Лекции по Икономика

6. Производствен капацитет на фирмата

І.Същност- Производствения капацитет е възможното количество продукция от определена номенклатура, асортимент и качество, която би могла да се произведе за определен период от време, при оптимални условия и режим на работа. Базата за определяне на капацитета на фирмата не е достигнатото равнище на използване на техниката и технологията, а нейния потенциал и способности за производство на максимален обем продукция за определено време на основата на максимално постигнатите научно обосновани норми и нормативи.

ІІ.Видове: 1. в зависимост от равнището на определяне:
- произв.капацитет на раб.място; на участъка; на цеха; на поделението; на фирмата като цяло.
2.Според времето за което се определя:
-начален – капацитета в началото на плановия преиод;
-краен – в края на плановия период
-средногодишен –това средно претеглена величина, която е отчела увеличаването или намаляването на мощностите /машините/ през годината.
3.В зависимост от условията: - теоретичен; технически и икономически

ІІІ.Фактори за определяне:
1. Да се определели броя на действащите основни машини и оборудване като се използва средносписъчния състав на машините и оборудването за годината
2. Да се отчете действието на раб.време – при непрекъснат режим на работа и при прекъснат режим на работа
3.Норма на производителност на машините – посочва се в паспорта на машината
След характеристиката на тези осн.фактори, се пристъпва към определяне на произв. капацитет

ПКФ=Бмс . Еф .Нпр.
ПКФ-произв.капацитет на фирмата
Бмс – средносписъчен състав на машините
Еф-ефективен фонд раб.време
Нпр – норма на производ.на машините