Лекции по Икономика

1. Същност на стопанската организация и субекти на стопанската дейност

Изграждането, функционирането и преобразуването на търговските дружества, предприятия и фирми се основават на изискванията на Търговския закон /ТЗ/. Той съдържа правните норми, регулиращи отношенията между търговците в стопанската им дейност.
Под стопанска дейност се разбира постоянно осъществявана дейност на търговеца, която е негова професия за производство на определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на купувачите. Основната цел на търговеца е да получава печалба и да увеличи доходите си.
Стоп. дейност включва: производство и продажба на стоки собствено производство, препродажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, покупка и продажба на ценни книжа; комисионни, транспортни, застрахователни, банкови, лизингови хотелиерски, туристически, покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и др. Тя се осъществява от двете си форми – предприятия и фирми.
- Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието и се подписва.
- Предприятията са основни стопански единици /частни или държавни/, които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или организации с цел получаване на печалба. Те притежават юридическа икономическа и административна самостоятелност.
При създаване и функционирането на предприятието и фирмата е необходимо да се спазват определени принципи:
- истинност, обективност
- изключителност, атрактивност
- стабилност
- публичност,
- защитеност
Основните за фирмата и предприятието функции и дейност, които те изпълняват са: маркетиг, иновации, инвестиции и финансова дейност, производство, управление на персонала и соц. дейности и информационно осигуряване и мениджмънт.
В зависимост от мястото на действие на различните фактори на стопанската дейност, тя се определя като външна и вътрешна среда на предприятието:
-външна –световни, регионални,, национални
В зависимост от своя характер:
- политически, икономически,технологични и технически, осигуреност с ресурси, социални, демографски и др.
Най-пряко влияние върху състоянието и динамиката на бизнес средата на предприятието оказват: клиентите, доставчиците и конкурентите.
- вътрешна - това са материалните, технологичните, техническите фактори, човешките и финансовите ресурси на предприятието.
Елементите и факторите на външната и вътрешната среда на предприятието имат разнопосочно влияние върху неговата дейност. Това налага неговата крайна цел да бъде ефективно производство, от което да се получи печалба и в същото време – задоволяване на потребностите.