на активите, осчетоводяването и правомощията за изп-е на сделките. При изп-не на компют.счет.с-ма е необх.да се разпределят м-у различни лица ф-иите по разкриване на грешки и нарушения и лицата които биха могли да ги извършат, за да се намали вероятността трябва да се изготвят писмени доклади:
1. адекватно разделяне на несъвместими ф-ии при комп.обраб.на счет.инф.
2.разделяне на функции м-у счет.персонал и персонал който проверява комп.процедури
3. обезпечаване на адекватен контрол в-у достъпа на инф.и конткретния програмен продукт.
Потенциални възможности за грешки и измами при комп.с-ми съществува по - голяма възможност за достъп от неупълномощени лица до фир.информ. Ето защо когато такава система се използва одитора трябва да се насочи към възможностите за допускане на разл.грешки
-възможност за пряк контрол от мениджмънта- комп.с-ма предлага на мениджмънта разнообразие от аналитични процедури нужни за интерпретирането на фин.и нефин.инф.и за ежедневни проблеми. Съществуват три основни причини за извършване на комп.нарушения и измами:
1.повишена възможност на достъп до инф.- количеството на знаещите потребители се увеличава; обработката на информ.води до по-голям достъп до нея.
2. трудно за разкриване - огромното количество данни съхранени в комп система води до извършване на измами. Нарушителите рядко оставят следи и повечето файлове се обновяват без да се види че са били променени
3. изгодата е по-голяма
Анализ и видове компютърни/PC/ контроли
При компсчет системи обикн.се използват 2 вида контролни мероприятия
* Общи - те се отнасят до всички или до повечето комп счет операции. Те се създават за да помогнат за достигане на конкретните контролни цели и са независими от извършваните счетоводни операции. Те включват:
- организационни мероприятия вътре във фирмата ползваща комп.или отделна одитна фирма
- контролни мероприятия при адекватна модификация и поддържане на комп.програма и съхранения файл в комп.
- контроли в-у достъпа в-у оборудването и създадените файлове.
* Приложните контроли се подразделят на три категории:
- Входящ контрол - той е важен за комп.системи тъй като на този етап се правят най-много грешки. той е предназначен да се обезпечи разумната увереност че данните които се обработват са: 1. правилно изготвени;2. правилно превърнати във форма за обработка;3. правилно предадени
- Контролът върху обработката се изв.за да се обезпечи разумната увереност че компютъра е обработел данните така както те се обработват на всеки етап на счетоводната процес. При това се счета че всяка счет.операция е разрешена от съответните лица. Не са пропуснати сделки за осчетоводяване и не са добавени неразрешени сделки.
- Изходящият контрол се извършва за да се обезпечи точността на обработените резултати и те да бъдат получени от оторизираните за това лица
Използване на компютрите при одита на ФО- свързва се с одиторски процедури в-у входящи и изходящи данни бе з да ства ясно какво суе извършва в т.нар.черна кутия. Той се извършва там където се използва компютърната програма и съществува голяма документалност.
Използване на комп. при планиране на одита във ФО- избор на област на одита се прилага за да се разкрият области на висок риск м-у сравними единици
Методи използвани, прилагани чрез компютъра
- моделиране- използва се за създаване на статистически и фин.модели, които се използват за прогнозиране на основните финансово техн показатели на проверяваната фирма. Ако фактическите показатели показват отклонения от тези на модела одитора трябва да причината за това.
- скоринг, обобщаването на резултата е техника използвана от одитора да се подберат областите с висок риск в разл.системи. Характерни признаци използвани тук са : количеството на счетоводните сделки, количеството на сметките, текучеството на персонала, количеството на рекламациите, именно на тази база се определя областта която да се проверява.
Използване на компютъра при детайлните проверки - когато счет.система е компютаризирана и счет.инф-я се съхранява само в-у магнитни носители е изгодно да се използват компютрите за извършване на одиторски процедури, които обикновенно се правят ръчно. софтуерът за тази цел включва специализирани одиторски програми, универсални одиторски програми и дистонционен одиторски софтуер. Този софтуер изпълнява изчисляване на ст-ст и сумиране на ст-сти, сортиране на файлове по избрани от одитора критерии, пресмятане на различни извадки, извършване на аналитични процедури, проследяване на счет.процедури, проследяване на сч.записвания за необичайни сделки и операции и др.