Лекции по Икономика

17. Неолиберализмът в Германия. Фрайбургска школа - Валтер Ойкен

По своята структура и основни проблеми,изследванията на немските автори от Фрайбургската школа се отличават от този тип изследвания,който е характерен за неокласическата теория.Централно място в неолибералната теория се отрежда на понятието „стопански ред”.Съвкупността от институции,правила и норми,които регулират икономическите отношения и поведението на участниците в стопанския процес.За да подчертаят фундаменталното значение,което се придава на концепцията за стопанския ред,немските неолиберали определят своето учение като „ордолиберализъм”.
Като теория ордолиберализмът се отличава с комплексен подход към функционирането на народното стопанство.Категорията „стопански ред” се анализира в непосредствена връзка с правовия ред,със социалните условия и политическата система.Ордолибералите искат да преодолеят изолираността на икономическото познание и използват междудисциплинарен подход при изучаване на социалната действителност.

Фрайбургска школа в Германия
Привържениците на неолиберализма се групират около Ойкен. Според ВСВ се създава Фрайбургската школа. Теория за идеалните типове стопанства - всички видове стопанства се разделят на два идеални типа: свободн пазарно стопанство и централно управленско стопанство.
Социално пазарно стопанство - основано на неприкосновенстта на частната собственост, икономическа самостоятелност и отговорност на предприемачите, огрничаване икономическата роля на държавата, конкуренция без монополи. Частната собственост върху средствата на произвоителя е предпоставка за конкуренция. Според тях съвършената форма на пазарни отншения е конкуренцията. Свобоният пазар и свободнот ценообразуване са основни регулатори на социалната пазарна икономика. Допуска се намеса на държавата при решаван на социално-икономически проблеми на страната. Печалбата - двигател на нарастване на производството и справедливо възнаграждение на капиталистите за тяхната стопанско-организационна дейност. Стабилност на паричното обръщение - чрез парично-кредитна политика и стабилност на паричното обръщение.
Ерхард - за социзлното пазарно стопанство, свободата на пазара е свобода на всеки да избира начина на своята реализация. Икономическата политика задължително се основова на правилното умение да се оценява от психологична и социална гледна точка различните настроения на масите. За свободно ценообразуване.
Рьопке - държавата трябва активно да контролира конкурентната борба. Социалното пазарно стопанство използва в интерес на цялото общество личните интереси като стимул за стопанска дейност.