Лекции по Икономика

5. Производствена програма: същност и показатели

Един от най-важните фактори за успешна дейност на фирмата е усъвършенстване на бизнеспланирането. То се основава в разработване на обоснована производствена програма на фирмата.
Производствената програма на фирмата е основен раздел и документ на бизнесплана, която включва система от показатели, определящи задачите за производство и реализация на определена по номенклатура, асортимент, качество и количество продукция за даден период от време. Тя се разработва в натурален и стойностен израз от специалистите на фирмата.за определен период от време, обикновено за 1 година. Тя се разпределя по звена и поделения в шестмесечни, тримесечни и месечни планове.
Продукцията на фирмата е резултат от производителния труд, който се осъществява от нейния персонал. Тя е прекия полезен резултат от производствено-стопанската дейност на фирмата. Продукцията, в зависимост от степента на готовност може да бъде: готова продукция, полуфабрикати, незавършено производство и работи от промишлен характер.Тя се измерва в натурални, условно натурални, трудови и стойностни измерители.
Показателите на производствената програма най-често се разглеждат в две основни групи: качествени и количествени
- качествените включват номенклатура на продукцията, асортимент на продукцията, асортиментна структура, качество на продукцията.
- количествени – Те дават представа за обема на продукцията на фирмата.
- обща брутна продукция-включва се цялата продукция независимо от това къде се намира и в какъв вид е тя.
- стокова продукция –обема на годната за реализация или реализирана продукция. Към нея се включват вътрешните услуги външните услуги и др.