Лекции по Икономика

3. Планова дейност на фирмата

Планирането е първа фаза във фирмата. Икономиката е изключително сложна и вероятностна система Тя се осъществява в динамична външна среда, в условия на конкуренция, в условия на оскъдност на ресурсите, което дава възможност да се правят избори и се определят целите. Чрез планирането се отговаря на въпросите: кога и как да се произведе, кой да го направи.
Определение - Факторите на производство се поставят в съотношения, обективно необходими за постигане на набелязаните цели.
Развитие на планирането:
І форма – бюджетно планиране /капиталово бюджетиране/ Основно внимание се обръща на продажбите, разходите за производство, печалбата, респ. възвръщаемост на инвестициите. Обхващат се паричните потоци. Тази форма на планирането е присъща за времето на масовото производство.
ІІ форма – пазарно планиране – Отчита динамиката на пазара.

Реализацията – проблем на пазарната икономика

Въздействието на пазара води до планиране. При пазарната икономика е важна роля има стратегическото планиране. Планирането е процес, чрез който ръководството поглежда в бъдещето.
Значение: 1. То се явява инструмент за вземане на решения.Чрез плана се определят целите, насоките за бъдещата дейност.
2.То е ефективен инструмент за оценка на фирмата
3. Плана се явява база за формиране възнаграждението на управленския и обслужващия персонал
4. Да подпомага екипа на мениджърите.
Планирането се осъществява на всички равнища и в зависимост от тези равнища то бива: стратегическо, тактическо и оперативно.
В зависимост от времетраенето: дългосрочен план, краткосрочен план. Дългосрочния план търпи промени и този вид планиране е и стратегическо.
Прогнозиране – използва се при разработка на стратегия. То изпреварва планирането. В основата му стои научно-техническото прогнозиране а от него следва и икономическото прогнозиране. Методи за прогнозиране:
1.Метод на екстрапулиране – проследява тенденции от миналото през настоящото и отива в бъдещето т.н. ТРЕНД
2.Метод на нормативно-целево прогнозиране – от бъдещето към настоящото. При този метод е присъща експертната оценка, евристичното мислене, раждане на нови методи, мозъчна атака, метода „Делфи”
Основните етапи на плановата дейност са:
1.Анализ на сегашната ситуация.
2.Формиране на системата от цели
3.Анализ и оценка на бъдещите условия и предпоставки за реализация на целите.
4.Определяне възможните начини на алтернативите
5. Избор на алтернатива
6.Разработка на бюджет

Планирането ще е успешно, колкото повече се опира на плановата стратегия на фирмата