Лекции по Икономика

19. Одит на системата за доставки и разходи

С най - голямо значение тук са пар. средства, МЗ и ДМА. В групата на активите второ място заема стоп. инвентар, р-дите за бъдещи периоди /наеми застраховки/. Одиторските цели за тези активи и счет. с-ки са за проверка на:
1. валидността на сделките, съществуване и извършване
2. оценка
3. правилното приключване
4.правата на собственост в-у активите, отговорност за зад.
5.пълнота
6.правилното представяне във ФО
Много често МЗ заемат важен дял от капиталовите активи в счет. баланс на фирмата. Материалните запаси са податливи на различни грешки и присвоявания включващи грешките при оценката, пълнотата, наличността и тяхното отразяване във ФО. Грешките при осчетоводяването им често оказват голямо въздействие в-у показваните във ФО стойности. Едно преувеличение на МЗ се компенсира с намалението на стойността на продадените стоки. Намалението на отчетната с-ст на продадени стоки води до преувеличаване с-стта на Кап. активи, а оттам до преувеличаване на нетния доход. Ето защо при оценката на присъщия риск касаещ МЗ той трябва да се приеме като най- висок. От друга страна при определяне на съществеността трябва да се приемат по- ниските стойности поради реалната възможност от грешки и нарушения. ДМА като цяло представляват най- голямата група във ФО. Поради размера на техните стойности тези значими макари обект на грешки МЗ МДА обикновено не са с голям риск на присвояване. Но има риск на злоупотреба с тях. Освен това с изключение на периода в който А се заприходява не се изв. много счет. записвания. При тези обстоятелства е възможно да се проверят всички или почти всички счет. операции в края на отч. период. При проверката на възникналите задължения твърдението което поражда най-голям риск е това за пълнотата- т.е. риска че проверяваната фирма е намалила своите задължения следователно използваните процедури за постигане на одит. цел за задълженията трябва да са насочени към разкриването на неосчетоводени ст-сти както и да се проверят вече осчетоводените такива. И тъй като погасяването на начислените задължения и р-дите за дейността вкл. боравенето с пари присъщия риск за нарушение е висок особено за краткоср. задължения и р-дите.
Дейностите, в които се осъществяват СДР са сл.:
1.появяване на потребност от покупки
2. заявка
3.получаване
4.складиране
5.заплащане
Функциите необходими да обезпечат подотчетна и достоверна фин. информация са:
1.осчет.на придобитите и върнати А и пар. плащания
2.водене на отчетност за материалните запаси
3.водене на спомагателни книги за ДМА
4.водене на спомаг. книги за задълженията
Поради големия присощ риск за грешки и нарушения най - често възникващите при р-дите на пар. средства, където възн. много счетоводни операции, отношението на мениджмънта и дейността му трябва да са насочени към предотвратяването, разкриването и коригирането на грешките и нарушения. Операционната структура трябва да се определи ясно и да вкл. алтернативни методи за преустановяване на права и задължения. От друга страна персоналът който носи отговорност за заявката, доставката и осчетоводяването на А трябва да притежават необходимия опит и квалификация. Проучването на счет. система е свързано с потока от дейности и операции и групата с-ки за активите и задълженията свързани с тази система. Контролните процедури осъщ. от системата изискват ф-иите по обмена обработката и съхраняването да бъдат разделени м-у различни лица. Някои от тях са:
1. счетоводителят водещ с-ките не трябва да борави и да има достъп до тях.
2.лицата отговорни за закупуването и доставките не трябва да участват в отпускането на пар.средства
3. лицата отговорни за доставките и приемането на А не трябва да боравят с платежните документи
Обикновено сделките по обмена включват:
1.доставката на МЗ и ДМА вкл. лизинг
2.връщането на дефектни или незаявени активи
3.отсрочено плащане
Сравненията и проверките на дейността са свързани с изискването едно и също лице да не изпълнява изцяло една сделка. Достъпа до активите и инф. трябва да бъде ограничен до МОЛ с изкл. на пар.ср-ва които да се съхраняват на сигурно място. Главните и спомагателни книги и дискетите трябва да бъдат съхранявани в закл. помещения защитени от случаен достъп. Конфиденциалната инф. съхранявана след използване на съотв. пароли и идентификационни номера.