Лекции по Икономика

6. Стратегически процедури

Стратегическите процедури съдържат конкретни указания, с помощта на които се регламентира провеждането на политиката в компанията. Тези процедури се различават на отделните йерархични нива. На корпоративно ниво се създават процедури, които засягат цялата компания, докато на оперативно ниво - конкретното поделение (участък, сектор и др.). Всяка процедура засяга различни звена, които имат отношение към разглеждания проблем. Тя посочва начина и хронологията на изпълнението на дадената задача. А. Джанджър1 е разработил инструктивен метод за разпределяне на отговорностите на мениджърите по отношение на изпълнението на отделните операции, съставляващи всяка процедура. Този метод предвижда създаването на организационна карта. 

Тя се оформя въз основа на: 
·   Списък на длъжностите. 
    В картата по хоризонтала се описват всички длъжностни лица, които вземат участие в реализирането на дадената процедура. 
·   Списък на операциите. 
    В картата по вертикала се посочват изпълняваните операции, които характеризират дадената процедура. 
·   Списък на дескрипторите. 

    В картата чрез избрани дескриптори се установяват релациите между посочените длъжности и отделните операции. Дескрипторите характеризират разпоредителните, организационните, регулиращите, координиращите, отчитащите и други функции на мениджърите. Те могат да бъдат изобразени чрез съответни символи: „ръководи", "утвърждава", "разрешава", „одобрява", „препоръчва", "консултира", "информира", „изпълнява" и други техни действия.

    Организационната карта нагледно показва степента на участие в изработването и провеждането на политиката. Тя конкретизира пълномощията на различните мениджъри в организацията. В нея по хоризонтала се посочва разпределението на задачите, а по вертикала - характерът на отговорностите.
    Във връзка с провеждането на стратегическата политика във всяка компания съществуват определени връзки между различните йерархични нива.


Процедура А
Висши ръководители
Операции
 P1
Р2
P3
 ...
Pi
1............................
2............................
..............................
s ...........................
 Процедура В
Средни ръководители
Операции
 P1
Р2
Р3
... 
Рj
1............................
2............................
..............................
т...........................

Процедура С
Низови ръководители
Операции
 Р1
Р2
Р3
... 
Рк
1............................
2............................
..............................
п............................
  
   Организационната карта дава представа за основните задължения на всяко длъжностно лице в компанията. Тя се разработва с различна степен на детайлизация съобразно пълномощията на отделните мениджъри от различните равнища. Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на цялостната политика на фирмата. Той работи под наблюдението на съвета на директорите и се подпомага от директорите по маркетинг, производство, финанси, персонал и др. Мениджърите на средното и низовото равнище на управление изпълняват конкретни задачи  във връзка с реализирането на избраната политика.