Лекции по Икономика

2. Видове предприятия /по ТЗ/

Съгласно ТЗ търговските дружества са следните:
-събирателно дружество – образува се от 2 или повече лица под обща фирма, които участват с личното си имущество. То е търг. Дружество с права и отговорности на юридическо лице. То е договорно дружество и функционира въз основа на учредителен договор в писмена форма с нотариална заверка. Всеки съдружник има право да участва в управлението на СД. При вземане на важни решения е необходимо съгласието на всички съдружници. Всеки представлява дружеството. Отговорността е солидарна, неограничена, отнасяща се до цялото лично имущество на съдружника. Отговорността е лична и не се отнася за близките и наследниците му.
- командитно дружество – повече съдружници, по-голям стартов капитал, разграничаване отговорностите между тях. Образува се с договор м/у две и повече лица под обща фирма. Един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на КД, а останалите – до размера на уговорената вноска. Във фирмата трябва да се съдържа КД и името на един от съдружниците. Имената на ограничено отговорните не се вписват във фирмата. Правото на управление е предоставено само на неограничено отговорните съдружници. Съдружниците имат различна отговорност за задълженията на КД.
-ООД – едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Определящо е дяловото участие в капитала, а не личното участие в ООД. Започва с общ капитал не по-малко от 5000лв. Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да получат дяловете си. Съдружниците имат право на участие в разпределение на печалбата. Отговорността е ограничена до деля на дяловата вноска на всеки съдружник. ООД има 2 задължителни органа: общо събрание и управител,който може да не е съдружник и тогава участва в общото събрание със съвещателен глас.
- АД – Капиталът му е разделен на акции. Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. То се учредява с минимален капитал 50 000лв. Акционерите са собственици на една или повече акции, чиято отговорност е ограничена до размера на участието им.Те не вземат лично участие в дейността на АД.
- Командитно дружество с акции /КДА/ - то е капиталово д-во, което се образува с договор. Участват неограничено и ограничено отговорни съдружници. За вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Учредяването се прави от неограничено отговорните съдружници, които разработват устава на КДА и свикват учредително събрание. Дяла на неограничено отговорните не трябва да повече от 10% от капитала. Управлението се осъществява от общо събрание и съвет на директорите.