Лекции по Икономика

18. Одитиране на системата за приходи и вземания /СПВ/

Одит. цели на СПВ са логич. продължение на твърд-ята във ФО на мениджмънта на фирмата, касаещи групите с-ки включени в тази с-ма. Тези цели са :
- съществуване или наличност
- оценка
- наличност
- права и собственост
- пълнота и правилно приключване
- правилно представяне и отразяване
При процеса на събиране на Ф и Д обикн. възниква въпроса - кои са най-често срещаните грешки и нарушения в тази с-ма
Най-често допусканите грешки са свързани с преувеличаване на активите или намаляване ст-ста на пр-дите. Ето защо одит. трябва да установи тяхното съществуване и наличност. От друга страна са възможни и грешки които водят до намаляване, които са под формата на неосчетоводени сделки. Ето защо одит. процедури насочени към установяване на намал. на приходите, вземанията и пол.суми служат за постигане на пълнота. От друга страна проверката на несъбираемите вземания е свързана са целта. Друг възможен източник на грешки е прэдължаването на осчетоводяване на вече откупени вземания с презумцията че собствеността им все още е на клиента. Това се отнася до след одиторската цел - проверка на правата и задълженията на проверяваната фирма. Увеличението на вземанията и приходите, които възникват в края на фискалния периода могат да се осчетоводят неправилно в друг период. Този тип грешки или измами ще бъде нарушение на принципа на твърденията за пълнота и разпределение във ФО и на съпоставянета м-у приходите и разходите.
Определяне на границите на риска и значимостта/съществеността/- на етапа планиране одиторът очертава относителния риск за неправилно представяне на салдата на счет.с-ки. В този смисъл той включва лекота на присвояване на активите в определена с-ка. Пар. средства са с най-голям риск за присвояване следователно системата за приходи и вземания притежава най-висок риск за присвояване в сравнение с другите системи. Оценката на високия риск изисква определяне на ниски прагове на същественост.
Проучване на системата за вътрешен контрол - при проучване на тази система одиторът трябва да има предвид
- възможните грешки и измами
- последствията от неразкритите грешки и нарушения измами смързани с твърденията във ФО
- контролните процедури чрез които тези грешки могат да бъдат разкрити предотвратени или коригират
- дали такива контролни процедури са били използвани
Проучването на контролната среда е свързано със запознаването на одитора с упр. философия, орган. структура, методите за определянето на правата и задълженията, ежедневния контрол, управлението на персонала и др. фактори. Това проучване се извършва чрез разговори с персонала и мениджмънта и с предходния одитор. Запознаването на оодитора със счет. система е свързано с потока от сделки, който преминава през нея, също така и документите които го съпровождат. Той/тя трябва да познава целия процес от възникване на сделките и операциите до последващото. Процесът на запознаване се документира чрез:
1.въпросници, касаещи целите на СВК
2.описание на проучените обекти
3.диаграми за документооборота което спомага за изготвянето на документални доказателства за извършването проучване.
Както контролната среда така и счет. с-ма касаещи приходите и вземанията трябва да съдържат подходи и процедури за повишаване на фирмената способност, за осчет., представяне на счет инф., по начин който правилно отразява ФО.
За да бъдат ефективни тези контролни подходи и процедури трябва да включват:
1.подходящо разпределяне на отговорностите
2.ефективна система за сравняване и проверка на дейността /с банковите извл да се съпоставят касовите записвания/
3.адекватни записвания и документация
4.ограничен достъп до активите и конфиденциална инф.
5.изпълнение на сделките според предписание на мениджмънта.
Адекватните записвания се свързват с отпускане на търг. кредит, с отсрочено плащане, процедурите по фактуриране и отпускането на стоките в склада. Достъпа до активите и информацията трябва да се ограничи само до МОЛ. Изпълнението на сделките трябва да е в съответствие с изискванията при отпускане на стоки на кредит или от склада от упълномощени лица.