Лекции по Икономика

4. Стратегия на фирмата

Тя е свързана с визията, мисията на фирмата в бъдещето.
Видове стратегии на фирмата:
- открита и закрита
- отбранителна стратегия
- настъпателна стратегия – икономическо разширение, завладяване на нови пазари
- реактивна – когато има грешки и проблеми. Тя е стратегия на спасяването.
От гледна точка на пазарното поведение:
- от номенклатурата – еднородна продукция, в началото на жизнения цикъл.
- на доминиращия продукт
- на пласментно свързани продукти
Стратегия на вертикална и хоризонтална интеграция
Стратегия на диверсификация: концентрична и конгломератна.