Лекции по Икономика

5. Стратегически правила

Стратегическите правила позволяват да се постигне по-голяма определеност. Те са особено нужни при вземането на важни и сложни решения, които засягат бъдещето на организацията. Правилата включват конкретни указания за действие съобразно набелязаните ориентири. Те се формират под влияние на редица фактори от обкръжаващата среда. Правилата, от една страна, отразяват наложените външни ограничения, а от друга страна - предписват ред ограничения вътре в компанията, като посочват какво трябва или не трябва да се прави. Външните ограничения върху дейността на фирмата се обуславят от приеманите закони, постановления, решения и други актове на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, от конюнктурата на пазара, от поведението на доставчиците, конкурентите, клиентите и др. Те се описват и се обобщават в следната таблица.


Таблица 
Правила
Външни ограничения
Действия
 О1
О2
 ...
Оm
П1
П2
...
Пp
да
да
 ...
да
Д1
не
да
 ...
да
Д2
 ...
...
...
...
...
да
не
 ...
не
Др

     Съобразно различните ограничения, които се налагат отвън, се планират съответните начини за действие. В този случай организацията играе пасивна роля и се адаптира към условията във външната среда.

    Вътрешните ограничения се налагат от финансовото, икономическото, производственото, технологичното и кадровото състояние на компанията. Те също се обобщават в аналогична таблица.

Таблица 
Правила
Външни ограничения
Действия
 О1
О2
 ...
Оm
П1
П2
...
Пp
да
не
 ...
не
Д1
не
да
 ...
не
Д2
 ...
...
...
...
...
да
не
 ...
да
Др

    Правилата за поведение се определят от мениджърите и формират ограниченията вътре във фирмата. В случая съзнателно се поставят ясни рамки, което предопределя активната им роля при провеждането на нейната политика. Необходимо е да се намери разумно решение за увеличаване или ограничаване на броя на използуваните правила. Връзката между правилата, условията, ограниченията и действията може да бъде представена чрез дърво на ограниченията.

    В дървото на ограниченията се използуват бинарни функции от вида „да" или "не", с които се отчита спазването на съответните условия и налагането на подходящи ограничения. Това позволява да се предприемат адекватни действия, съобразени с възприетите правила на поведение.