Лекции по Икономика

1. Същност и характеристики на процеса. Етапи

Одитинг – процес на проверяване на
Одит – проверка

Историческа справка
Одитинг произлиза от „изслушване” одитингьт е систематичен процес при който независим компетентен проверител обективно събира, получава и оценява факти/Ф/ и доказателства/Д/ касаещи твърдения за дейността или събития на иконом.предприятие с цел да се формира и представи мнение на заинтересованите страни относно степента на съответствие между тези твърдения и създадените предварително критерии.

Етапи:
Одитингьт като систематичен процес означава, че този процес би трябвало да бъде планиран, логичен, целенасочен и провеждан на базата на определени одиторски стандарти които спомагат за организирането и провеждането му. Стандартите служат като база рамка за провеждане на процеса.
Независим и компетентен проверител означава че тя или той трябва да знае какви факти и доказателства да получава, как да ги оценява, какви стандарти са използвани, за да се стигне до правилни констатации. Одиторьт трябва да бъде независим от проверяваното предприятие иначе докладът на зависим одитор има ниска потребителна стойност. Много трудно се доказва независимостта. Обективното събиране, получаване и оценяване на факти и доказателства означава, че независимо от вида на процеса на събиране, получаване и оценяване трябва да е преди всичко обективен – без външни намеси и субективни въздействия. Самите факти и доказателства могат да съдържат различна степен на субективност но одиторьт трябва да бъде обективен и безпристрастен на всички етапи. С твърденията за дейността на икономическото предприятие се приема, че одитингьт обхваща проверяване на всички твърдения на мениджмънта на предприятието, съдържащи се в: счетоводния баланс, отчет за паричните потоци, ОПР и др.

Могат да се явят въз основа на видовете твърдения които са обект на проверяване посредством:
- Одит на финансовите отчети-целта на одита на финансовите отчети е да
се определи дали твърденията в тях са изготвени в съответствие с конкретни стандарти.
Финансовите отчети включват: счетоводен баланс, ОПР, ОПП, отчет за капитала и всички придружаващи ги приложения. Основни характеристики на този одит – одиторите които извършват одита са независими от мениджмънта и потребителите на финансови отчети. Те базират своите мнения на извадки от финансови данни вместо на всеки елемент на финансовите отчети.

Система – структура на вътрешен контрол прогнозните финансови потоци и отчети ин-ция, касаеща изпълнението на дейността на предприятието

Твърдението че към 31.12.2005 пред. „Х” притежава приходи на стойност 3 млн лв. означава че:
Осчетоводените приходи са от продажби на фактически стоки и услуги и те са доставени на клиентите. Всички сделки за продажби са били осчетоводени.
Осчетоводените приходи от продажби представят само сделките от продажбата на стоки и услуги и не включват стоките на консигнация.
Продажбите са осчетоводени по начин за представяне и оповестяване в съответствие със счет законодателство МСС и НСС.

Активи – задължения + капитал + приходи - разходи